Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free Edition 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Pełny wgląd w rozwiązanie Veeam Backup & Replication

Rozwiązanie Veeam® ONE™ płynnie integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™, udostępniając zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych, które pomagają w ochronie obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych.

Co nowego w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5:

 • Monitorowanie i raportowanie agentów na serwerach fizycznych i urządzeniach końcowychNOWOŚĆ
 • Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ
 • Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych
 • Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw
 • Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016
 • Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych

...i nie tylko:

 • Ocena wydajności i konfiguracji w środowisku Microsoft Hyper-V
 • Planowanie mocy obliczeniowych dla środowiska Microsoft Hyper-V
 • Rozszerzone raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
 • Raportowanie maszyn wirtualnych o nadmiernej lub niedostatecznej wielkości oraz maszyn bezczynnych (zombie)

Całodobowe monitorowanie wydajności i ostrzeganie

Ocena infrastruktury: Hyper-V, VMware, obciążenia korzystające z agentów i Veeam Backup & Replication

Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia bezobsługowe całodobowe monitorowanie działania infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego i fizycznego w czasie rzeczywistym. O ewentualnych problemach powiadamia, zanim negatywnie wpłyną one na działanie aplikacji i pracę użytkowników. Narzędzie do monitorowania udostępnia następujące funkcje:

 • Działające w czasie rzeczywistym pulpity ze szczegółowymi widokami stanu dostępnymi jednym kliknięciem
 • Ponad 200 gotowych alarmów opartych na najlepszych praktykach
 • Obszerna baza wiedzy z artykułami dotyczącymi każdego alarmu
 • Szczegółowe informacje ułatwiające identyfikację przyczyn i szybkie rozwiązywanie problemów
 • Pulpity poszczególnych alarmów skracające czas rozpoznawania i rozwiązywania problemów
 • Pulpity prezentujące wyniki wydajności infrastruktury kopii zapasowych oraz trendy
 • Pulpity prezentujące informacje o obiektach wykorzystujących najwięcej poszczególnych zasobów

Pulpity można także dostosować odpowiednio do potrzeb. Można na przykład szczegółowo monitorować wydajność, alarmy, status kopii zapasowych i najważniejsze maszyny wirtualne z określonego klastra lub działu.

Ocena wydajności i konfiguracji

Czy na pewno wiesz, co w każdej chwili dzieje się w Twoim środowisku VMware lub Hyper-V? Czy odpowiednio radzi sobie ono ze skokami obciążenia? Właściwe narzędzie do monitorowania umożliwia obserwację przydziału i wykorzystania zasobów, co ma decydujące znaczenie w zapewnianiu dostępności usług IT. Rozwiązanie Veeam ONE pomaga w ocenie wydajności i konfiguracji, dzięki czemu można określić:

 • Elementy infrastruktury, które wykorzystują najwięcej zasobów, a także najmniej obciążone hosty
 • Obciążenie magazynów danych operacjami wejścia/wyjścia i opóźnienia w czasie rzeczywistym oraz skumulowane
 • Możliwość zwiększenia obciążenia operacjami tworzenia kopii zapasowych z uwzględnieniem opóźnień i liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę w magazynie danych
 • Wykorzystanie zasobów w odniesieniu do hostów, klastrów i magazynów danych
 • Maszyny wirtualne pozostające bez ochrony wskutek nieobsługiwanych konfiguracji (np. z pRDM lub niezależnymi dyskami w środowisku VMware), nadmiernego przydziału i nie tylko!

Obciążenia zwrotne i rozliczenia dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych

Dla działów IT i usługodawców

Dzięki zaawansowanym funkcjom obciążeń zwrotnych i rozliczeń przedsiębiorstwa i usługodawcy mogą łatwiej określać koszty zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w swoich organizacjach oraz obciążać poszczególne działy lub klientów zgodnie z ich wykorzystaniem zasobów. Dostępne są następujące raporty:

 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych — identyfikowanie najdroższych maszyn wirtualnych w infrastrukturze i obciążanie działów/klientów na podstawie konfiguracji maszyn
 • Obciążenie zwrotne na podstawie wydajności maszyn wirtualnych — obciążanie działów/klientów na podstawie rzeczywistego użycia zasobów (obliczeniowych i pamięci masowej) oraz identyfikowanie najdroższych zasobów i maszyn wirtualnych w infrastrukturze
 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji hosta — możliwość określenia znanej ceny hosta i pamięci masowej w celu obliczenia ceny konfiguracji maszyn wirtualnych, a następnie obciążenia działów/klientów na podstawie ceny każdej maszyny na hoście, łącznie z rozbiciem na procesory, pamięć operacyjną i użytą pamięć masową
 • Obciążenie na podstawie użycia zasobów hosta — możliwość wprowadzenia cen hosta i pamięci masowej (opcjonalnie), a następnie obliczenia ceny każdej maszyny wirtualnej w oparciu o rzeczywiste użycie procesorów, pamięci operacyjnej i pamięci masowej na hoście

Monitorowanie i raporty dotyczące infrastruktury kopii zapasowych w odniesieniu do maszyn wirtualnych i fizycznych

Dostępność zależy od kondycji i wydajności infrastruktury kopii zapasowych. Rozwiązanie Veeam ONE oferuje specjalny zestaw raportów z oceny, dzięki którym można zapewnić obsługę konfiguracji wszystkich maszyn wirtualnych i agentów, przetwarzanie maszyn wirtualnych w zadaniach tworzenia kopii zapasowych, wykonywanie zadań tworzenia kopii zgodnie z planem, a także dostępność miejsca w docelowej pamięci masowej zgodnie z zasadami przechowywania danych. Specjalne raporty z oceny zapewniają zgodność instalacji Veeam Backup & Replication ze wszystkimi najlepszymi praktykami. Dostępne są między innymi następujące raporty dotyczące kopii zapasowych:

 • Ocena infrastruktury kopii zapasowych
 • Raporty na temat agentów zawierające informacje na temat chronionych i niechronionych agentów fizycznych, w tym liczbę i typy chronionych agentów, stan kopii zapasowych z liczbą operacji zakończonych powodzeniem, ostrzeżeniem i niepowodzeniem oraz powody braku ochrony agentów
 • Tryb zbierania wyłącznie danych dotyczących rozwiązania Veeam Backup & Replication — nie są zbierane parametry dotyczące wydajności infrastruktury wirtualnej, co znacznie zmniejsza jej obciążenie i prowadzi do poprawy skalowalności
 • Wzrost wydajności i oszczędność przepustowości dzięki akceleracji sieci WAN wbudowanej w rozwiązanie Veeam
 • Kontrolowanie czynności przywracania wykonywanych przez operatorów
 • Status zadań tworzenia kopii zapasowych i replikacji
 • Niechronione maszyny wirtualne nieobjęte żadnymi zadaniami tworzenia kopii zapasowych
 • Śledzenie zmian w konfiguracji zadań tworzenia kopii zapasowych 
 • ...i 20 innych raportów!

Bezpłatnie

Veeam ONE 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach VMware i Hyper-V oraz infrastrukturze kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia na podstawie danych historycznych prognozy wydajności oraz umożliwia planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i infrastrukturze kopii zapasowych. Umożliwia prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturach kopii zapasowych i wirtualnej.

Czy można dodać jeszcze trzy serwery SQL i wyłączyć dwa w celu konserwacji? Dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE funkcje prognozowania umożliwiają precyzyjne planowanie mocy obliczeniowych. Teraz można zarządzać kilkoma wdrożeniami jednocześnie, planować modernizację sprzętu i przestoje serwerów, mając pewność, że środowisko z tym sobie poradzi. Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia:

 • Sprawdzanie, kiedy zabraknie zasobów pamięci masowej na podstawie trendów wykorzystania
 • Sprawdzanie, kiedy w repozytoriach zabraknie miejsca na skonfigurowane zadania tworzenia kopii zapasowych
 • Emulację dostępności zasobów podczas dodawania nowych maszyn wirtualnych, hostów oraz zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej
 • Planowanie heterogenicznej ekspansji i zmian w środowiskach VMware i Hyper-V jednocześnie
 • Uwzględnianie kilku projektów planowania mocy obliczeniowej i rezerwowanie zasobów
 • Eliminację domysłów oraz obliczeń ręcznych i w arkuszu kalkulacyjnym

Dla usługodawców: rozszerzone monitorowanie i raportowanie

Dostawcy usług zarządzanych oraz partnerzy-uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą używać funkcji raportowania i konfigurowania wielu dzierżawców, aby uzyskać pełny wgląd w wykorzystanie zasobów w środowisku każdego klienta:

 • Obciążenia zwrotne dla infrastruktury wirtualnej
 • Struktura rozliczeniowa dla klientów korzystających z oferty BaaS (tworzenia kopii zapasowych jako usługi)
 • Funkcje raportowania i monitorowania związane z infrastrukturą vCloud Director i kontekstem
 • Poszerzenie oferty usług o samoobsługowe monitorowanie i raportowanie dla klientów (dzierżawców)
 • Wykorzystanie jednokrotnego logowania oraz lokalnych użytkowników środowiska vSphere/vCD do uzyskiwania danych o wydajności

Rozwiązanie Veeam ONE upraszcza pracę dostawców usług zarządzanych i lepiej zabezpiecza dane dzierżawców przez wyeliminowanie funkcji ręcznego raportowania, które czasem mogą prowadzić do przypadkowego ujawnienia poufnych danych.

Analiza danych pierwotnych i zaawansowane dostosowywanie raportów

Czasami do analizy potrzebne są dane pierwotne. Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia łatwy dostęp do danych pierwotnych na temat wydajności oraz niestandardowych raportów dotyczących infrastruktury środowiska vSphere i Hyper-V, w tym konkretnych wskaźników wydajności procesora, pamięci, sieci i dysków.

W narzędziu do monitorowania dostępnym w rozwiązaniu Veeam ONE można zdefiniować własne parametry konfiguracji i wydajności oraz filtry, co zapewnia maksymalną elastyczność. Nowy konstruktor własnych raportów rozwiązania Veeam ONE ułatwia pracę, umożliwiając wstawianie danych z dowolnych pól istniejących raportów do jednego zbiorczego dokumentu, zapewniającego pełny wgląd w środowisko w jednolitym, czytelnym formacie.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Własny raport na temat wykorzystania miejsca w repozytorium

Śledzenie i kontrola zmian

Kiedy infrastruktura wirtualna i kopii zapasowych zawiera wiele „ruchomych części”, a zarządza nią cały zespół, potrzebna jest ścisła kontrola nad tym, kto może zmieniać konfigurację lub dodawać nowe obiekty. Zmiany są dynamiczne i wpływają ostatecznie na wydajność maszyn wirtualnych, zadań tworzenia kopii zapasowych, a także samego hypervisora.

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia funkcje zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowej oraz śledzenia zmian na platformie VMware, umożliwiając w pełni transparentne prowadzenie audytów i dochodzeń.

Biznesowe i techniczne widoki infrastruktury

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia zarówno techniczny, jak i biznesowy wgląd w infrastrukturę wirtualną. Umożliwia ono monitorowanie dynamicznie tworzonych grup hostów, klastrów, maszyn wirtualnych i magazynów danych skategoryzowanych według:

 • Jednostki biznesowej
 • Lokalizacji geograficznej
 • Działu
 • Poziomu usługi
 • Typu serwera
 • Dowolnych innych kryteriów
Kategoryzacja maszyn wirtualnych według działów
Kategoryzacja maszyn wirtualnych według działów

Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ

Dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE funkcje raportowania zgodności kopii zapasowych oszczędzają czas i zmniejszają ryzyko. Czołowe w branży raporty na temat zgodności kopii zapasowych ułatwiają wewnętrzną optymalizację i zarządzanie danymi oraz zapewnienie zgodności zewnętrznej. Moduł Business View rozwiązania Veeam ONE obejmuje predefiniowaną kategorię „Geolokalizacja”, w której obiekty grupowane są według lokalizacji geograficznej. Zapewnianie zgodności z zasadami i przepisami ułatwiają także raporty o charakterze geograficznym, w tym raport dotyczący geolokalizacji ochrony danych, który zawiera listę źródeł danych pogrupowanych według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i/lub replik, oraz raport dotyczący niezgodności geolokalizacji danych, który zawiera listę wszystkich źródeł danych, w przypadku których lokalizacja co najmniej jednej kopii różni się od lokalizacji danych produkcyjnych.

Identyfikacja WSZYSTKICH niechronionych maszyn wirtualnych

Czy Twoje środowisko jest w pełni chronione? Rozwiązanie Veeam ONE zmniejsza ryzyko wystąpienia przestojów. Za pośrednictwem specjalnie zdefiniowanej grupy biznesowej kopii zapasowych służącej do podziału maszyn wirtualnych na kategorie na podstawie punktów przywracania rozwiązanie Veeam ONE umożliwia łatwe określenie chronionych i niechronionych maszyn wirtualnych. Dzięki temu użytkownicy zyskują cenny czas na zapewnienie odpowiednich kopii zapasowych i dostępności wszystkich najważniejszych maszyn wirtualnych.

Środowisko wirtualne z perspektywy biznesowej i kontrola nad rozrostem infrastruktury wirtualnej

Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia zautomatyzowane, elastyczne i dynamiczne kategoryzowanie oraz grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych i magazynów danych na podstawie takich kryteriów, jak jednostka biznesowa, dział, cel czy umowa SLA. Narzędzie kategoryzacji biznesowej dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE pozwala wyświetlać infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów firmy. Można także monitorować wykorzystanie zasobów w logicznych grupach obiektów i generować raporty, a także sprawdzać, które obiekty nie odpowiadają ustalonym kryteriom kategoryzacji, co ułatwia wykrywanie nadmiernego rozrostu infrastruktury wirtualnej (ang. VM sprawl).

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety