Veeam Produkty
 >  Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

W firmie Veeam® przy udzielaniu licencji na oprogramowanie uwzględniane są dwa rodzaje kryteriów:

 1. Liczba gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (lub hoście)
  • Domyślnie licencje na produkty Veeam udzielane są na podstawie liczby gniazd na zarządzanych serwerach (hostach).

   Przykład: Klient ma cztery serwery ESXi wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe. W tej sytuacji wymagana jest licencja na osiem gniazd (4 hosty x 2 gniazda/host = 8 gniazd).

 2. Liczba zarządzanych maszyn wirtualnych (kryterium stosowane wyłącznie w przypadku uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider)

Warunki licencji firmy Veeam

Firma Veeam oferuje różne warunki licencji. Informacje na temat dostępności produktów można uzyskać u wybranego ProPartnera firmy Veeam.

Licencja wieczysta

Licencje na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z produktów nie wygasają. W cenę każdej nowej licencji wieczystej wliczony jest rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji.

Aktualna umowa o usługi konserwacji zapewnia:

 • dostęp do aktualizacji produktów i nowych wersji głównych
 • dostęp do pomocy technicznej
 • dostęp do portalu zarządzania kluczami licencyjnymi

Uwaga: Po wygaśnięciu umowy o usługi konserwacji nie można zarządzać kluczami licencyjnymi ani ich pobierać. Firma Veeam radzi klientom, aby zawsze mieli kopię zapasową wszystkich plików licencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących odnawiania pomocy technicznej.

Licencja subskrypcyjna

Model subskrypcyjny umożliwia klientom obniżenie kosztów początkowych oraz uzyskanie licencji na czas określony.

Licencje na oprogramowanie i prawo do korzystania z produktów wygasają z końcem okresu subskrypcji oraz obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Dostępne są licencje subskrypcyjne roczne oraz dwu- i trzyletnie. Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samego produktu, jak i z pomocy technicznej. Wówczas klient może nabyć nową licencję subskrypcyjną po aktualnej stawce lub kupić nową licencję wieczystą.

Więcej informacji na temat licencji subskrypcyjnych

Wynajem dla dostawców hostingu

Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider mogą wynajmować produkty w cyklu miesięcznym. W takim przypadku może być wymagane zobowiązanie roczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu VCSP.

Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

Jak można uzyskać plik licencyjny do produktu Veeam?

Jeśli masz ważną umowę o pomoc techniczną, możesz się zalogować do portalu zarządzania licencjami i pobrać plik licencyjny. Jeśli nie jesteś administratorem licencji na danym koncie, możesz wysłać plik do administratora licencji. Jeśli w portalu nie widzisz plików licencyjnych, utwórz nowe zgłoszenie dotyczące licencjonowania.

Na jakich warunkach można scalić lub rozdzielić licencje?

Aby można było scalić dwa lub więcej plików licencyjnych, muszą one spełniać następujące kryteria:
— Wszystkie pliki licencyjne muszą być objęte ważnymi umowami o pomoc techniczną.
— Wszystkie pliki licencyjne muszą być wystawione na ten sam produkt i tę samą wersję.
— Wszystkie pliki licencyjne muszą mieć tego samego administratora licencji.
— Wszystkie pliki licencyjne muszą być wystawione dla tej samej firmy.
Jeśli powyższe kryteria są spełnione, w portalu zarządzania licencjami powinien być widoczny przycisk Merge. Po jego kliknięciu można wybrać pliki licencyjne do scalenia. Więcej informacji zawiera przewodnik po portalu zarządzania licencjami.
Uwaga: W przypadku scalenia dwóch lub większej liczby plików licencyjnych scalona licencja będzie mieć najwcześniejszą datę wygaśnięcia. Jeśli na przykład masz dwa pliki licencyjne, jeden ważny do 30 grudnia 2015 r., a drugi do 1 lutego 2016 r., scalony plik licencyjny wygaśnie 30 grudnia 2015 r. Mimo tego, że scalony plik licencyjny będzie mieć wcześniejszą datę wygaśnięcia pomocy technicznej, zachowasz możliwość korzystania z pomocy technicznej zgodnie z obowiązującą umową lub umowami.
Aby rozdzielić plik licencyjny, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, korzystając z karty „Get Support” dostępnej w portalu.

Jak mogę ustalić, kto jest administratorem licencji w mojej firmie?

Informacja o administratorze licencji znajduje się w każdym pliku licencyjnym (który można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu), a także w portalu zarządzania licencjami w odniesieniu do każdej umowy licencyjnej. Jeśli masz pytania na temat tego, kto jest podstawowym lub dodatkowym administratorem licencji w Twojej firmie, utwórz nowe zgłoszenie dotyczące licencjonowania.

Jak mogę zmienić administratora licencji?

Utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, klikając kartę „Get Support” w portalu zarządzania licencjami. Uwaga: Jeśli nowy administrator licencji ma adres e-mail w innej domenie, potrzebne będzie pisemne potwierdzenie od poprzedniego administratora.

Czy mogę używać starszego pliku licencyjnego z najnowszą wersją oprogramowania?

To zależy. Jeśli plik licencyjny i oprogramowanie mają tę samą wersję (na przykład v8), licencja będzie działać. Jeśli nie, plik nie pozwoli na instalację. Jeśli na przykład spróbujesz zastosować licencję w wersji v7 podczas instalacji oprogramowania o wersji v8, pojawi się komunikat o błędzie wygasłej licencji. Z portalu zarządzania licencjami możesz w każdej chwili pobrać plik licencyjny aktualnej wersji naszych produktów, a także wersji bezpośrednio ją poprzedzającej.
Aby sprawdzić wersję pliku licencyjnego, otwórz go w dowolnym edytorze tekstu.

Czy mogę zmienić licencję próbną na płatną bez utraty danych?

Tak. Wystarczy, że wybierzesz Help -> License -> Install license i wskażesz nowy plik licencyjny. Nie wpłynie to na żadne z istniejących zadań, ustawień i plików kopii zapasowych.

Czy w przypadku uaktualnienia pliku licencyjnego utracę jakiekolwiek zapisane dane lub zadania?

Nie.

Czy w przypadku zmiany pliku licencyjnego muszę ponownie zainstalować produkt Veeam?

Nie. Jeśli wykonujesz uaktualnienie do nowej wersji, po prostu uruchom instalator i wskaż mu plik licencyjny instalowanej wersji.

Mam ważną umowę o pomoc techniczną i chcę nadal korzystać ze starszej wersji produktu Veeam. Jak mogę uzyskać licencję wersji v4, v5 lub v6?

Jeśli potrzebujesz pliku licencyjnego do wersji produktu Veeam, do której nie jest już oferowana pomoc techniczna, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania. Plik licencji do aktualnej i poprzedniej wersji naszych produktów możesz pobrać z portalu.

Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, wypełnij wniosek o ofertę na odnowienie.

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?

Dostępne są odpowiednie pozycje (SKU) umożliwiające uaktualnienie. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach). Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam.

Jak mogę zmienić administratora licencji?

Jeśli chcesz zmienić administratora licencji lub podzielić się uprawnieniami administracyjnymi ze współpracownikiem, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania na tej stronie (kliknij przycisk „Open case” i wybierz opcję Licensing).

Jak mogę scalić licencje?

Scalanie i uaktualnianie licencji oraz obniżanie ich poziomu to czynności, które może wykonywać wyłącznie wyznaczony administrator licencji określony w pliku licencyjnym. Skorzystaj z tego dokumentu, w którym znajdziesz szczegółową instrukcję, oraz zadbaj o spełnienie wszystkich wymagań wstępnych związanych ze scaleniem licencji.

Jak zainstalować w produkcie nowy klucz licencyjny?

Veeam Backup & Replication:
Aby dodać nowy klucz do zainstalowanego rozwiązania Veeam Backup & Replication, wykonaj te czynności w konsoli użytkownika:
Menu -> Help -> License -> Install license
Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.
Veeam ONE:
W przypadku rozwiązania Veeam ONE wybierz Help -> License information w kliencie Veeam ONE Monitor lub Configuration -> License w interfejsie internetowym Veeam ONE Reporter. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Czy można przejść na niższą wersję produktu (np. z Enterprise Plus na Enterprise)?

Tak, przejście na niższą wersję produktu (tzw. downgrade) jest możliwe. Nie są wówczas naliczane żadne kary ani opłaty, ale należy pamiętać o następujących kwestiach:
— Firma Veeam NIE zwraca różnicy między cenami poszczególnych wersji.
— Po przejściu na niższą wersję produktu ewentualne uaktualnienie do wyższej wersji (upgrade) wymaga dokonania osobnego zakupu.
— Po wygaśnięciu obecnej umowy o pomoc techniczną odnowienie tej umowy odbędzie się po cenie odpowiadającej aktualnie posiadanej wersji.
— Zmiany wersji nie powodują zmian pierwotnych dat umów o pomoc techniczną.
— Prawo do przejścia na niższą wersję przysługuje wyłącznie klientom mającym aktualną umowę o pomoc techniczną.
Aby firma Veeam mogła utworzyć nowy plik licencyjny, użytkownik końcowy musi podpisać oświadczenie o skasowaniu kopii, informujące o zniszczeniu licencji wyższej wersji produktu. Aby złożyć wniosek o przejście na niższą wersję, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.

Czy licencjonowane gniazda można przenieść z jednego hypervisora na inny?

Tak. Licencjonowane gniazda można w dowolnym czasie przenieść na inny hypervisor, kontaktując się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam. Aby przeprowadzenie tej zmiany było łatwiejsze, można uzyskać bezpłatny tymczasowy plik licencyjny na łączną liczbę licencjonowanych gniazd dla obu hypervisorów. Umożliwia on współistnienie środowisk na tym samym serwerze kopii zapasowych. Ten plik licencyjny jest ważny przez trzy miesiące, a na życzenie klienta jego ważność można przedłużyć (tylko w przypadku środowisk z dużą liczbą gniazd). W okresie licencji tymczasowej dostępna jest bezpłatnie pomoc techniczna do obu hypervisorów. Prawo do przeniesienia licencji przysługuje wyłącznie klientom posiadającym aktualną umowę o pomoc techniczną.
Uwaga: Zakup licencji w sklepie online firmy Veeam nie daje prawa do zamiany hypervisorów.

Czy gniazda licencjonowane dla różnych hypervisorów są śledzone w ramach jednej puli?

Nie. W pliku licencyjnym każdemu hypervisorowi odpowiada osobna liczba licencji.

Czy cena za gniazdo zależy od hypervisora?

Nie. Cena jest taka sama niezależnie od hypervisora.

Jestem partnerem i chcę zarządzać licencjami moich klientów końcowych. Jak to zrobić?

Utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, dołączając potwierdzenie od klientów. Koniecznie podaj ich numery kontaktowe (znajdziesz je w pliku licencyjnym). Ewentualnie klient może utworzyć zgłoszenie dotyczące licencjonowania i poprosić o zmianę administratora licencji na Ciebie.

Jestem usługodawcą. Czy posiadanych licencji Veeam mogę używać do zarządzania maszynami wirtualnymi klientów?

Tylko w przypadku zakupienia licencji Veeam przeznaczonych dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze. Aby sprawdzić poprawność posiadanych licencji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?

Począwszy od wersji 7.0 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla VMwaredla Hyper-V

Często zadawane pytania dotyczące licencji subskrypcyjnych

 • Licencje dla sektora publicznego (Public Sector) są przeznaczone dla kwalifikujących się organów administracji publicznej (wszystkich szczebli) oraz organizacji non-profit w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „P-”.
 • Licencje do użytku wewnętrznego u partnerów (Internal Use Partner) są przeznaczone WYŁĄCZNIE do zatwierdzonego użytku wewnętrznego u ProPartnerów firmy Veeam. Nie są one przeznaczone do świadczenia usług, przetwarzania na potrzeby stron trzecich ani odsprzedaży. Określona sugerowana cena producenta jest ceną netto dla sprzedawcy. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „I-”.
 • Licencje dla edukacji (Education) są przeznaczone dla kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „E-”.
 • Licencje wyłącznie dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze (Hosting or Cloud Provider Only) są przeznaczone dla uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „H-”. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej programu VCSP.

W przewodniku po pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć dodatkowe informacje na temat usług konserwacji, a w umowie licencyjnej firmy Veeam — więcej informacji dotyczących licencjonowania.

Licencje w specjalnych cenach

 • Licencje dla sektora publicznego (Public Sector) są przeznaczone dla kwalifikujących się organów administracji publicznej (wszystkich szczebli) oraz organizacji non-profit w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „P-”.
 • Licencje do użytku wewnętrznego u partnerów (Internal Use Partner) są przeznaczone WYŁĄCZNIE do zatwierdzonego użytku wewnętrznego u ProPartnerów firmy Veeam. Nie są one przeznaczone do świadczenia usług, przetwarzania na potrzeby stron trzecich ani odsprzedaży. Określona sugerowana cena producenta jest ceną netto dla sprzedawcy. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „I-”.
 • Licencje dla edukacji (Education) są przeznaczone dla kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „E-”.
 • Licencje wyłącznie dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze (Hosting or Cloud Provider Only) są przeznaczone dla uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „H-”. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej programu VCSP.

W przewodniku po pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć dodatkowe informacje na temat usług konserwacji, a w umowie licencyjnej firmy Veeam — więcej informacji dotyczących licencjonowania.