Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Co nowego w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5?

Rozwiązanie Veeam® ONE™ 9.5, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, jest zaawansowanym narzędziem do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych. Zapewnia ono pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe. Veeam ONE obsługuje platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz umożliwia proaktywne monitorowanie i ostrzeganie przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Poniżej znajduje się lista ważnych nowych funkcji i możliwości wprowadzonych w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5 oraz jego późniejszych aktualizacjach.

Veeam ONE 9.5 Update 3: co nowego?

Rozwiązanie Veeam ONE 9.5 Update 3 zawiera dziesiątki ulepszeń i poprawek błędów. Poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich:
Ogólne
 • Monitorowanie i raportowanie kopii zapasowych tworzonych przez agenty Veeam. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE obejmuje funkcje monitorowania i raportowania przeznaczone dla narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa.
 • Obsługa znaczników lokalizacji. Obecnie w gotowych raportach rozwiązania Veeam ONE i interfejsie użytkownika modułu Monitor obsługiwane są znaczniki lokalizacji maszyn wirtualnych, hostów i komputerów skonfigurowane w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication w celu przestrzegania suwerenności danych. 
 • Obsługa programu Microsoft SQL Server 2017. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE w pełni obsługuje program Microsoft SQL Server 2017.
 • Obsługa programu Microsoft Windows Server 2016 w wersji 1709. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE w pełni obsługuje program Microsoft Windows Server 2016 w wersji 1709.
Monitorowanie
 • Monitorowanie zadań agentów Veeam. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE monitoruje zadania backupu skonfigurowane dla agentów Veeam na serwerach Veeam Backup & Replication.
 • Monitorowanie zasad agentów Veeam. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE monitoruje zadania backupu skonfigurowane dla agentów Veeam na serwerach Veeam Backup & Replication.
 • Ulepszone zbieranie danych dotyczących kopii zapasowych Veeam. Wersja Update 3 umożliwia szybsze zbieranie danych z serwerów Veeam Backup & Replication, zwłaszcza we wdrożeniach o dużej skali.
 • Ulepszone zbieranie danych dotyczących środowiska Hyper-V. Wersja Update 3 umożliwia stabilniejsze zbieranie danych ze środowiska Microsoft Hyper-V, zwłaszcza we wdrożeniach o dużej skali. 
 • Alarm dotyczący obciążenia serwera Veeam ONE. Ten alarm powiadamia użytkownika o dużym obciążeniu serwera Veeam ONE, zapewniając bardziej stabilną pracę.
 • Nowe parametry maszyn wirtualnych. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE zawiera liczniki „VM Used Space per Datastore” i „VM Provisioned Space per Datastore”, które pozwalają określić ilość miejsca zajmowanego w magazynie danych przez maszynę wirtualną i związane z nią pliki.
 • Ustawianie ścieżki pamięci podręcznej wydajności. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE pozwala zmienić lokalizację pamięci podręcznej wydajności za pomocą narzędzia Monitor Client.
Raportowanie
 • Raport dotyczący chronionych komputerów. Ten raport przedstawia listę wszystkich chronionych i niechronionych komputerów zawierających agenta Veeam.
 • Przegląd suwerenności danych. Ten raport przedstawia listę wszystkich chronionych obiektów, kopii zapasowych i replik pogrupowaną według znacznika lokalizacji.
 • Naruszenia suwerenności danych. Ten raport przedstawia potencjalne naruszenia suwerenności danych dotyczące wszystkich chronionych obiektów.
 • Raportowanie oparte na lokalizacji. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE umożliwia generowanie raportów na podstawie znaczników lokalizacji skonfigurowanych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.
 • Ulepszony niestandardowy raport dotyczący infrastruktury kopii zapasowych. Do listy parametrów raportu dodano pozycję „Last Run Duration (sec)” (czas trwania ostatniego uruchomienia w sekundach). 
Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider
 • Ulepszenie raportu ze spisem Veeam Cloud Connect. Obecnie ten raport przedstawia wykorzystanie kluczy licencyjnych przez poszczególne maszyny wirtualne. 
 • Ulepszona integracja z oprogramowaniem vCloud Director. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE buforuje poświadczenia użytkownika, umożliwiając szybsze logowanie do narzędzia Monitor Client. 
 • Buforowanie poświadczeń dzierżawcy. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas sprawdzania uprawnień za pośrednictwem infrastruktury podczas każdego logowania dzierżawcy.

Veeam ONE 9.5 Update 1: co nowego?

W rozwiązaniu Veeam ONE 9.5 Update 1 wprowadzono szereg ważnych ulepszeń i poprawek błędów, w tym poniższe:
Ogólne
 • Obsługa platformy VMware vSphere 6.5. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE umożliwia raportowanie i monitorowanie hostów oraz serwera vCenter w wersji vSphere 6.5. 
 • Obsługa azjatyckich ustawień regionalnych. Obecnie konsola rozwiązania Veeam ONE obsługuje instalację w systemach operacyjnych z azjatyckimi ustawieniami regionalnymi. Wersja Update 1 została przetestowana we wszystkich najpopularniejszych azjatyckich ustawieniach regionalnych przez dział kontroli jakości firmy Veeam oraz zweryfikowana przez zespoły Veeam w odpowiednich lokalizacjach.
Monitorowanie
 • Zapotrzebowanie na pamięć w maszynach wirtualnych Hyper-V 2016. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE przedstawia zapotrzebowanie na pamięć operacyjną w przypadku maszyn wirtualnych, na których jest skonfigurowana pamięć statyczna.
Raportowanie
 • Ulepszony niestandardowy raport dotyczący infrastruktury kopii zapasowych. Do listy parametrów raportu zostało dodanych więcej właściwości obiektów kopii zapasowych Veeam.
 • Ulepszony raport dotyczący stanu kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Obecnie ten raport umożliwia filtrowanie maszyn wirtualnych na podstawie zadań powielania kopii zapasowych.
Więcej informacji na temat ulepszeń dodanych w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5 Update 1 można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

Veeam ONE 9.5 — co nowego: funkcje ogólne

Wdrażanie
 • Obsługa systemu Windows Server 2016. Wszystkie komponenty rozwiązania Veeam ONE można instalować na platformie Windows Server 2016. 
 • Obsługa grup AlwaysOn programu SQL Server. Obecnie bazę danych rozwiązania Veeam ONE można wdrożyć w grupie dostępności AlwaysOn. 
 • Połączenie HTTP z witrynami internetowymi. Obecnie witryny rozwiązania Veeam ONE domyślnie używają połączeń HTTP w przypadku wszystkich nowych instalacji.
Mechanizm zbierania danych
 • Tryb zbierania danych dotyczących kopii zapasowych. W tym trybie rozwiązanie Veeam ONE zbiera wyłącznie dane dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication™ i pomija dane na temat wydajności infrastruktury wirtualnej. Umożliwia to poprawę skalowalności serwera Veeam ONE. 
 • Ulepszony tryb zaawansowanej skalowalności. W tym trybie zbierane są wartości parametrów wydajności używane w gotowych alarmach i raportach. Umożliwia to zwiększenie skalowalności serwera Veeam ONE. 
 • Szczegółowy wybór parametrów wydajności. Ulepszony mechanizm zbierania danych obecnie umożliwia wybór poszczególnych parametrów wydajności w odniesieniu do każdego typu monitorowanych obiektów (np. maszyn wirtualnych, hostów, magazynów danych), co zwiększa skalowalność serwera Veeam ONE.
Pulpity i widgety
 • Ulepszony mechanizm udostępniania pulpitów. Ulepszony mechanizm udostępniania pulpitów umożliwia zapewnianie innym użytkownikom systemu Windows dostępu do określonych pulpitów — bez przyznawania kompleksowych praw dostępu do wszystkich pulpitów.
Alarmy
 • Alarm dotyczący wykrycia ransomware. Ten nowy alarm ostrzega użytkownika, jeśli na monitorowanych maszynach wirtualnych występuje nietypowe korzystanie z procesora i częste operacje zapisu w magazynie danych mogące wynikać z aktywności oprogramowania ransomware. 
 • Alarm dotyczący pamięci podręcznej dysku. Ten wewnętrzny alarm umożliwia śledzenie błędów podczas operacji zapisu danych o wydajności w folderze dysku. 
 • Konstruktor własnych alarmów. Obecnie gotowe i niestandardowe alarmy mogą służyć jako wyzwalacze innego alarmu niestandardowego, co pozwala tworzyć zaawansowane reguły wykrywania problemów. 
 • Ulepszone reguły pomijania alarmów. Nowy mechanizm umożliwia pomijanie alarmów o opóźnieniu dotyczących wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się w tym samym magazynie danych co maszyna objęta operacją backupu. 
 • Opcje pomijania alarmów. Obecnie alarmy można pomijać na podstawie okresu i zadań backupu. Dotychczas można było wybrać tylko jedną opcję. 
 • Ulepszone reguły tworzenia alarmów. Zmiana ustawień alarmów jest obecnie bardziej intuicyjna, co chroni użytkownika przed przypadkową utratą niezapisanych ustawień. 
 • Ulepszony mechanizm modelowania alarmów. Obecnie mechanizm modelowania alarmów pozwala wybrać określony obiekt znajdujący się w jego zakresie — z uwzględnieniem alarmów zawierających wiele reguł — jednocześnie honorując ustawienia pomijania alarmów. 
 • Ulepszony mechanizm przypisywania alarmów. Obecnie alarmy zaimportowane z innego serwera Veeam ONE można jednym kliknięciem przypisywać do obiektów infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnej.
 • Ulepszone reguły przypisywania alarmów dotyczących maszyn wirtualnych. Obecnie wszystkie alarmy dotyczące maszyn wirtualnych można przypisywać do obiektów magazynu danych i hosta. Dotychczas można było wybierać wyłącznie obiekty maszyn wirtualnych. 
 • Obsługa definicji alarmów skonfigurowanych we wcześniejszych wersjach rozwiązania Veeam ONE. Obecnie definicje alarmów utworzone w wersji v8 można importować do nowszych wersji rozwiązania Veeam ONE. Z opcji tej można skorzystać, jeśli wystąpi potrzeba przeniesienia definicji alarmów z jednej instalacji do drugiej.
Monitorowanie
 • Ulepszona karta przeglądu maszyn wirtualnych. Obecnie ta karta zawiera informacje na temat miejsca wykorzystywanego przez dyski wirtualne maszyn w odniesieniu do każdego obiektu magazynu danych. 
 • Opcja granularnego monitorowania maszyn wirtualnych. Rozwiązanie Veeam ONE 9.5 umożliwia wybór określonych maszyn wirtualnych do monitorowania. 
 • Ulepszone wykrywanie problemów z wydajnością. Obecnie alarmy dotyczące wydajności są wyzwalane tylko wtedy, gdy dany parametr wydajności przekracza wartość progową przez określony czas. Wcześniej alarmy były wyzwalane na podstawie średniego użycia w określonym czasie. 
 • Ulepszona obsługa zrywania połączeń sieciowych. Krótkie zaniki połączeń sieciowych nie wpływają już na postęp zadań zbierania danych. 
Raportowanie
 • Raport dotyczący obciążenia zwrotnego na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych. W ramach tego raportu przeprowadzany jest audyt maszyn wirtualnych oraz ustalane są najdroższe i najtańsze maszyny na podstawie bieżącej konfiguracji. 
 • Raport dotyczący obciążenia zwrotnego na podstawie wydajności maszyn wirtualnych. W ramach tego raportu przeprowadzany jest audyt maszyn wirtualnych oraz ustalane są najdroższe i najtańsze maszyny na podstawie parametrów wydajności procesora i pamięci operacyjnej. 
 • Raport dotyczący obciążenia zwrotnego na podstawie konfiguracji hosta. W ramach tego raportu przeprowadzany jest audyt kosztów infrastruktury oraz ustalane są najdroższe i najtańsze maszyny wirtualne na podstawie ceny sprzętu i bieżących konfiguracji maszyn. 
 • Raport dotyczący obciążenia zwrotnego na podstawie użycia zasobów hosta. W ramach tego raportu przeprowadzany jest audyt maszyn wirtualnych przy użyciu dostępnych zasobów hosta (procesor i pamięć operacyjna) oraz ustalane są najdroższe i najtańsze maszyny na podstawie konfiguracji hosta. 
 • Poprawa czasu generowania raportów. W rozwiązaniu Veeam ONE 9.5 znacznie skrócono czas generowania raportów.
Kategoryzacja w module Business View
 • Macierzysta obsługa tagów vSphere. Konfiguracja wchodzącego w skład rozwiązania Veeam ONE modułu Business View została całkowicie zmieniona i obecnie używane są w nim tagi vSphere, a nie atrybuty niestandardowe. 
 • Więcej obsługiwanych kategorii. Liczba kategorii, które może utworzyć użytkownik, wzrosła do 50. 
Projekty wdrażania
 • Ulepszony mechanizm projektów wdrażania. Gdy użytkownik modeluje sytuację odzyskiwania po awarii lub wykonuje planowanie mocy obliczeniowych, zakres maszyn wirtualnych już nie jest ograniczony do jednej lokalizacji. Obecnie do raportu można wybierać maszyny wirtualne z całej infrastruktury. 
Inne
 • Raport dotyczący wykorzystania licencji przez maszyny wirtualne. Obecnie usługodawcy mogą za pomocą wbudowanego mechanizmu raportowania generować raporty dotyczące wykorzystania licencji. 
 • Zaktualizowany interfejs użytkownika narzędzia Veeam ONE Monitor Client. Interfejs użytkownika rozwiązania Veeam ONE został odświeżony przy użyciu nowych ikon i stylów, dzięki czemu lepiej odpowiada potrzebom centrów operacji sieciowych. 
 • Poprawa czasu reakcji narzędzia Veeam ONE Monitor Client. Obecnie każde okienko nawigacji w interfejsie użytkownika jest aktualizowane na bieżąco. 
 • Zmiana nazwy procesu narzędzia Veeam ONE Monitor Client. Zmieniono nazwę procesu reprezentującego narzędzie Veeam ONE Monitor Client, aby uniknąć konfliktów podczas uaktualnienia obejmującego istniejące aplikacje o tej samej nazwie. 
 • Opcja automatycznego logowania w narzędziu Veeam ONE Monitor Client. Obecnie użytkownik może uruchomić narzędzie Veeam ONE Monitor Client przy użyciu parametrów automatycznego logowania (opcja zalecana w przypadku widoków centrum operacji sieciowych). 
 • Ulepszony proces logowania. Obecnie moduły Veeam ONE Reporter i Veeam ONE Business View podczas uzyskiwania dostępu do interfejsu użytkownika mogą używać poświadczeń zalogowanego użytkownika systemu Windows. 
 • Ulepszone opcje zasad przechowywania. W wersji 9.5 zasady przechowywania zawierają osobne ustawienie dotyczące danych wydajności, zdarzeń i danych kopii zapasowych Veeam. 
 • Ulepszone zachowanie wyszukiwarki. W wersji 9.5 wyszukiwarka automatycznie odfiltrowuje obiekty i zachowuje filtr wyszukiwania, gdy użytkownik przełącza się między obiektami infrastruktury wirtualnej i drzewa modułu Business View. 
 • Zwiększona użyteczność interfejsu użytkownika. Obecnie w narzędziu Veeam ONE Monitor Client wyświetlany jest pasek postępu dotyczący wszystkich operacji i zadań wykonywanych przez użytkownika. 
 • Ulepszone narzędzie pomocnicze rozwiązania Veeam ONE. Obecnie można wybierać indywidualne parametry wydajności do monitorowania. Ta opcja najlepiej się sprawdza w sytuacji, gdy jest potrzebna maksymalna elastyczność i większa skalowalność. 
 • Zadanie konserwacji bazy danych Veeam ONE. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE 9.5 ma wbudowane zadanie konserwacji bazy danych. 
 • Zwiększona użyteczność widoków podsumowania w narzędziu Veeam ONE Monitor Client. Obecnie pozycji zawartych w legendzie wykresu kołowego można używać do filtrowania alarmów. 

Co nowego: kopie zapasowe

Pulpity i widgety
 • Ulepszony pakiet widgetów Veeam Backup & Replication. Obecnie wszystkie widgety można skonfigurować przy użyciu przedziału raportowania „ostatnie siedem dni”. 
Alarmy
 • Ulepszony alarm dotyczący maszyny wirtualnej bez kopii zapasowych. Obecnie ten alarm obejmuje ulepszoną obsługę grup Business View, która eliminuje fałszywe zgłoszenia detekcji, gdy maszyna wirtualna zostanie przeniesiona z jednej grupy do drugiej. 
 • Alarm dotyczący okna transferu danych dla zadania powielania kopii zapasowych. Dzięki temu alarmowi można otrzymać informację, gdy zadanie powielania kopii zapasowych przekroczy skonfigurowany czas na transfer danych.
Raportowanie
 • Raport z niestandardowymi danymi na temat infrastruktury kopii zapasowych. Ta funkcja umożliwia utworzenie raportu na temat kopii zapasowych Veeam zawierającego niestandardowe parametry, filtry, obiekty i właściwości. Raport ten sprawdza się najlepiej w sytuacjach, gdy jest potrzebna maksymalna elastyczność. 
 • Raport dotyczący plików kopii zapasowych GFS na taśmach. Ten raport przedstawia informacje na temat historycznych kopii zapasowych przechowywanych w pulach nośników taśmowych typu GFS. 
 • Ulepszony raport przeglądowy z bieżącego stanu alarmów dotyczących kopii zapasowych. Obecnie użytkownik może wybierać nowe parametry w celu filtrowania alarmów według typu. 
 • Ulepszony raport dotyczący czynności przywracania wykonywanych przez operatorów. Obecnie do wyboru są nowe przedziały czasowe (np. ostatni dzień, tydzień lub miesiąc). 
 • Ulepszony raport dotyczący stanu kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Obecnie ten raport umożliwia wybranie zadań powielania kopii zapasowych wchodzących w zakres raportowania, a także wybranie ostatnich siedmiu dni jako okresu raportu. 
 • Ulepszony raport z danymi historycznymi na temat zadań backupu. Obecnie szczegółowy raport uwzględnia tryb transportu kopii zapasowych w odniesieniu do każdej przetwarzanej maszyny wirtualnej. 
 • Ulepszony raport ze spisem zasobów kopii zapasowych. Obecnie ten raport obejmuje typ licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication (np. licencje okresowe i subskrypcyjne).
 • Ulepszony raport dotyczący rozrostu plików kopii zapasowych Veeam. Obecnie ten raport przedstawia współczynniki kompresji i deduplikacji każdego utworzonego pliku kopii zapasowej, umożliwiając analizowanie typów danych zawartych w kopiach zapasowych w całym łańcuchu plików kopii. 
 • Ulepszony raport przeglądowy dotyczący zadań SureBackup®. Obecnie pokazywany jest czas trwania każdego zadania SureBackup uwzględnionego w raporcie.
Inne
 • Aktualizacja struktury zestawu Veeam Backup & Replication. Ten zestaw został podzielony na odrębne podzestawy w celu zwiększenia użyteczności i łatwości wyszukiwania raportów. 
 • Ulepszony mechanizm wykrywania Veeam Backup & Replication. Jeśli konsola rozwiązania Veeam ONE już zawiera zarejestrowany serwer Veeam Backup & Replication zarządzany przez narzędzie Veeam Backup Enterprise Manager, a użytkownik spróbuje dodać narzędzie Veeam Backup Enterprise Manager do konsoli kopii zapasowych, rozwiązanie Veeam ONE automatycznie umieści zarejestrowany serwer kopii zapasowych w węźle Veeam Backup Enterprise Manager. Pomaga to unikać duplikatów i błędnych konfiguracji w raportach dotyczących kopii zapasowych Veeam.

Co nowego: Veeam Cloud Connect

Monitorowanie
 • Ulepszony widok czołowych dzierżawców. Obecnie w widoku są wyświetlani dzierżawcy korzystający z zadań replikacji Veeam Cloud Connect.
Alarmy
 • Alarm dotyczący kopii zapasowych maszyn wirtualnych w repozytorium chmurowym. Ten alarm umożliwia usługodawcom śledzenie liczby kopii zapasowych maszyn wirtualnych przechowywanych w repozytorium chmurowym.
Raportowanie
 • Raport dotyczący użytkownika funkcji Veeam Cloud Connect (repliki). Ten raport przedstawia dane dotyczące czynności replikacji wykonywanych przez użytkownika funkcji Veeam Cloud Connect i ilości miejsca wykorzystanego w ostatnim okresie. 
 • Ulepszony raport dotyczący użytkownika funkcji Veeam Cloud Connect (kopie zapasowe). Ten raport zawiera nowy układ oraz nowe parametry (przesłane dane) uwzględniane w raportowaniu. 
 • Ulepszony raport ze spisem Cloud Connect. Obecnie ten raport zawiera nowe typy licencji serwera Veeam Backup & Replication. 
 • Raport ze zgodności serwerów kopii zapasowych dzierżawców. Ten raport przedstawia wersje wszystkich serwerów kopii zapasowych dzierżawców, ułatwiając unikanie niezgodności. 

Co nowego: Microsoft Hyper-V

Monitorowanie
 • Monitorowanie dysków gościa. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE może wysyłać zapytania dotyczące pojemności woluminów gościa i dostępnego na nich wolnego miejsca. Dane te są wyświetlane na karcie podsumowania każdej maszyny wirtualnej. 
 • Śledzenie aktywności dotyczącej kopii zapasowych Veeam. Obecnie można pominąć wszystkie alarmy podczas aktywności rozwiązania Veeam Backup & Replication. 
 • Możliwość monitorowania chronionych maszyn wirtualnych i hostów Hyper-V. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE może monitorować parametry wydajności maszyn wirtualnych chronionych przy użyciu funkcji BitLocker. 
Alarmy
 • Alarm dotyczący dysków gościa. Ten alarm powiadamia użytkownika, gdy na dyskach gościa skończy się wolne miejsce lub zostanie przekroczony zdefiniowany próg. 
 • Ulepszony alarm dotyczący bieżącego wykorzystania pamięci. Ten alarm został zaktualizowany o nowe wartości domyślne oparte na najlepszych praktykach i umożliwia bardziej elastyczne ustawianie progów. 
 • Ulepszony alarm dotyczący średniego wykorzystania pamięci hosta. Ten alarm został zaktualizowany o nowe wartości domyślne oparte na najlepszych praktykach i umożliwia bardziej elastyczne ustawianie progów. 
 • Alarm dotyczący wyłączenia maszyny wirtualnej przez hosta. Ten alarm jest wyzwalany w przypadku wyłączenia maszyny wirtualnej przez hosta Hyper-V. Aby zacząć korzystać z tego alarmu, należy go włączyć w narzędziu Veeam ONE Monitor Client. 
 • Alarm dotyczący wyłączenia maszyny wirtualnej przez gościa. Ten alarm jest wyzwalany w przypadku wyłączenia maszyny wirtualnej przez system operacyjny gościa. Aby zacząć korzystać z tego alarmu, należy go włączyć w narzędziu Veeam ONE Monitor Client.
Raportowanie
 • Raport dotyczący wolnego miejsca na dyskach gościa. Ten raport obejmuje analizę dysków gości maszyn wirtualnych i wyświetla ich pojemność, ilość wolnego miejsca na dyskach gościa, trendy wykorzystania miejsca na dyskach oraz przewidywaną liczbę dni pozostałych do osiągnięcia przez dysk określonego progu. 
 • Raport przeglądowy z bieżącego stanu alarmów. Ten raport przedstawia ocenę stanu infrastruktury i ułatwia rozwiązywanie problemów. 
 • Ulepszony raport dotyczący maszyn wirtualnych o nadmiernej wielkości. Dodano rzeczywiste wykorzystanie pamięci operacyjnej przez maszyny wirtualne z konfiguracją pamięci statycznej (tylko na platformie Hyper-V 2016). Powinno to pomóc w lepszym pomiarze marnotrawionych zasobów i przełożyć się na bardziej precyzyjne zalecenia.
Pulpity i widgety
 • Ulepszony pulpit infrastruktury Hyper-V. Do pulpitu dodano widget marnotrawionych zasobów.

Co nowego: VMware vSphere

Raportowanie
 • Ulepszony raport przeglądowy z bieżącego stanu alarmów. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE 9.5 udostępnia sekcję podsumowania i nowe parametry umożliwiające filtrowanie alarmów według typu. 
 • Ulepszony raport dotyczący plików-śmieci. Dodano liczbę plików-śmieci odpowiadających każdemu magazynowi danych wyświetlonemu w raporcie. 
 • Ulepszony raport dotyczący wolnego miejsca na dyskach gościa. W raporcie szczegółowym dodano względne i bezwzględne wartości dotyczące wykorzystania miejsca na dyskach. 
 • Ulepszony raport przeglądowy dotyczący infrastruktury VMware. Do szczegółów raportu dodano dane dotyczące alokacji zasobów hosta (procesor, pamięć operacyjna, pamięć masowa).
vCloud Director
 • Obsługa wielu serwerów vCloud Director. Obecnie rozwiązanie Veeam ONE może monitorować wiele infrastruktur vCloud Director korzystających z tego samego serwera vCenter.