Polityka prywatności firmy Veeam

Ta Polityka prywatności firmy Veeam została zaktualizowana 1 marca 2018 r.

Firma Veeam dąży do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad i procedur firmy Veeam dotyczących zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, przekazywania, ochrony i ujawniania informacji na temat użytkowników, które mogą być zbierane za pośrednictwem naszej witryny www.veeam.com albo dowolnych poddomen, witryn internetowych firmy Veeam, wydarzeń marketingowych lub naszych partnerów.

Zanim użytkownik uzyska dostęp do naszych witryn i zacznie z nich korzystać lub prześle nam swoje dane osobowe, jest proszony o zaakceptowanie zapisów i postanowień tej Polityki prywatności firmy Veeam oraz wyrażenie zgody na zbieranie danych na swój temat, ich samodzielne przesyłanie (jeśli dotyczy) oraz przetwarzanie w sposób tutaj opisany zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i ujawnianie danych osobowych użytkownika (zgodnie z poniższą definicją) będzie ograniczone treścią zgody udzielonej firmie Veeam przez użytkownika. Firma Veeam dąży do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych, w tym standardowych klauzul umownych stosowanych na terenie UE, umów wzorcowych / umów o przekazywaniu, deklaracji i polityk prywatności oraz ewentualnych regulacji krajowych. Ta Polityka prywatności dotyczy witryny www.veeam.com i wszystkich innych witryn internetowych firmy Veeam.

Zbieranie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe to informacje mogące posłużyć do bezpośredniego lub pośredniego ustalenia tożsamości osoby fizycznej, której dotyczą. Dane, które możemy zbierać od użytkownika, obejmują imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące kontaktu, wykonywany zawód, dane logowania (numer konta, hasło), preferencje marketingowe, dane kont w mediach społecznościowych oraz zależnie od okoliczności adres IP. 

Firma Veeam nie zbiera żadnych danych osobowych użytkownika, chyba że użytkownik dobrowolnie zdecyduje się je nam podać (np. w celu uzyskania subskrypcji biuletynu, pobrania dokumentu White Paper, wypełnienia ankiety, wygenerowania produktu do pobrania, zarejestrowania się na wydarzenie marketingowe lub promocję albo przesłania aplikacji o pracę), udzieli wyraźnej zgody albo będą na to zezwalać obowiązujące przepisy i regulacje. W dowolnej chwili można dokonać rezygnacji, odwiedzając stronę preferencji subskrypcji, klikając łącze rezygnacji dostępne w każdej wiadomości e-mail lub odwiedzając stronę rezygnacji w witrynie firmy Veeam.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

W przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże nam swoje dane osobowe, wykorzystujemy je w celu dostarczenia informacji o naszych produktach, zrealizowania zamówienia użytkownika, zarejestrowania użytkownika na wydarzenie, utworzenia konta, zapewnienia obsługi klienta, udzielenia odpowiedzi na określone pytanie, dania użytkownikowi możliwości udziału w konkursach, rejestrowania się na kursy lub zarządzania aplikacją o pracę albo zapewnienia dostępu do dodatkowych informacji lub ofert. Ponadto zbierane informacje wykorzystujemy do doskonalenia zawartości naszej witryny internetowej, powiadamiania użytkowników o aktualizacjach naszej witryny i produktów oraz kontaktowania się z użytkownikami w celach marketingowych i handlowych — w tym w sprawach odnowień — które wiążą się z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami użytkowników.

Ujawnianie podmiotom zewnętrznym, usługodawcom i innym stronom

Dążąc do wspierania współpracy z użytkownikiem i stałego podnoszenia jej poziomu, firma Veeam może przechowywać, przetwarzać lub udostępniać dane osobowe użytkownika swoim partnerom i podmiotom stowarzyszonym na całym świecie (np. partnerom handlowym, operatorom kart kredytowych, podmiotom hostującym dane i usługodawcom) na potrzeby wykonywania określonych zadań, dostarczania użytkownikowi interesujących go informacji albo realizowania transakcji odnoszących się do zakupu lub zainteresowania zakupem rozwiązań Veeam.

Ponadto firma Veeam wykorzystuje międzynarodową sieć partnerów i podmiotów stowarzyszonych, którzy świadczą usługi w jej imieniu. Aby móc świadczyć te usługi, potrzebujemy wyraźnej zgody użytkownika na udostępnianie jego danych osobowych tym partnerom i podmiotom. Wszystkie podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, warunków zachowania poufności i Polityki prywatności firmy Veeam.  

Ponadto firma Veeam może udostępniać swoim partnerom i podmiotom stowarzyszonym na świecie dane sumaryczne o charakterze nieosobowym. Firma Veeam udostępnia dane jednemu z międzynarodowych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, a także dbając o to, aby wszyscy partnerzy i podmioty stowarzyszone na świecie, które otrzymały te dane, chroniły je z zachowaniem tej samej staranności i tych samych zasad co firma Veeam. Do celów tej Polityki prywatności dane nieosobowe połączone z danymi osobowymi traktuje się jak dane osobowe.

Zdarzają się sytuacje, w których firma Veeam ma obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika na mocy prawa, w związku z procedurami prawnymi lub postępowaniem sądowym albo w odpowiedzi na wniosek władz publicznych i organów rządowych. Ponadto firma Veeam może ujawnić dane osobowe użytkownika do celów prac dochodzeniowych w sprawach zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, wykonywania wniosków organów ścigania lub ze względu na ważny interes publiczny albo jeśli ustalimy, że ujawnienie tych danych jest uzasadnione koniecznością egzekwowania naszych warunków i postanowień bądź ochrony naszej działalności lub naszych użytkowników.

Ograniczenie celu

Firma Veeam będzie zbierać, wykorzystywać lub ujawniać podane przez użytkownika dane osobowe w celach przedstawionych użytkownikowi, chyba że ujawnienie będzie wynikać z wykorzystania danych osobowych w dodatkowym celu związanym z celem pierwotnym, będzie niezbędne do przygotowania, wynegocjowania i wykonania umowy z użytkownikiem, będzie wymagane przez obowiązujące prawo lub upoważniony organ władz, będzie niezbędne do wniesienia lub zachowania roszczenia prawnego albo obrony przed takim roszczeniem albo będzie niezbędne w celu zapobieżenia oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach internetowych, reklamach, wiadomościach e-mail i usługach online firmy Veeam mogą być używane określone technologie automatycznego zbierania danych, takie jak pliki cookie, sygnalizatory internetowe i znaczniki pikselowe, które zbierają dane na temat użytkownika, w tym dane osobowe, podczas korzystania z naszej witryny i naszych produktów oraz interakcji z nami.  Zbieranie tych danych pomaga nam poznawać zachowania użytkowników, ich wyszukiwania w Internecie oraz odwiedzane przez nich obszary naszych witryn internetowych. W naszej witrynie stosowane są pliki cookie, które pozwalają rozróżnić poszczególnych użytkowników, pomagają w zapewnieniu dużego komfortu obsługi i umożliwiają doskonalenie witryny. Plik cookie to krótka informacja zapisywana na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową. Gdy użytkownik odwiedza witrynę www.veeam.com (lub jakąkolwiek inną witrynę internetową firmy Veeam), nasz serwer rozpoznaje plik cookie, przekazując nam informację o ostatnich odwiedzinach użytkownika w witrynie. Wiele przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zachowanie to można wyłączyć przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie używać plików cookie, może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny internetowej podczas swoich odwiedzin. Ta Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z plików cookie przez firmę Veeam i nie obejmuje ewentualnego używania mechanizmów zarządzania skłonnościami przez reklamodawców. Firma Veeam przestrzega przepisów międzynarodowych, w tym dyrektywy UE w sprawie plików cookie. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe w chwili otwarcia witryny są informowane o stosowaniu plików cookie. 

Sygnalizator internetowy (znany również jako przezroczysty GIF i znacznik pikselowy) pomaga nam w lepszym zarządzaniu zawartością witryny internetowej dzięki informowaniu, jaka zawartość jest skuteczna. Sygnalizator internetowy wchodzi w skład strony internetowej lub wiadomości e-mail i służy do śledzenia aktywności użytkownika na stronie lub w wiadomości. Podobnie jak plik cookie, sygnalizator śledzi czynności użytkownika i wysyła dane do serwera, ale w odróżnieniu od pliku cookie nie może identyfikować użytkownika ani zapisywać danych na komputerze, ponieważ nie jest zainstalowany w przeglądarce.

Informacje zbierane przez pliki cookie i podobne technologie są uważane za dane nieosobowe — poza przypadkami, gdy przepisy lokalne uznają adresy IP (lub podobne identyfikatory) za dane osobowe.

Dokładność i przechowywanie danych osobowych

Firmie Veeam zależy, aby użytkownicy mogli łatwo aktualizować swoje dane osobowe i pomagać nam w dbaniu o ich dokładność. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo zawiera inne wymagania lub zezwolenia.

Preferencje dotyczące powiadomień i subskrypcji

Użytkownik może wskazać zakres oraz metodę przekazywania informacji na temat produktów i usług otrzymywanych od firmy Veeam, określając preferencje powiadomień obok danych subskrypcji na stronie preferencji subskrypcji. Aby przestać otrzymywać od nas marketingowe lub pozatransakcyjne wiadomości e-mail, wystarczy przejść do sekcji „Moje konto” w naszej witrynie internetowej albo skorzystać z łącza rezygnacji dostępnego w każdej wiadomości i na stronie rezygnacji firmy Veeam. Zwracamy uwagę, że ta możliwość nie dotyczy wiadomości e-mail związanych z transakcjami biznesowymi między użytkownikami a firmą Veeam.

Jeśli użytkownik nie poda określonych danych osobowych, uniemożliwi to nam udzielanie pełnych lub zadowalających odpowiedzi na jego pytania albo dostarczanie mu aktualizacji lub informacji na temat naszych produktów i usług. W dowolnej chwili można zrezygnować z otrzymywania określonych wiadomości, aktualizując stronę preferencji subskrypcji, klikając łącze rezygnacji dostępne w każdej wiadomości e-mail lub odwiedzając stronę rezygnacji w witrynie firmy Veeam. W takim przypadku będziemy nadal korzystać z danych osobowych użytkownika, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wysyłania ważnych informacji dotyczących zakupów użytkownika oraz zmian w naszych zasadach i umowach lub z innych powodów dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Zabezpieczenia danych

Firma Veeam z powagą podchodzi do bezpieczeństwa danych osobowych. Aby chronić podane przez użytkownika dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą albo modyfikacją, firma Veeam stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać nieautoryzowanemu ujawnieniu i dostępowi.

Naruszenie bezpieczeństwa danych

Firma Veeam wdrożyła rygorystyczne mechanizmy kontroli zabezpieczeń, oprogramowanie do wykrywania włamań oraz procesy mające na celu ostrzeganie o potencjalnych i rzeczywistych włamaniach do naszych systemów informacyjnych. W firmie Veeam obowiązuje polityka powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa danych oraz funkcjonuje zespół reagowania na incydenty, którego zadaniem jest natychmiastowa reakcja i uruchomienie planu usuwania skutków w przypadku każdego nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów informacyjnych i baz danych. Jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych, które może wpłynąć na dane osobowe użytkownika, użytkownik zostanie o tym powiadomiony w możliwie najkrótszym czasie od wykrycia naruszenia. 

Zbieranie i wykorzystywanie danych nieosobowych

Gdy użytkownik odwiedza witrynę www.veeam.com (lub inną witrynę firmy Veeam), możemy automatycznie zbierać dane nieosobowe, nawet jeśli użytkownik się nie zarejestruje. Te informacje mogą obejmować na przykład używany system operacyjny, nazwę domeny odpowiadającą witrynie internetowej, z której użytkownik został przekierowany do naszej witryny, liczbę odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i wyświetlone strony. Dane te możemy wykorzystywać i udostępniać naszym podmiotom stowarzyszonym na świecie w celu monitorowania zawartości oraz trafności zawartości naszych witryn internetowych, co ma umożliwić usprawnienie ich działania, podniesienie poziomu zawartości lub poprawę doświadczeń użytkowników w naszych witrynach.

Gdy użytkownik korzysta z usług umożliwiających uzyskanie dostępu do naszej witryny internetowej, mogą być generowane powiązane dane komunikacyjne (na przykład adres IP) lub dane dotyczące wykorzystania (informacje na temat użytych usług telekomunikacyjnych), które w zależności od obowiązującego prawa mogą stanowić dane osobowe. W zakresie, w którym jest to konieczne, ewentualne zbieranie i przetwarzanie danych komunikacyjnych użytkownika lub jego danych dotyczących wykorzystania będzie wykonywane w całości zgodnie z obowiązującymi ramami i przepisami prawnymi z zakresu ochrony danych.

Fora, blogi, witryny internetowe podmiotów zewnętrznych i łącza

Firma Veeam odpowiada wyłącznie za procedury ochrony prywatności obowiązujące w firmie Veeam i jej witrynach internetowych. Witryna firmy Veeam może zawierać łącza do innych witryn internetowych pozwalające uzyskać dodatkowe informacje i zwiększające wygodę użytkowania. Firma Veeam nie kontroluje tych innych witryn internetowych, nie popiera ich ani nie składa oświadczeń na ich temat i nie ponosi odpowiedzialności za procedury ochrony prywatności obowiązujące w tych witrynach. Niektóre witryny internetowe firmy Veeam zawierają elementy interaktywne, takie jak fora dyskusyjne i blogi, w których użytkownicy mogą publikować własne treści. Wszelkie informacje zamieszczone na tych blogach i forach stają się publiczne, co oznacza, że mogą je w dowolny sposób czytać, archiwizować i wykorzystywać inni użytkownicy. Firma Veeam nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane osobowe, które użytkownik zamieści na forach.

Zgoda na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Veeam jest przedsiębiorstwem globalnym, więc informacje podane przez użytkownika mogą być przekazywane i udostępniane jednostkom biznesowym firmy Veeam w Szwajcarii i innych krajach świata, z których każda ponosi odpowiedzialność za zbierane przez siebie dane osobowe oraz chroni dane osobowe użytkownika zgodnie z tą Polityką prywatności. Dane osobowe rezydentów państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii są kontrolowane przez firmę Veeam Software Corporation AG. W odniesieniu do międzynarodowego przekazywania danych zebranych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii firma Veeam stosuje zatwierdzone wzorcowe klauzule umowne. Firma Veeam przestrzega transgranicznego systemu reguł ochrony prywatności w państwach organizacji Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Jest to ramowy system, zgodnie z którym przedsiębiorstwa zapewniają ochronę danych osobowych przekazywanych między podmiotami gospodarek APEC. 

Strona ofert pracy i aplikowanie o pracę w firmie Veeam

Jeśli użytkownik będzie przeglądał sekcję naszej witryny internetowej z ofertami pracy i prześle aplikację, aplikacja ta i ewentualne dodatkowe informacje podane przez użytkownika mogą zostać użyte do oceny umiejętności i zainteresowań użytkownika pod kątem ofert pracy w firmie Veeam. Firma Veeam może zachować te informacje do celów sprawozdawczych, jeśli będą tego wymagać obowiązujące przepisy.

Prawo do bycia zapomnianym

Firma Veeam zobowiązała się do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że wszelkie dane osobowe objęte wnioskiem o bycie zapomnianym, które mogą zostać wymazane przy użyciu naszych istniejących technologii, zostaną wymazane w rozsądnym terminie po otrzymaniu wniosku. Nie dotyczy to jednak informacji, które użytkownik sam opublikował na forach lub blogach albo udostępnił podmiotom zewnętrznym, ponieważ przekraczają one zakres danych, które może wymazać firma Veeam. Firma Veeam wykona wszelkie możliwe czynności, aby wymazać dane osobowe użytkownika, jeśli cofnie on zgodę na otrzymywanie od nas informacji i złoży wniosek na mocy prawa do bycia zapomnianym. Jednak firma Veeam nie będzie mogła wymazać wszystkich danych osobowych użytkownika, jeśli będzie to technicznie niemożliwe ze względu na ograniczenia istniejących technologii lub ze względów prawnych (gdy firma Veeam będzie zobowiązana przez miejscowe prawo do zachowania danych osobowych).

Prywatność dzieci

Firma Veeam nie zbiera świadomie danych osobowych żadnych osób, które według przepisów lokalnych są niepełnoletnie, chyba że wcześniej uzyska zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli taka zgoda jest wymagana na mocy obowiązującego prawa. Firma Veeam nie kieruje swoich produktów, usług i witryn internetowych do dzieci. W przypadku wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych osoby, która według prawa jest niepełnoletnia, firma Veeam zwróci się do rodziców lub opiekunów prawnych tej osoby o stosowną zgodę w celu zapewnienia jej ochrony.

Zmiany Polityki prywatności

Ponieważ jesteśmy firmą technologiczną, nasze systemy dojrzewają i zmieniają się z upływem czasu. To samo będzie dotyczyć tej Polityki prywatności. Zmiany Polityki razem z datą najnowszej wersji będą publikowane w witrynie www.veeam.com. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby powiadamiać użytkowników o istotnych zmianach Polityki prywatności przez publikowanie tych zmian w tym miejscu lub kontaktowanie się z użytkownikami pocztą e-mail.

Pytania

Firma Veeam zobowiązała się do wykonywania uzasadnionych wniosków o dokonanie przeglądu posiadanych danych osobowych użytkowników oraz zmodyfikowanie, poprawienie lub usunięcie ewentualnych nieścisłości. Aby złożyć wniosek o zmodyfikowanie, poprawienie lub usunięcie danych osobowych albo zadać pytanie, na które nie odpowiada ta Polityka prywatności, można skontaktować się z nami pod adresem Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340, Szwajcaria, lub pod adresem e-mail privacy@veeam.com.