Veeam Management Pack dla System Center v8

Co nowego w wersji v8?

Pakiet Veeam® Management Pack™ (MP) v8 dla System Center umożliwia kompleksowy wgląd „od aplikacji do sprzętu” w środowiska VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Veeam Backup & Replication™.

Nowy pakiet Veeam MP v8 Update 4 rozszerza mechanizmy monitorowania dostępności ze środowiska lokalnego na chmurę dzięki fabrycznej integracji z narzędziem Microsoft Operations Management Suite (OMS). Korzystając z funkcji pulpitów zawartych w OMS, ta nowa integracja udostępnia dane o stanie środowiska lokalnego i wizualizacje wykorzystania zasobów pochodzące z pakietu Veeam MP w ramach jednej zunifikowanej konsoli OMS opartej na platformie Azure. Połączenie pakietu Veeam MP i narzędzia Microsoft OMS zapewnia administratorom IT praktyczną wiedzę biznesową ułatwiającą zarządzanie infrastrukturą i dotrzymywanie umów SLA.

W pakiecie Veeam MP wprowadzono szereg innowacyjnych funkcji zarządzania:

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Najważniejsze funkcje

Obsługa platformy VMware vSphere 6

Pakiet Veeam MP obsługuje najnowszą platformę VMware vSphere 6, która oferuje nowe zaawansowane funkcje wirtualizacji zwiększające efektywność i wydajność infrastruktury IT.

Administrator ma pełny wgląd w nowe funkcje vSphere, takie jak magazyny danych woluminów wirtualnych (VVOL) oraz nowe alarmy vCenter dotyczące kluczowych usług, takich jak śledzenie certyfikatów hosta, stan sprzętu i usługa vShield.

Pakiet Veeam MP v8 zapewnia obsługę infrastruktur opartych na platformie VMware vSphere 6.5. Dzięki temu umożliwia uzyskanie szczegółowego wglądu we wszystkie firmowe środowiska VMware vSphere.

Obsługa monitorowania platformy vSphere6

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Pakiet Veeam MP udostępnia nowe funkcje zarządzania środowiskiem Hyper-V zapewniające administratorowi IT większą kontrolę. Obejmują one obsługę maszyn wirtualnych we współużytkowanej pamięci masowej SMB 3.0 oraz takich ważnych parametrów jak czas dyspozycji procesora, obrazujący obciążenie hosta w planowaniu zasobów procesorowych. Nowy pulpit Veeam Task Manager dla Hyper-V zawiera widoki na poziomie klastra i jest w pełni zintegrowany z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz Operations Manager, dzięki czemu zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Pakiet Veeam MP został zaprojektowany z myślą o skalowalności klasy korporacyjnej. Obsługuje on rozległe środowiska Hyper-V, umożliwiając monitorowanie większej liczby maszyn wirtualnych działających na hoście i większej liczby woluminów CSV (Cluster Shared Volume) przypadających na klaster. Ponadto narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V obsługuje te nowe widoki na poziomie klastra i jest w pełni zintegrowane z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz Operations Manager, dzięki czemu zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Veeam Morning Coffee Dashboard

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard wziął swoją nazwę od porannej kawy, ponieważ warto od niego zaczynać każdy dzień pracy. Veeam Morning Coffee Dashboard zapewnia szybki wgląd w bieżący stan infrastruktury wirtualnej, obejmujący hosty fizyczne, maszyny wirtualne, pamięć masową i ogólne wykorzystanie zasobów. Umożliwia natychmiastową wizualizację takich ważnych parametrów jak gęstość maszyn wirtualnych oraz nadmierna alokacja zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. Administrator IT może łatwo dostosowywać pulpity do specyficznych potrzeb związanych z monitorowaniem, tworząc odrębne pulpity dotyczące poszczególnych centrów danych, klastrów lub grup hostów oraz zyskując precyzyjnie dostrojoną platformę monitorowania wirtualnych centrów danych. Ponadto pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard bezpośrednio integruje się z narzędziem Microsoft Operations Management Suite (OMS), zapewniając zunifikowany widok lokalnej infrastruktury wirtualnej w chmurowej konsoli Microsoft OMS.

Veeam Morning Coffee Dashboard

Planowanie mocy obliczeniowych i określanie właściwej wielkości

Czy zamierzasz wdrożyć platformę vSphere 6 na nowym sprzęcie w ramach modernizacji infrastruktury lub zaplanowanego rozwoju środowiska wirtualnego? Jeśli tak, możesz skorzystać z dostępnych w pakiecie Veeam MP zaawansowanych funkcji planowania mocy obliczeniowych, modelowania typu „co, jeśli” i raportów prognostycznych, aby określić, ile obciążeń wirtualnych będzie można przenieść do nowego środowiska. Chcąc dodatkowo zwiększyć efektywność migracji, możesz zawczasu zoptymalizować środowisko przy użyciu raportów Veeam MP dotyczących właściwej wielkości maszyn wirtualnych. Pakiet Veeam MP dostarcza danych koniecznych do uzasadnienia potrzeb budżetowych i strategicznych planów rozwoju, tak więc modernizacje można wykonywać z większym spokojem i przekonaniem.

Biblioteka raportów pakietu Veeam MP jest zintegrowana bezpośrednio z konsolą System Center i obejmuje następujące raporty:

 • Modelowanie awarii hosta
 • Prognoza wydajności magazynów danych vSphere
 • Prognoza wydajności pamięci masowej Hyper-V
 • Prognoza wydajności klastrów vSphere i Hyper-V
 • Przewidywanie mocy obliczeniowych dla maszyn wirtualnych
 • Zmiana wielkości maszyn wirtualnych w celu odzyskania zasobów
 • Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowej
 • Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby repozytoriów kopii zapasowych Veeam

Przeczytaj dokument White Paper: Planowanie mocy obliczeniowych przy użyciu oprogramowania Microsoft System Center

Raporty dotyczące właściwej wielkości

Planowanie mocy obliczeniowych pod kątem chmury hybrydowej na platformach Microsoft Azure i VMware vCloud Air

Popularność chmury hybrydowej stale rośnie, a pakiet Veeam MP v8 zawiera ulepszone narzędzia, które ułatwiają jej wdrażanie. Raporty planistyczne zawierają zaktualizowane specyfikacje zasobów Azure i vCloud Air, umożliwiając precyzyjne przewidywanie wielkości i klasy zasobów potrzebnych w celu przeniesienia obciążeń do chmury.

Raporty planistyczne dotyczący chmury hybrydowej

Szczegółowe śledzenie migawek i punktów kontrolnych

Zapomniane migawki i punkty kontrolne często szybko się rozrastają, zajmując cenne zasoby i negatywnie wpływając na wydajność. Aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa ciepła pozwala sprawdzić, dla których maszyn wirtualnych istnieją migawki lub punkty kontrolne. Natomiast przechodząc do szczegółowego raportu z pełnym drzewem migawek, można sprawdzić ich sygnatury czasowe i komentarze, szybko ustalić wiek, właściciela oraz powód utworzenia, a następnie je usunąć lub podjąć inne potrzebne działania.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu
Pulpit i raporty dotyczące migawek

Widoki topologii pamięci masowej, sieci i zasobów obliczeniowych

Widoki topologii pamięci pasowej, sieci i zasobów obliczeniowych umożliwiają szybkie przeglądanie powiązań i zależności między kluczowymi aplikacjami, usługami oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą wirtualną i fizyczną. Dzięki nim można szybko odszukać hosta lub pamięć masową, w której działa określona maszyna wirtualna, oraz ustalić, w jaki sposób współużytkowanie zasobów w definiowanym programowo centrum danych wpływa na działanie krytycznych usług IT. Łącza kontekstowe dostępne w tych widokach umożliwiają przechodzenie do aktualizowanych na bieżąco pulpitów i szybkie rozwiązywanie problemów.

W najnowszej wersji pakietu Veeam Availability Suite™ firma Veeam wprowadziła repozytoria Scale-out Backup Repository™. Natomiast przy użyciu pakietu Veeam MP v8 Update 3 klienci mogą łatwo monitorować swoje repozytoria Scale-Out Backup Repository, korzystając z historii wydajności, widoków topologii i wizualizacji przedstawiających poszczególne repozytoria składowe.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu
Widoki topologii

Monitorowanie i ostrzeganie

Pakiet Veeam MP non stop dostarcza kluczowe dane niezbędne do monitorowania środowiska, ułatwiając realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™. W tym celu korzysta z systemu zbierania danych o dużej skalowalności. Dynamiczna korelacja danych w pakiecie Veeam MP zapewnia operatorom zawsze aktualne zalecenia, dzięki którym mogą lepiej poznać pierwotne przyczyny i szybciej rozwiązywać problemy.

Kompleksowa, wbudowana baza wiedzy Veeam pełni rolę „automatycznego eksperta”, zwiększając możliwości pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie i skracając czas rozwiązywania problemów. Każdemu alarmowi Veeam odpowiada artykuł z bazy wiedzy, który pomaga w identyfikacji możliwych przyczyn i zawiera szczegółową instrukcję rozwiązania problemu.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Raportowanie

Veeam MP dzięki gromadzeniu i korelacji ogromnych ilości danych przedstawia wartościowe raporty, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji technicznych i biznesowych. Raporty z zakresu śledzenia konfiguracji i korelacji alarmów przedstawiają szczegółowe właściwości konfiguracji wszystkich obiektów, umożliwiając śledzenie zmian zachodzących w środowisku vSphere lub Hyper-V. W przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zasobów lub mocy obliczeniowych odpowiednia korelacja zdarzeń ułatwia precyzyjne ustalenie przyczyny.

Pakiet Veeam MP v8 obejmuje obsługę monitorowania alarmów vCenter vSAN, zapewniając dostęp do ponad 70 nowych monitorów oraz umożliwiając przedsiębiorstwom proaktywne śledzenie indywidualnych parametrów sieci vSAN i ocenę ogólnego stanu klastrów vSAN. Pakiet udostępnia tworzone w czasie rzeczywistym wizualizacje stanu krytycznych klastrów dla każdej konfiguracji vSAN.

Dostępne są także inne raporty analityczne:

 • Statystyka sprawności maszyn wirtualnych ułatwiająca tworzenie sprawozdań na temat przestrzegania umów SLA
 • Obiekty powodujące najwięcej problemów w środowisku
 • Bezczynne maszyny wirtualne — identyfikowanie tzw. maszyn-zombie powodujących marnotrawstwo zasobów
 • Wyłączone maszyny wirtualne — raport na temat wyłączonych maszyn zajmujących cenne miejsce w pamięci masowej
 • Maszyny wirtualne o nadmiernej i niedostatecznej wielkości — łatwiejsze określanie właściwego rozmiaru i optymalizowanie maszyn
Zobacz zrzuty ekranowe produktu
Raportowanie

Pulpity

Pakiet Veeam MP zawiera wyjątkowe pulpity ułatwiające orientację i wgląd w centrum danych:

 • Sygnalizacja świetlna Veeam — raport z 10 obiektami wykorzystującymi najwięcej zasobów oraz wbudowanymi, indywidualnie dostosowywanymi progami ułatwiającymi szybką identyfikację problemów
 • Mapy cieplne Veeam — skrótowa wizualizacja najważniejszych parametrów wydajności
 • Widgety Veeam umożliwiające tworzenie własnej wizualizacji z potrzebnymi widokami
Zobacz zrzuty ekranowe produktu
Planowanie mocy obliczeniowych

Wgląd w rozwiązanie Veeam Backup & Replication

Bezpośrednio w konsoli Operations Manager można otrzymywać powiadomienia o nieudanych zadaniach tworzenia kopii zapasowych. Pakiet Veeam MP udostępnia zaawansowane raporty analityczne na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication. Dotyczą one chronionych i niechronionych maszyn wirtualnych, weryfikacji maszyn, delegowanych uprawnień do przywracania, powielania kopii zapasowych i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby repozytoriów kopii.

Aby przekonać się na własne oczy, jak działa pakiet Veeam MP, pobierz jego BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną. Po 30 dniach przestaną działać funkcje zarządzania hypervisorem, ale mechanizmy ostrzegania i monitorowania dotyczące środowiska Veeam Backup & Replication wciąż będą aktywne.

Więcej informacji o bezpłatnych funkcjach dostępnych w pakiecie Veeam Management Pack for Veeam Backup
Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety