Veeam recruitment – Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2021

Veeam stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren, om duidelijk en transparant te zijn over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

In deze privacyverklaring inzake recruitment komen de volgende onderwerpen met betrekking tot onze recruitmentprocedures aan bod:

Lees deze verklaring aandachtig door zodat u begrijpt hoe we aankijken tegen en werken met persoonsgegevens en hoe Veeam met deze gegevens omgaat. Bij interactie met Veeam op een manier die buiten de traditionele recruitmentprocedure valt – bijvoorbeeld als u naar de website van Veeam gaat om productinformatie aan te vragen of software te downloaden –, geldt voor persoonsgegevens die we daarbij van uw verzamelen de privacyverklaring van Veeam.

Wie zijn wij

Veeam is wereldwijd marktleider op het gebied van oplossingen voor gegevensbeheer en -beveiliging en levert over de hele wereld een groot aantal softwareproducten voor back-up en replicatie van gegevens. We werken in meer dan 160 landen en hebben kantoren in meer dan 35 landen.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) is Veeam Software Group GmbH de “gegevensbeheerder” voor verzamelde persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is. Het adres is:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
Zwitserland

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons ook een e-mail sturen via privacy@veeam.com.

Reikwijdte van deze verklaring

Deze verklaring geldt voor persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die wij mogelijk verzamelen tijdens de recruitmentprocedure voor mensen die komen werken bij Veeam (inclusief al zijn gelieerde entiteiten).

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens” of “Persoonlijke informatie”) wordt verwezen naar informatie die kan worden gebruikt om zowel direct als indirect iemand te identificeren op wie deze gegevens van toepassing zijn. In deze privacyverklaring inzake recruitment heeft de term persoonsgegevens dezelfde betekenis als “persoonlijke informatie”, “persoonlijke gegevens”, “persoonlijk identificeerbare informatie” of elke andere vergelijkbare term die in geldende wet- en regelgeving wordt gehanteerd.

Tijdens de recruitmentprocedure worden persoonsgegevens van sollicitanten door Veeam verzameld en verwerkt. Veeam verzamelt deze gegevens op diverse manieren tijdens de recruitmentprocedure. Bijvoorbeeld:

 • Via openbare bronnen;
 • Via personeelsconsultants of recruiters;
 • Van u wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (bijv. door verzending van uw cv via e-mail); of
 • Door aantekeningen te maken tijdens uw sollicitatiegesprek.

Soms verzamelt Veeam persoonsgegevens van u via derden, zoals referenties die door eerdere werkgevers worden gegeven, informatie van providers die antecedentenonderzoek uitvoeren en informatie uit controles op een strafblad, voor zover wettelijk toegestaan. 

Doeleinden. Veeam moet gegevens verwerken voordat wij een overeenkomst met u sluiten. We moeten deze gegevens ook verwerken om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan en om aan onze verplichtingen in het kader van die arbeidsovereenkomst te voldoen. Veeam verzamelt en verwerkt met name een reeks persoonsgegevens die in de onderstaande sectie worden beschreven, voor de volgende doeleinden:

 • Actief benaderen van potentiële medewerkers op verschillende manieren, ook via ingehuurde personeelsconsultants (recruitment);
 • Wereldwijd plannen en managen van personeel, inclusief maar niet beperkt tot het garanderen van het juiste aantal medewerkers;
 • Beslissingen over investeringen;
 • Plannen en registreren van competenties van potentiële medewerkers;
 • Verwerken van sollicitaties die via verschillende communicatiemethoden zijn ontvangen (bijv. via e-mail of LinkedIn);
 • Organiseren van de sollicitatieprocedure;
 • Opstellen en uitoefenen van en verweer tegen juridische claims; en
 • Evalueren of kandidaten die op een of meer functies hebben gesolliciteerd, geschikt zijn voor andere vacatures.

Categorieën van persoonsgegevens

 • naam
 • aanhef (dhr./mevr.) inclusief academische titels
 • toevoeging
 • foto (indien verstrekt)
 • geslacht (indien opgegeven)
 • adres
 • geboortedatum/-plaats
 • rijbewijs (ja/nee)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • burgerlijke staat en kinderen
 • staatsburgerschap
 • visum (werkvergunning)
 • paspoort
 • functie(s) waarop u solliciteert
 • beperking
 • type sollicitatie (bijv. e-mail, LinkedIn, open sollicitatie ja/nee)
 • vroegste datum in dienst
 • opzegtermijn
 • gewenst salaris
 • cv
 • militaire dienst/civiele dienst
 • opleiding (school, universiteit, cursussen)
 • eerdere beroepservaring
 • persoonlijke vaardigheden en competenties
 • handtekening
 • certificaten en rapporten
 • aantekeningen over het sollicitatiegesprek
 • communicatiegegevens (inclusief e-mailverkeer)
 • andere gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure heeft verstrekt

Wettelijke grondslagen. We verwerken de persoonsgegevens in de bovengenoemde categorieën op basis van ons gerechtvaardigd belang conform Artikel 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG/GDPR”), dat is bedoeld om een efficiënte sollicitatieprocedure te garanderen en te waarborgen dat we voor onze vacatures de juiste sollicitanten aannemen.

Veeam verwerkt medische gegevens als we de recruitmentprocedure in redelijke mate moeten aanpassen voor kandidaten met een beperking. 

In een afzonderlijk proces vragen we u mogelijk om ons toestemming te geven om uw persoonsgegevens te bewaren zodat wij contact met u kunnen opnemen over toekomstige vacatures en/of om uw marketinginformatie te sturen (Artikel 6(1)(a) AVG/GDPR).

Mogelijke gevolgen. U bent op geen enkele manier verplicht om tijdens de recruitmentprocedure gegevens aan Veeam te verstrekken. Als u sommige gegevens echter niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, is Veeam mogelijk niet in staat om uw sollicitatie correct te verwerken of is dat helemaal niet mogelijk. U bent op geen enkele manier verplicht om gegevens te verstrekken om zeker te zijn van gelijke kansen, en het heeft geen consequenties voor u als u deze gegevens niet verstrekt. Als de verstrekking van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht is, informeren we u daarover.

Geautomatiseerde besluitvorming. Onze beslissingen over een dienstverband zijn niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens bewaren. Veeam bewaart uw persoonsgegevens ten minste tijdens de duur van de recruitmentprocedure. Als u ons toestemming geeft om uw sollicitatie te bewaren met het oog op toekomstige vacatures, bewaren wij de sollicitatie ten minste totdat u uw toestemming intrekt.

In alle gevallen bewaren wij uw gegevens zo lang als verplicht is om te voldoen aan reglementaire of wettelijke vereisten die wij hebben, inclusief met betrekking tot mogelijke juridische claims waarbij persoonsgegevens nodig zijn om de claim te formuleren of ons daartegen te verweren.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden de persoonsgegevens die tijdens de recruitmentprocedure zijn verzameld overgedragen naar uw personeelsdossier, en geldt de privacyverklaring voor gegevens van medewerkers die wij u op dat moment ter beschikking stellen.

Openbaarmaking aan derden, serviceproviders en anderen

Om de hierboven beschreven doelstellingen te behalen dragen wij uw persoonsgegevens over aan de volgende categorieën ontvangers:

 • IT-providers en andere serviceproviders met wie we werken.

Sommige ontvangers in de genoemde categorieën zijn gevestigd of verwerken persoonsgegevens buiten uw land. Het niveau van gegevensbescherming in een ander land komt mogelijk niet overeen met dat in uw land. Wij dragen uw persoonsgegevens echter alleen over naar landen waarvan de EU-commissie heeft vastgesteld dat zij een adequaat niveau van gegevensbescherming hanteren, of we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. We doen dit door bijvoorbeeld de juiste overeenkomsten voor gegevensoverdracht af te sluiten op basis van modelcontractbepalingen (2010/87/EG en/of 2004/915/EG).

Cookies

Afhankelijk van de manier waarop de interactie tussen u en Veeam plaatsvindt, komt u mogelijk websites, advertenties, e-mail of andere online services van Veeam tegen. Deze maken vaak gebruik van bepaalde technologieën zoals cookies, webbakens en pixeltags om automatisch gegevens te verzamelen, waaronder persoonsgegevens. Met behulp van deze gegevens krijgen wij beter inzicht in het gedrag van onze gebruikers, de zoekopdrachten die ze op internet uitvoeren en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. We gebruiken cookies om gebruikers van onze website van elkaar te onderscheiden. Zo kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt en kunnen we onze websites verbeteren.

Zie onze kennisgeving over cookies voor meer informatie over de manier waarop Veeam gebruikmaakt van cookies en vergelijkbare technologieën.

Uw rechten inzake gegevensprivacy

Algemeen

Veeam is een internationaal bedrijf en verzamelt persoonsgegevens van mensen van over de hele wereld. We doen ons uiterste best om te voldoen aan alle geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming in de hele wereld, waaronder de AVG/GDPR, de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) en andere geldende wetgeving. Met het oog daarop bieden we een aantal tools voor optimale controle over de gegevens die Veeam over u heeft.

Als u Veeam toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens op te slaan voor de ontvangst van marketingberichten van Veeam, kunt u zelf bepalen welke informatie u van Veeam over producten en services ontvangt en op welke manier dat moet gebeuren, door uw communicatievoorkeuren en abonnementsgegevens op te geven op de pagina met abonnementsvoorkeuren

Als u toestemming heeft gegeven, maar later geen marketing- en/of niet-transactionele e-mailberichten meer van ons wilt ontvangen geeft u dit op in het gedeelte "Mijn account" op onze website, klikt u op de link “Afmelden” onderaan een e-mailbericht of gaat u naar de afmeldingspagina van Veeam. We willen benadrukken dat deze afmelding niet geldt voor transactionele e-mailberichten die verband houden met de zakelijke relatie van gebruikers met Veeam.

Als u Veeam toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens op te slaan voor toekomstige vacatures van Veeam en die toestemming wilt intrekken, stuurt u een e-mail naar privacy@veeam.com met uw naam en een verklaring dat u uw toestemming voor toekomstige vacatures wilt intrekken.

Als u sommige persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunnen we uw sollicitatie mogelijk niet beoordelen, niet volledig of adequaat op uw vragen reageren, geen updates verstrekken en/of informatie geven over de functie(s) waarop u heeft gesolliciteerd of over onze producten en services. Wij blijven echter gebruikmaken van uw persoonsgegevens, met uitsluitend als doel u belangrijke kennisgevingen te kunnen sturen met informatie over uw aankopen, over wijzigingen in ons beleid en overeenkomsten of om andere redenen die binnen de geldende wetgeving zijn toegestaan.

Uw rechten in het kader van de AVG/GDPR en de California Consumer Privacy Act.

Als de AVG/GDPR en CCPA van toepassing zijn op de persoonsgegevens die we hebben verzameld, kunt u in sommige situaties bepaalde rechten uitoefenen. Dit betreft onder andere:

 • Recht op inzage/recht om te weten/recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om Veeam te vragen om openbaarmaking van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, gebruiken of delen, evenals van informatie over onze werkwijzen met betrekking tot gegevensprivacy.
 • Recht op verwijderen/wissen: u heeft mogelijk het recht om ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen die we van u of over u hebben verzameld.
 • Recht om bezwaar te maken: u heeft mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen of u af te melden voor bepaalde verwerkingen die Veeam op uw persoonsgegevens uitvoert.
 • Recht op rectificatie: u heeft mogelijk het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die Veeam over u bewaart, te laten corrigeren.
 • Recht op niet-discriminatie: Veeam discrimineert u niet wanneer u een van deze rechten uitoefent.
 • Recht om een klacht in te dienen: onder de AVG/GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming als u bezwaar heeft tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Veeam “verkoopt” uw persoonsgegevens niet.

Sommige van deze rechten kunt u uitoefenen via de pagina met abonnementsvoorkeuren. Hier kunt u bijvoorbeeld sommige persoonsgegevens die we over u hebben corrigeren, uw toestemming voor bepaalde verwerking intrekken of bepaalde verwerkingen beperken.

Voor andere aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten onder de AVG/GDPR en CCPA kunt u ons een e-mail sturen via privacy@veeam.com.

Met het oog op de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw aanvraag verwerken. Soms hebben we mogelijk extra gegevens nodig om uw identiteit te verifiëren, bijvoorbeeld een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.

Onder de CCPA is het tot slot toegestaan om deze rechten zelf uit te oefenen of om een vertegenwoordiger aan te wijzen om dat namens u te doen. In dat laatste geval vragen we mogelijk om extra informatie om na te gaan of u de vertegenwoordiger echt heeft aangewezen voor de aanvraag.

Gegevensbeveiliging

Veeam neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, hanteert Veeam technische en organisatorische risicogestuurde beveiligingsmaatregelen om redelijkerwijs openbaarmaking of toegang door onbevoegden te voorkomen. Veeam heeft bijvoorbeeld strenge beveiligingsmaatregelen, inbraakdetectiesoftware en processen geïmplementeerd die waarschuwen bij een potentiële of daadwerkelijke inbraak in onze informatiesystemen.

Opslag en overdracht van persoonsgegevens

Veeam is een internationale organisatie. Dat betekent dat gegevens die u aan Veeam verstrekt, mogelijk worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor bedrijfsentiteiten van Veeam in Zwitserland en andere landen over de hele wereld. Ongeacht waar Veeam persoonsgegevens opslaat of toegankelijk maakt, alle gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd conform deze privacyverklaring.

Veeam maakt gebruik van goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden verzameld.

Veeam houdt zich ook aan het CBPR-systeem (Cross-Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties voor het beschermen van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën. 

Privacy van kinderen

Veeam zal niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen die volgens de lokale wet niet volwassen zijn, zonder erop te staan dat zij eerst toestemming aan hun ouders vragen, als dergelijke toestemming volgens de geldende wetgeving is vereist. Wanneer Veeam persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt van een persoon die volgens de wet niet volwassen is, zal Veeam toestemming van de ouders vragen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving ter bescherming van de persoon die volgens de wet niet volwassen is.

Wijzigingen van deze privacyverklaring inzake recruitment

Wij zijn een technologiebedrijf en dus zullen onze systemen groeien en veranderen, net zoals deze privacyverklaring inzake recruitment. Bij wijzigingen in deze privacyverklaring inzake recruitment wordt de meest recente revisie gepubliceerd op www.veeam.com. Wij informeren u over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring inzake werving door de wijzigingen hier te publiceren of door via e-mail contact met u op te nemen.

Vragen

Veeam verplicht zich te reageren op redelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken, en onjuistheden aan te passen, corrigeren of wissen. Als u uw gegevens wilt laten aanpassen, corrigeren of verwijderen, of als u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met Veeam Software AG, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340 of een e-mail sturen naar privacy@veeam.com.