+31 (800) 020 1977 | 08:30 - 18:30 CEST
NL

Veeam Gegevensprivacybeleid

Dit gegevensprivacybeleid van Veeam is bijgewerkt op 1 maart 2018

Veeam stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Dit gegevensprivacybeleid beschrijft Veeam’s beleid en procedures voor verzameling, gebruik, verwerking, opslag, overdracht, bescherming en openbaarmaking van gegevens die we over u verzamelen via onze website www.veeam.com of subdomeinen, websites van Veeam, marketingevents of onze partners.

Voordat u onze websites bezoekt en gebruikt of persoonsgegevens naar ons verzendt, wordt om uw machtiging en instemming gevraagd door akkoord te gaan met de voorwaarden van Veeam’s gegevensprivacybeleid. Ook moet u instemmen met verzameling, uw indiening (indien van toepassing) en verwerking van gegevens over u zoals in dit beleid omschreven, conform de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verzameling, gebruik, verwerking, opslag, overdracht en openbaarmaking van uw persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) blijven beperkt tot de voorwaarden waaronder u Veeam heeft gemachtigd. Veeam zet zich in voor naleving van alle relevante landspecifieke gegevensprivacywetgeving, waaronder standaard-EU contractbepalingen, modelcontracten/overdrachtsovereenkomsten, privacyverklaringen en -beleidsregels en landspecifieke deponeringen indien van toepassing. Dit gegevensprivacybeleid heeft betrekking op www.veeam.com en alle andere websites van Veeam.

Verzameling van uw persoonsgegevens

Persoonlijke informatie ("persoonsgegevens") zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu op wie de informatie betrekking heeft, zowel direct als indirect te identificeren. De informatie die we kunnen verzamelen omvat uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, beroep, aanmeldingsgegevens (rekeningnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, informatie over social media-accounts en, voor zover van toepassing, IP-adres. 

Veeam verzamelt alleen persoonsgegevens van u wanneer u er vrijwillig voor kiest deze aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, whitepapers opvraagt, deelneemt aan enquêtes, productdownloads genereert, zich registreert voor marketingevenementen of acties of wanneer u op een vacature solliciteert), wanneer u uitdrukkelijk hiermee instemt en wanneer dit volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan. U kunt zich altijd afmelden door de pagina met uw abonnementsvoorkeuren bij te werken, door op de link "Afmelden" in een e-mailbericht te klikken of naar de Veeam afmeldingspagina te gaan.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, gebruiken we om u informatie over onze producten te geven, uw bestelling te verwerken, u voor een evenement te registreren, een account te maken, klantenservice te verlenen, een specifieke vraag te beantwoorden, u te laten deelnemen aan wedstrijden, u in te schrijven voor cursussen, sollicitaties te beheren of toegang te geven tot aanvullende informatie of aanbiedingen. Ook gebruiken we de verzamelde gegevens om de content van onze website te verbeteren, klanten over updates van onze website en onze producten te informeren, en verder om klanten te benaderen voor marketing- en verkoopdoeleinden, waaronder verlengingen, die betrekking hebben op hun specifieke behoeften en interesses.

Openbaarmaking aan derden, serviceproviders en anderen

Ter ondersteuning en verbetering van de klantrelatie met u kan Veeam uw persoonsgegevens opslaan, verwerken en delen met onze internationale partners en gelieerde ondernemingen (zoals channelpartners, creditcardverwerkers, datahosters en serviceproviders) om een functie uit te voeren, informatie aan u te verstrekken waarvoor u mogelijk belangstelling heeft, of een transactie te voltooien met betrekking tot uw aankoop of uw belangstelling voor de aankoop van Veeam-oplossingen.

Veeam werkt ook met internationale partners en gelieerde ondernemingen samen om waardevolle services namens ons aan te kunnen bieden. Om deze services aan u te verlenen hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig om uw persoonsgegevens met hen te delen. Alle derden met wie we uw persoonsgegevens delen, zijn gebonden aan alle relevante en geldende wetgeving op het gebied van gegevensprivacy, bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en Veeam’s privacybeleid.  

Veeam kan ook niet-persoonlijke, samenvattende informatie met onze internationale partners en gelieerde ondernemingen delen. Wanneer Veeam informatie met een internationale partner of gelieerde onderneming deelt, gebeurt ook dat met uw uitdrukkelijke toestemming. Veeam controleert of alle internationale partners of gelieerde ondernemingen die de informatie ontvangen er net zo zorgvuldig mee omgaan en dezelfde beleidsregels hanteren als Veeam. Voor wat betreft dit privacybeleid worden niet-persoonsgegevens die met persoonsgegevens zijn gecombineerd behandeld als persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat Veeam verplicht wordt gesteld uw persoonsgegevens openbaar te maken op grond van de wet, een juridische procedure, een proces en/of op verzoek van openbare en overheidsinstanties. Veeam kan uw persoonsgegevens ook openbaar maken in het kader van onderzoeken met betrekking tot bedreigingen van de nationale veiligheid, rechtshandhaving of andere zaken van publiek belang, of als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

Beperking van het doel

Veeam zal door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de doeleinden zoals aan u kenbaar gemaakt, tenzij de openbaarmaking betrekking heeft op gebruik van de persoonsgegevens anders dan voor het oorspronkelijke doel, vereist is voor het voorbereiden van, onderhandelen over of uitvoeren van een contract met u, vereist wordt door de wet of een bevoegde overheidsinstantie, vereist is voor vaststelling of behoud van of verdediging tegen een wettelijke vordering, of nodig is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen.

Cookies en andere technologieën

Veeam’s websites, advertenties, e-mails en online services maken mogelijk gebruik van bepaalde automatische gegevensverzamelingstechnologieën, zoals cookies, webbakens en pixeltags, waarmee gegevens over u, waaronder persoonsgegevens, verzameld worden tijdens uw gebruik van onze website of producten of uw interactie met ons. Door gebruikersgegevens te verzamelen krijgen wij beter inzicht in het gedrag van onze gebruikers, de zoekopdrachten die ze op internet uitvoeren en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Zo kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bekijkt, en kunnen we onze website verbeteren. Een cookie is een stukje informatie dat door de webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wanneer u www.veeam.com (of een andere website van Veeam) bezoekt, herkent onze server de cookie, waardoor wij informatie krijgen over uw laatste bezoek aan de website. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar in de instellingen van uw browser kunt u cookies blokkeren. Als u cookies blokkeert, werken sommige functies van onze website mogelijk niet. Dit gegevensprivacybeleid heeft alleen betrekking op Veeam’s gebruik van cookies en niet op gebruik voor het bijhouden van uw voorkeuren door adverteerders. Veeam voldoet aan de mondiale regelgeving, met inbegrip van de EU-cookierichtlijn. Bezoekers van onze websites krijgen informatie te zien over de manier waarop we cookies gebruiken zodra ze op onze website terechtkomen. 

Een "webbaken" (ook wel bekend als een doorzichtige GIF of een pixeltag) helpt ons de content van onze website beter te beheren door inzichtelijk te maken welke content effectief is. Een webbaken is in een webpagina of e-mailbericht opgenomen om de activiteit van een gebruiker op de pagina of in het e-mailbericht bij te houden. Net als een cookie houdt een baken het bezoek van een gebruiker bij en verzendt deze gegevens naar de server. Maar anders dan een cookie kan een webbaken niet voor identificatiedoeleinden worden gebruikt en geen gegevens op uw computer opslaan, omdat het niet browsergebaseerd is.

Gegevens die door cookies en vergelijkbare technologieën worden verzameld, worden als niet-persoonsgegevens behandeld, behalve voor zover IP-adressen (of vergelijkbare id’s) op grond van lokale wetgeving als persoonsgegevens worden beschouwd.

Nauwkeurigheid en retention van persoonsgegevens

Veeam wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken om uw persoonsgegevens bij te werken en ons te helpen om deze nauwkeurig te houden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de doeleinden zoals in dit Privacybeleid vermeld, tenzij anders wettelijk vereist of toegestaan.

Communicatie- en abonnementsvoorkeuren

U kunt zelf bepalen welke informatie u van Veeam over producten en services wilt ontvangen, en op welke manier dat moet gebeuren, door uw communicatievoorkeuren op te geven op de pagina met abonnementsvoorkeuren. Als u geen marketing- en/of niet-transactionele e-mailberichten meer van ons wilt ontvangen geeft u dit op in het gedeelte "Mijn account" op onze website, of u klikt op de link “Afmelden” onderaan een e-mailbericht of u gaat naar de Veeam afmeldingspagina. We willen graag benadrukken dat deze afmelding niet geldt voor transactionele e-mailberichten die verband houden met de zakelijke relatie van gebruikers met Veeam.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet wilt opgeven, kunnen we mogelijk niet volledig of adequaat op uw vragen reageren, updates verstrekken en/of informatie over onze producten en services geven. U kunt zich altijd afmelden voor bepaalde communicatie door de pagina met uw abonnementsvoorkeuren bij te werken, door op de link "Afmelden" in een e-mailbericht te klikken of naar de Veeam afmeldingspagina te gaan. Wij blijven echter gebruikmaken van uw persoonsgegevens, met uitsluitend als doel u belangrijke kennisgevingen te kunnen sturen met informatie over uw aankopen, over wijzigingen in ons beleid en overeenkomsten of om andere redenen die binnen de geldende wet zijn toegestaan.

Gegevensbeveiliging

Veeam neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, hanteert Veeam technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om openbaarmaking of toegang door onbevoegden te voorkomen.

Inbreuk op gegevensbeveiliging

Veeam heeft strenge beveiligingsmaatregelen, inbraakdetectiesoftware en processen geïmplementeerd die waarschuwen bij een potentiële of daadwerkelijke indringing in onze informatiesystemen. Veeam heeft een beleid voor melding van data-inbreuk en een vast calamiteitenteam dat onmiddellijk in actie komt en een herstelplan uitvoert als reactie op alle ongeoorloofde toegang tot onze informatiesystemen en databases. Bij een inbreuk op de gegevensbeveiliging die van invloed is op uw persoonsgegevens, wordt u zo snel mogelijk na detectie van de inbreuk geïnformeerd. 

Verzameling en gebruik van niet-persoonsgegevens

Wanneer u www.veeam.com (of andere websites van Veeam) bezoekt, verzamelen we mogelijk automatisch niet-persoonsgegevens, zelfs als u zich niet registreert. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website van waaruit u naar onze website bent doorgeleid, het aantal bezoeken, de tijd die u gemiddeld op een pagina hebt doorgebracht en welke pagina’s u hebt bekeken. We kunnen deze gegevens gebruiken en met onze gelieerde ondernemingen overal ter wereld delen om de content en de relevantie van de content op onze websites te bewaken ter verbetering van de prestaties, de content of uw ervaring met onze websites.

Door uw gebruik van services voor toegang tot onze website worden uw communicatiegegevens (zoals Internet Protocol-adres of IP-adres) of gebruiksgegevens (informatie over de gebruikte telecommunicatieservices) mogelijk technisch gegenereerd. Afhankelijk van de geldende wet kan het hierbij gaan om persoonsgegevens. Voor zover dit is vereist, wordt het verzamelen en verwerken van uw communicatie- of gebruiksgegevens en het daarop volgende gebruik van dergelijke gegevens uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving voor gegevensprivacy en -bescherming.

Forums, blogs, websites van derden en links

Veeam is uitsluitend verantwoordelijk voor privacyprocedures van Veeam en de websites van Veeam. De website van Veeam kan links naar andere websites bevatten voor extra informatie en gemak. Veeam heeft geen controle over dergelijke andere websites, doet geen aanbevelingen voor of uitspraken over andere websites en is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van deze andere websites. Sommige websites van Veeam bevatten interactieve elementen zoals discussieforums en blogs waarop gebruikers hun eigen content kunnen publiceren. Alle informatie die op deze blogs en forums wordt geplaatst, wordt openbaar. Dit betekent dat deze informatie door andere gebruikers op welke wijze dan ook kan worden gelezen, verzameld of gebruikt. Veeam is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u op forums plaatst.

Toestemming voor de overdracht, verwerking en opslag van persoonsgegevens

Veeam is een wereldwijde organisatie. Gegevens die u aan Veeam verstrekt, kunnen dus worden uitgewisseld met of ingezien door juridische entiteiten van Veeam in Zwitserland en andere landen overal ter wereld. Elke entiteit is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die daar worden verzameld, en voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Persoonsgegevens van inwoners van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden beheerd door Veeam Software Corporation AG. Veeam maakt gebruik van modelcontractbepalingen voor de internationale overdracht van persoonsgegevens die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden verzameld. Veeam houdt zich aan het CBPR-systeem (Cross-Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties voor het beschermen van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën. 

Pagina met vacatures en solliciteren bij Veeam

Als u het gedeelte met vacatures op onze website bekijkt of op een vacature solliciteert, kunnen uw sollicitatie en alle overige informatie die u opgeeft worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre uw vaardigheden en interesses aansluiten op vacatures bij Veeam. Veeam kan deze informatie mogelijk bewaren voor rapportagedoeleinden die de geldende wet mogelijk vereist.

Recht om te worden vergeten

Veeam neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle verzoeken om te worden vergeten die met onze bestaande technologie kunnen worden uitgevoerd, binnen redelijke tijd na indiening van het verzoek worden afgehandeld. Dit geldt echter niet voor gegevens die u openbaar heeft gemaakt door ze op onze forums of blogs te plaatsen, of die u zelf aan derden beschikbaar hebt gesteld. Dit valt buiten het bereik van wat Veeam kan wissen. Veeam zal al het mogelijke doen om uw persoonsgegevens te wissen bij intrekking van uw toestemming (afmelding) voor de ontvangst van informatie van ons of wanneer u aanspraak doet op het recht om te worden vergeten. Veeam is echter niet in staat om al uw persoonsgegevens te wissen, als dat technisch onmogelijk is vanwege beperkingen van de bestaande technologie of om wettelijke redenen (Veeam is op grond van lokale wetgeving verplicht om de persoonsgegevens te bewaren).

Privacy van kinderen

Veeam zal niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen die volgens de lokale wet niet volwassen zijn, zonder erop te staan dat zij eerst toestemming aan hun ouders vragen, als dergelijke toestemming volgens de geldende wet is vereist. Veeam richt zich met betrekking tot zijn producten, services en websites niet op kinderen. Wanneer Veeam persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt van een persoon die volgens de wet niet volwassen is, zal Veeam toestemming van de ouders vragen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving ter bescherming van de persoon die volgens de wet niet volwassen is.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zijn een technologiebedrijf; onze systemen zullen groeien en veranderen, net zoals dit gegevensprivacybeleid. Bij wijzigingen in dit gegevensprivacybeleid wordt de meest recente revisie op www.veeam.com gepubliceerd. Wij informeren u over belangrijke wijzigingen in dit gegevensprivacybeleid door de wijzigingen hier te publiceren of via e-mail contact met u op te nemen.

Vragen

Veeam verplicht zich te reageren op redelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken, en onjuistheden aan te passen, corrigeren of wissen. Als u uw gegevens wilt laten aanpassen, corrigeren of verwijderen, of als u vragen heeft die niet in dit gegevensprivacybeleid werden beantwoord, kunt u schrijven naar Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@veeam.com.