00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam ONE
i Veeam ONE Community Edition
9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Pełny wgląd w całe środowisko IT

Rozwiązane® Veeam ONE™ płynnie integruje się z całym firmowym środowiskiem IT, umożliwiając pełny wgląd w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Zawiera ono funkcje monitorowania i raportowania oraz inteligentne narzędzia, które zapewniają automatyzację i kontrolę potrzebną do dbania o dostępność przez ochronę przed potencjalnymi problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Co nowego w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5:

 • Inteligentna diagnostyka Veeam, umożliwiająca automatyczne identyfikowanie oraz usuwanie błędów konfiguracji i problemów z infrastrukturąNOWOŚĆ
 • Czynności samonaprawczeNOWOŚĆ
 • Monitorowanie i raportowanie na potrzeby agentów Veeam
 • Raportowanie zgodności kopii zapasowych
 • Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych
 • Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw
 • Mapy ciepła ― wgląd w czasie rzeczywistym w repozytoria i serwery proxy kopii zapasowychNOWOŚĆ
 • Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych

Całodobowe monitorowanie wydajności i ostrzeganie

Ocena infrastruktury: Hyper-V, VMware, obciążenia korzystające z agentów i Veeam Backup & Replication

Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia bezobsługowe całodobowe monitorowanie działania infrastruktury kopii zapasowych oraz środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, powiadamiając o ewentualnych problemach, zanim negatywnie wpłyną one na działanie aplikacji i pracę użytkowników. Narzędzia do monitorowania udostępniają następujące funkcje:

 • Działające w czasie rzeczywistym pulpity ze szczegółowymi widokami stanu dostępnymi jednym kliknięciem
 • Ponad 200 gotowych alarmów opartych na najlepszych praktykach
 • Szczegółowe mapy ciepłaNOWOŚĆ z pogłębionym wglądem w repozytoria i serwery proxy kopii zapasowych
 • Ulepszony moduł Business ViewNOWOŚĆ umożliwiający łatwe grupowanie maszyn wirtualnych i agentów oraz monitorowanie ich stanu
 • Obszerna baza wiedzy z artykułami dotyczącymi każdego alarmu
 • Szczegółowe informacje ułatwiające identyfikację przyczyn i szybkie rozwiązywanie problemów
 • Pulpity poszczególnych alarmów skracające czas rozpoznawania i rozwiązywania problemów
 • Pulpity prezentujące wyniki wydajności infrastruktury kopii zapasowych oraz trendy
 • Pulpity prezentujące informacje o obiektach wykorzystujących najwięcej poszczególnych zasobów

Pulpity można także dostosować odpowiednio do potrzeb. Można na przykład szczegółowo monitorować wydajność, alarmy, status kopii zapasowych i najważniejsze maszyny wirtualne z określonego klastra lub działu.

Ocena wydajności i konfiguracji

Czy na pewno wiesz, co w każdej chwili dzieje się w Twoim środowisku VMware lub Hyper-V? Czy odpowiednio radzi sobie ono ze skokami obciążenia? Właściwe narzędzia do monitorowania wydajności środowisk vSphere i Hyper-V umożliwiają obserwację przydziału i wykorzystania zasobów, co ma decydujące znaczenie w zapewnianiu dostępności usług IT. Rozwiązanie Veeam ONE pomaga w ocenie wydajności i konfiguracji, dzięki czemu można określić:

 • Elementy infrastruktury, które wykorzystują najwięcej zasobów, a także najmniej obciążone hosty
 • Obciążenie magazynów danych operacjami wejścia/wyjścia i opóźnienia w czasie rzeczywistym oraz skumulowane
 • Możliwość zwiększenia obciążenia operacjami tworzenia kopii zapasowych z uwzględnieniem opóźnień i liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę w magazynie danych
 • Wykorzystanie zasobów w odniesieniu do hostów, klastrów i magazynów danych
 • Maszyny wirtualne pozostające bez ochrony wskutek nieobsługiwanych konfiguracji (np. z pRDM lub niezależnymi dyskami w środowisku VMware), nadmiernego przydziału i nie tylko!

NOWOŚĆ Inteligentna automatyzacja i diagnostyka na potrzeby rozrastających się środowisk korporacyjnych

Ręczne reagowanie na alarmy kopii zapasowych i trwająca godzinami obsługa zgłoszeń serwisowych dotyczących błędów konfiguracji to czynniki, które mogą bardzo negatywnie odbić się na czasie sprawnej pracy oraz kosztach eksploatacji. Inteligentna automatyzacja wbudowana w rozwiązanie Veeam ONE pozwala przedsiębiorstwom znacznie skrócić czas reakcji, prowadząc do obniżenia wydatków oraz skuteczniejszego dbania o dostępność krytycznych zasobów i obciążeń.
 

Inteligentna diagnostyka VeeamNOWOŚĆ dzięki wykorzystaniu zaawansowanych analiz danych obniża koszty zarządzania, proaktywne identyfikując znane problemy w środowisku Veeam, alarmując o nich, a także umożliwiając ich samodzielne rozwiązywanie przy użyciu poprawek lub zmian konfiguracji. Z tą funkcją wiążą się następujące korzyści:

 • Minimalizacja przestojów i strat wydajności powodowanych przez rozwiązywanie problemów w drodze ręcznych zgłoszeń serwisowych — wbudowane analizatory dzienników i kanały alarmów obsługiwane przez dział pomocy technicznej firmy Veeam dostarczają rozwiązania znanych problemów z oprogramowaniem i infrastrukturą, które negatywnie wpływają na wydajność
 • Minimalizacja wpływu na pracę serwerów kopii zapasowych — zapewniająca nieprzerwane monitorowanie problemów na wielu serwerach jednocześnie, niezależnie od ich stanu — dzięki możliwości otrzymywania alarmów za pośrednictwem rozwiązania Veeam ONE, niezależnie od rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Łatwe dokumentowanie wyższego zwrotu z inwestycji i ograniczenia przestojów dzięki wbudowanym codziennym raportom przedstawiającym możliwe błędy konfiguracji i liczbę problemów rozwiązanych w różnych okresach
   

Czynności naprawczeNOWOŚĆ to funkcja, która skraca czas reakcji oraz obniża koszty zarządzania infrastrukturą IT, oferujące gotowe, zautomatyzowane rozwiązania typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowych i infrastrukturą wirtualną w ramach tzw. czynności samonaprawczych. Daje to użytkownikom następujące możliwości:

 • Wyższy stopień kontroli dzięki nowo dodanym gotowym, dostosowywanym czynnościom naprawczym, które odpowiadają 10 najpopularniejszym alarmom w rozwiązaniu Veeam ONE — użytkownicy mogą w pełni lub częściowo zautomatyzować reakcje, uruchamiając natychmiastowe działania lub wymagając ręcznego zatwierdzenia czynności przed wprowadzeniem zmian w infrastrukturze
 • Ograniczenie przestojów dzięki wyeliminowaniu ręcznych reakcji na alarmy — oparte na zasadach, zautomatyzowane rozwiązania typowych problemów z infrastrukturą i zadaniami kopii zapasowych mogą być stosowane w czasie rzeczywistym, z chwilą wystąpienia określonego problemu
 • Automatyczne rozwiązywanie typowych problemów powodujących takie alarmy jak niezmieszczenie się w oknie backupu, nadmierny rozrost migawek maszyn wirtualnych czy działanie maszyn w otwartych lub aktywnych migawkach, a także możliwość stworzenia rozwiązania, które spowoduje automatyczne ponowne uruchomienie maszyny wirtualnej, jeśli dojdzie do zatrzymania krytycznej aplikacji

Obciążenia zwrotne i rozliczenia dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych

Dla działów IT i usługodawców

Dzięki zaawansowanym funkcjom obciążeń zwrotnych i rozliczeń przedsiębiorstwa i usługodawcy mogą łatwiej określać koszty zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w swoich organizacjach oraz obciążać poszczególne działy lub klientów zgodnie z ich wykorzystaniem zasobów. Dostępne są następujące raporty:

 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych — identyfikowanie najdroższych maszyn wirtualnych w infrastrukturze i obciążanie działów/klientów na podstawie konfiguracji maszyn
 • Obciążenie zwrotne na podstawie wydajności maszyn wirtualnych — obciążanie działów/klientów na podstawie rzeczywistego użycia zasobów (obliczeniowych i pamięci masowej) oraz identyfikowanie najdroższych zasobów i maszyn wirtualnych w infrastrukturze
 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji hosta — możliwość określenia znanej ceny hosta i pamięci masowej w celu obliczenia ceny konfiguracji maszyn wirtualnych, a następnie obciążenia działów/klientów na podstawie ceny każdej maszyny na hoście, łącznie z rozbiciem na procesory, pamięć operacyjną i użytą pamięć masową
 • Obciążenie na podstawie użycia zasobów hosta — możliwość wprowadzenia cen hosta i pamięci masowej (opcjonalnie), a następnie obliczenia ceny każdej maszyny wirtualnej w oparciu o rzeczywiste użycie procesorów, pamięci operacyjnej i pamięci masowej na hoście

Biznesowe i techniczne widoki infrastruktury

Wraz ze wzrostem różnorodności obciążeń przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych, bardziej szczegółowych kryteriów kategoryzacji. Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia zarówno techniczny, jak i biznesowy wgląd w infrastrukturę wirtualną. Umożliwia ono łatwe monitorowanie dynamicznie tworzonych grup hostów, klastrów, maszyn wirtualnych i magazynów danych skategoryzowanych według:

 • Jednostki biznesowej
 • Lokalizacji geograficznej
 • Działu
 • Poziomu usługi
 • Typu serwera
 • Dowolnych innych kryteriów

Za pomocą modułu Veeam Business View można łatwo monitorować wydajność i stan aplikacji niezależnie od ich lokalizacji geograficznej oraz kategoryzować obiekty w widoku biznesowym na podstawie wielu parametrów, aby pozyskiwać wiedzę na temat wykorzystania inwestycji w infrastrukturę. Funkcje te pozwalają rozwiązywać problemy w określonej grupie przez wyznaczenie administratorów do obsługi określonych parametrów oraz używać automatycznie przypisywanych tagów VMware — takich jak procesor, pamięć systemowa i lokalizacja — w celu ułatwienia kontroli dostępu na podstawie ról i wyeliminowania błędów człowieka. Obejmuje to również tagowanie danych wrażliwych według lokalizacji w celu spełnienia wymagań prawnych, na przykład wynikających z RODO.

Monitorowanie i raporty dotyczące infrastruktury kopii zapasowych w odniesieniu do maszyn wirtualnych i fizycznych

Dostępność zależy od kondycji i wydajności infrastruktury kopii zapasowych. Rozwiązanie Veeam ONE oferuje specjalny zestaw raportów z oceny, dzięki którym można zapewnić obsługę konfiguracji wszystkich maszyn wirtualnych i agentów, przetwarzanie maszyn wirtualnych przez zadania tworzenia kopii zapasowych, wykonywanie zadań tworzenia kopii zgodnie z planem, a także dostępność miejsca w docelowej pamięci masowej zgodnie z zasadami przechowywania danych. Specjalne raporty z oceny zapewniają zgodność instalacji Veeam Backup & Replication ze wszystkimi najlepszymi praktykami. Dostępne są między innymi następujące raporty dotyczące kopii zapasowych:
 • Ocena i audyty infrastruktury kopii zapasowych — w tym kompleksowy mechanizm śledzenia zmian w środowisku backupu — umożliwiające prowadzenie analiz wyjaśniających w infrastrukturze kopii zapasowych przez porównywanie pierwotnej kompilacji i dokonanych zmian, a także zachowanie ścisłej kontroli nad wprowadzanymi zmianami z myślą o minimalizacji ryzyka operacyjnego
 • Raporty dotyczące agentówULEPSZENIE, w tym informacje na temat chronionych i niechronionych agentów fizycznych, raport historyczny na temat zasad zadań backupu wykonywanych przez agenty, który umożliwia analizowanie trendów i określanie, jak zasady i zadania backupu ewoluowały w czasie, raport wskazujący agenty, w przypadku których brakuje zarchiwizowanych kopii zapasowych, a przez to ułatwiający stosowanie najlepszych praktyk z zakresu backupu, i nie tylko
 • Tryb zbierania wyłącznie danych dotyczących rozwiązania Veeam Backup & Replication — nie są zbierane parametry dotyczące wydajności infrastruktury wirtualnej, co znacznie zmniejsza jej obciążenie i prowadzi do poprawy skalowalności
 • Wzrost wydajności i oszczędność przepustowości dzięki akceleracji sieci WAN wbudowanej w rozwiązanie Veeam
 • Kontrolowanie czynności przywracania wykonywanych przez operatorów
 • Status zadań tworzenia kopii zapasowych i replikacji
 • Niechronione maszyny wirtualne nieobjęte żadnymi zadaniami tworzenia kopii zapasowych
 • Śledzenie zmian w konfiguracji zadań tworzenia kopii zapasowych 
 • ...i 20 innych raportów!

Bezpłatnie

Veeam ONE 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach vSphere i Hyper-V oraz infrastrukturze kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia na podstawie danych historycznych prognozy wydajności oraz umożliwia planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i infrastrukturze kopii zapasowych. Umożliwia prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturach kopii zapasowych i wirtualnej.

Czy można dodać jeszcze trzy serwery SQL i wyłączyć dwa w celu konserwacji? Dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE funkcje prognozowania umożliwiają precyzyjne planowanie mocy obliczeniowych. Teraz można zarządzać kilkoma wdrożeniami jednocześnie, planować modernizację sprzętu i przestoje serwerów, mając pewność, że środowisko z tym sobie poradzi. Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia:

 • Sprawdzanie, kiedy zabraknie zasobów pamięci masowej na podstawie trendów wykorzystania
 • Sprawdzanie, kiedy w repozytoriach zabraknie miejsca na skonfigurowane zadania tworzenia kopii zapasowych
 • Emulowanie dostępności zasobów podczas dodawania nowych maszyn wirtualnych, hostów oraz zasobów obliczeniowych i pamięci masowej
 • Planowanie heterogenicznej ekspansji i zmian w środowiskach VMware i Hyper-V jednocześnie
 • Uwzględnianie kilku projektów planowania mocy obliczeniowych i rezerwowanie zasobów
 • Eliminację domysłów oraz obliczeń ręcznych i w arkuszu kalkulacyjnym

Monitorowanie i raportowanie na potrzeby usługodawców

Dostawcy usług zarządzanych oraz partnerzy-uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą używać funkcji raportowania i konfigurowania wielu dzierżawców, aby uzyskać pełny wgląd w wykorzystanie zasobów w środowisku każdego klienta:

 • Obciążenia zwrotne dla infrastruktury wirtualnej
 • Struktura rozliczeniowa dla klientów korzystających z oferty BaaS (tworzenia kopii zapasowych jako usługi)
 • Funkcje raportowania i monitorowania związane z infrastrukturą vCloud Director i kontekstem
 • Poszerzenie oferty usług o samoobsługowe monitorowanie i raportowanie dla klientów (dzierżawców)
 • Wykorzystanie jednokrotnego logowania oraz lokalnych użytkowników środowiska vSphere/vCD do uzyskiwania danych o wydajności

Rozwiązanie Veeam ONE upraszcza pracę dostawców usług zarządzanych i lepiej zabezpiecza dane dzierżawców przez wyeliminowanie funkcji ręcznego raportowania, które czasem mogą prowadzić do przypadkowego ujawnienia poufnych danych.

Analiza danych pierwotnych i zaawansowane dostosowywanie raportów

Czasami do analizy potrzebne są dane pierwotne. Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia łatwy dostęp do danych pierwotnych na temat wydajności oraz niestandardowych raportów dotyczących infrastruktury środowiska vSphere i Hyper-V, w tym konkretnych wskaźników wydajności procesora, pamięci, sieci i dysków.

W narzędziu do monitorowania dostępnym w rozwiązaniu Veeam ONE można zdefiniować własne parametry konfiguracji i wydajności oraz filtry, co zapewnia maksymalną elastyczność. Nowy konstruktor własnych raportów rozwiązania Veeam ONE ułatwia pracę, umożliwiając wstawianie danych z dowolnych pól istniejących raportów do jednego zbiorczego dokumentu, zapewniającego pełny wgląd w środowisko w jednolitym, czytelnym formacie.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Własny raport na temat wykorzystania miejsca w repozytorium

Śledzenie i kontrola zmian

Kiedy infrastruktura wirtualna i kopii zapasowych zawiera wiele „ruchomych części”, a zarządza nią cały zespół, potrzebna jest ścisła kontrola nad tym, kto może zmieniać konfigurację lub dodawać nowe obiekty. Zmiany są dynamiczne i wpływają ostatecznie na wydajność maszyn wirtualnych, zadań tworzenia kopii zapasowych, a także samego hypervisora.

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia funkcje zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowej oraz śledzenia zmian na platformie VMware, umożliwiając w pełni transparentne prowadzenie audytów i dochodzeń.

Raportowanie zgodności kopii zapasowych

Dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE funkcje raportowania zgodności kopii zapasowych oszczędzają czas i zmniejszają ryzyko. Czołowe w branży raporty na temat zgodności kopii zapasowych z przepisami ułatwiają wewnętrzną optymalizację i zarządzanie danymi oraz zapewnianie zgodności zewnętrznej. Moduł Business View rozwiązania Veeam ONE obejmuje predefiniowaną kategorię geolokalizacji, w której obiekty grupowane są według lokalizacji geograficznej. Raporty o charakterze geograficznym ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami. Jednym z nich jest raport dotyczący geolokalizacji ochrony danych, czyli lista źródeł danych pogrupowanych według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i/lub replik. Jest także dostępny raport dotyczący niezgodności geolokalizacji danych, czyli lista wszystkich źródeł danych, w przypadku których lokalizacja co najmniej jednej kopii różni się od lokalizacji danych produkcyjnych.
Kategoryzacja maszyn wirtualnych według działów
Kategoryzacja maszyn wirtualnych według działów

Identyfikacja WSZYSTKICH niechronionych maszyn wirtualnych

Czy maszyny wirtualne, komputery PC i serwery fizyczne w Twojej firmie są w pełni chronione? Rozwiązanie Veeam ONE zmniejsza ryzyko przestojów i utraty danych.  Pozwala ono łatwo określić, które maszyny wirtualne i fizyczne są chronione, a które nie. Dzięki temu użytkownicy zyskują cenny czas na zapewnienie prawidłowych kopii zapasowych i dostępności wszystkich krytycznych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz urządzeń końcowych. Specjalnie opracowana grupa biznesowa kopii zapasowych umożliwia identyfikację i kategoryzację niechronionych maszyn wirtualnych, a dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE raporty z zarządzania agentami dostarczają informacje na temat liczby i typów chronionych komputerów i serwerów fizycznych, stanu kopii zapasowych z łączną liczbą operacji zakończonych powodzeniem, ostrzeżeniem i niepowodzeniem oraz powodów braku ochrony agentów.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety