https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvc3VwcG9ydC1yZW5ld2Fscy5odG1sIiwiaGFzaCI6ImY3ZmI5NGI1LTI3MDctNDM0NS04NDgxLTc4YWY4Mzk3ODgwYyJ9

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące odnowień pomocy technicznej

Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące odnawiania umów o pomoc techniczną Veeam®:

 • W zależności od kupionego produktu Veeam licencja obejmuje produkcyjną lub podstawową pomoc techniczną.
  • Licencje uniwersalne Veeam (VUL) obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365.
  • Licencje „na gniazdo” obejmują produkcyjną lub podstawową pomoc techniczną.
  • W przypadku dużych klientów korporacyjnych za dodatkową opłatą dostępna jest pomoc techniczna na poziomie Premier.
 • Informacje na temat aktualnych cen i kosztów bieżącej konserwacji można uzyskać od przedstawiciela ds. odnowień.
  • Obecnie w przypadku licencji wieczystych cena rocznego odnowienia produkcyjnej pomocy technicznej wynosi 27% pełnej sugerowanej przez producenta ceny nowej licencji, a cena rocznego odnowienia podstawowej pomocy technicznej — 22% pełnej sugerowanej przez producenta ceny nowej licencji obowiązującej w dniu odnowienia. Sugerowana cena producenta nie obejmuje ewentualnych podatków lokalnych (np. VAT).
 • Firma Veeam oferuje zniżki na odnowienia wieloletnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.veeam.com/renewal.html.
 • Firma Veeam może oferować klientom z sektora publicznego i sektora edukacji zniżki na odnowienia dotyczące licencji subskrypcyjnych. Nie są dostępne zniżki sektorowe na odnowienia umów o konserwację dotyczących licencji wieczystych. W sprawie zniżek dostępnych w danym regionie należy się kontaktować z działem odnowień firmy Veeam.
 • Minimalny okres odnowienia wynosi jeden rok. Jeśli konsolidowane są istniejące umowy, przynajmniej jedna umowa musi zostać odnowiona na jeden rok.
 • W przypadku wszystkich zamówień obowiązuje ograniczenie okresu umów o konserwację do maksimum pięciu lat. W przypadku zamawiania nowych licencji (obejmujących rok korzystania z pomocy technicznej) oraz odnowień rocznych obowiązuje maksymalny limit zakupu przedpłaconych usług konserwacji wynoszący cztery lata. Zwracamy uwagę, że nie można „podwajać” pozycji SKU dotyczących usług konserwacji w celu wydłużenia czasu obowiązywania pomocy technicznej.
 • Klientów korzystających z rozwiązania Starter prosimy o odwiedzenie tej strony.
Jak mogę przejść ze starszej licencji wieczystej produktu na pełną, przenośną licencję VUL?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego do dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej „na gniazdo” na subskrypcyjną. (Obejmuje to funkcje wersji Enterprise Plus i produkcyjną pomoc techniczną — z wyjątkiem pakietu Starter). Koszt migracji jest równy cenie rocznego odnowienia konserwacji dla licencji wieczystej „na gniazdo” (na rok lub dwa lata) na poziomie produkcyjnym. Migracja z modelu wieczystego na subskrypcyjny musi objąć całkowitą liczbę gniazd, których dotyczy umowa klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji subskrypcyjnych VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona pozycja SKU migracji. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem cen subskrypcji VUL. Szczegółowych informacji związanych z migracją udziela dział odnowień firmy Veeam.
Dlaczego warto przejść na licencję VUL?
Przejście z licencji „na gniazdo” na licencję VUL oznacza automatyczne BEZPŁATNE uaktualnienie do wersji Enterprise Plus, która obejmuje tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej, repozytorium Scale-out Backup Repository™, wbudowaną akcelerację sieci WAN, kontrolę dostępu na podstawie ról i wiele innych ulepszeń. Dodatkową korzyścią jest większa przenośność licencji, która zwiększa sprawność operacyjną oraz przydaje się w środowisku hybrydowym i wielochmurowym. Funkcje licencji VUL są dostępne bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.
Moja pomoc techniczna wygasła. Czego mam się spodziewać?

Gdy minie okres licencji subskrypcyjnej, zarówno funkcje tworzenia kopii zapasowych, jak i pomoc techniczna staną się niedostępne do czasu odnowienia subskrypcji.

Gdy wygaśnie umowa o konserwację dotycząca licencji wieczystej „na gniazdo”, klient może nadal korzystać z produktu w wersji zainstalowanej w chwili wygaśnięcia, ale traci dostęp do pomocy technicznej.

Klient niemający aktualnej umowy o pomoc techniczną traci dostęp do aktualizacji produktu, jego nowych wersji i terminowej pomocy technicznej oraz możliwość zarządzania licencjami w portalu licencji. Do czasu odnowienia usług konserwacji nie są wydawane nowe klucze licencyjne (dotyczy to również scalania licencji oraz przechodzenia na wyższą lub na niższą wersję produktu).

Czy mogę odnowić umowę przed jej wygaśnięciem?

Oczywiście. Z zakupem odnowienia nie trzeba czekać do wygaśnięcia umowy. Wcześniejsze odnowienie zapewnia nieprzerwany dostęp do wszystkich korzyści związanych z pomocą techniczną.

Okres pomocy technicznej zostanie przedłużony od daty jej wygaśnięcia.

Co się stanie, jeśli odnowię umowę po jej wygaśnięciu?

Do czasu odnowienia pomocy technicznej nie będziesz mieć dostępu do korzyści związanych z aktywną umową.

Odnowienie umowy dotyczącej licencji subskrypcyjnej nie powoduje naliczenia dodatkowej opłaty za przywrócenie usług, a pomoc techniczna jest przedłużana od daty realizacji zamówienia.

W przypadku odnowień pomocy technicznej dotyczących licencji wieczystych „na gniazdo”, które są wykonywane ponad jeden miesiąc po terminie, naliczana jest 25-procentowa opłata za przywrócenie usług (w odniesieniu do kosztu odnowienia rocznego). Opłata jest wliczona w cenę pozycji odnowienia wygasłej pomocy technicznej (wymaganych w przypadku odnawiania umów, które w chwili zakupu są wygasłe od ponad miesiąca). Okres pomocy technicznej zostanie przedłużony od daty wygaśnięcia umowy.

Klient, u którego pomoc techniczna utraciła ważność ponad rok temu, może być uprawniony do jej odnowienia pod warunkiem uregulowania kosztów zaległej konserwacji i obowiązującej opłaty za przywrócenie usług lub do kupienia nowych licencji w cenie podanej w cenniku. Taka transakcja wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Veeam. W celu określenia optymalnego rozwiązania prosimy o kontakt z działem odnowień firmy Veeam

Czy mogę wykupić uaktualnienie umowy przed jej zakończeniem?
Oczywiście. Zarówno w modelu subskrypcyjnym, jak i w modelu wieczystym są dostępne uaktualnienia produktów. W modelu wieczystym są także dostępne uaktualnienia wersji. Klient wykonujący uaktualnienie produktu musi wyrównać ewentualną różnicę w cenie pomocy technicznej między dotychczasowym i nowym produktem. 
Jaką datę przyjmuje się za datę początkową pomocy technicznej po zakupie odnowienia?

Umowy dotyczące licencji wieczystych
Umowy o konserwację dotyczące licencji wieczystych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Przykład: pomoc techniczna wygasa w grudniu 2020 r. W przypadku odnowienia rocznego kupionego w październiku 2020 r. nowym okresem obowiązywania pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku licencji bez ważnej pomocy technicznej. Jeśli pomoc techniczna utraciła ważność w czerwcu 2020 r. i klient kupi roczne odnowienie w październiku 2020 r., nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. Klient musi zapłacić za zaległy okres konserwacji i uregulować 25-procentową opłatę za przywrócenie usług.

Umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych
Aktywne umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Umowy wygasłe są przedłużane począwszy od daty realizacji zamówienia.

Kiedy zaczyna obowiązywać pomoc techniczna do nowych licencji? Czy datę początkową pomocy technicznej można odroczyć na życzenie klienta?
Pomoc techniczna do nowych licencji zaczyna obowiązywać w dniu, w którym firma Veeam otrzyma zamówienie od dystrybutora i dostarczy klientowi nowy klucz lub klucze licencyjne. Nie jest możliwe odroczenie daty początkowej pomocy technicznej.
Po jakim czasie od odnowienia klient otrzyma nowy plik licencyjny?

Po otrzymaniu zamówienia od dystrybutora firma Veeam potrzebuje do 48 godzin (nie licząc weekendów) na jego realizację.

W celu uzyskania pomocy w aktualizacji obecnej licencji można skorzystać z przewodnika Installing License (Instalowanie licencji), dostępnego w naszym Centrum pomocy.

Jak mogę uaktualnić posiadane oprogramowanie do nowszej wersji?
Odwiedź Centrum pomocy Veeam i wyszukaj przewodnik użytkownika danego produktu (np. Upgrading to Veeam Backup & Replication™ v10, jeśli chodzi o uaktualnienie do tej wersji rozwiązania).
Obecnie mam umowę typu VIL. Czy po jej odnowieniu w modelu VUL będzie konieczne ponowne instalowanie produktu?
To zależy. Jeśli umowa VIL dotyczyła wersji Enterprise Plus, możesz po prostu zamienić plik licencyjny VIL na plik VUL — to wszystko. Polecamy także dostępny na naszym blogu krótki film na temat uaktualniania obecnej licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication v10. Jeśli dotychczasowa umowa dotyczyła wersji Standard lub Enterprise, może być konieczne przeanalizowanie niektórych ustawień, ponieważ licencja VUL powoduje przejście na pełny zestaw funkcji wersji Enterprise Plus
Obecnie mam starszą umowę dotycząca narzędzia Veeam Agent. Jakie są możliwości jej odnowienia?
Narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows Linux obecnie stanowią moduł rozwiązania Veeam Backup & Replication. Jeśli chodzi o odnowienie, można wybrać dowolną dostępną licencję VUL — w zależności od rozmiaru środowiska, potrzeby jego monitorowania i innych, już posiadanych produktów Veeam. Aby uzyskać poradę na temat optymalnej opcji odnowienia w swoim środowisku, skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam.
Jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli korzystam ze scalonego pliku licencji „na gniazdo” obejmującego podstawową i produkcyjną pomoc techniczną? 
Aby klient mógł korzystać z produkcyjnej pomocy technicznej, wszystkie licencje produktu przypisane do gniazd muszą przewidywać pomoc techniczną na poziomie produkcyjnym. W przeciwnym razie domyślnie stosowana jest pomoc techniczna na poziomie podstawowym.
Co mam zrobić po otrzymaniu kodów SKU od przedstawiciela firmy Veeam?

Gdy otrzymasz kody SKU od przedstawiciela firmy Veeam, zwróć się do sprzedawcy o przesłanie oficjalnej oferty.

Firma Veeam oferuje trzy poziomy pomocy technicznej:

Program pomocy technicznej — godziny pracy według lokalnego czasu klienta

Pomoc techniczna Premier (dostępna tylko dla dużych klientów korporacyjnych) 24.7.365
Produkcyjna pomoc techniczna 24.7.365
Podstawowa pomoc techniczna

Poniedziałek — piątek

8:00–20:00

Szczegółowe informacje na temat zasad pomocy technicznej można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Veeam.
Funkcje której wersji otrzymam, jeśli w ramach jednej, centralnie zarządzanej konsoli będę mieć licencje „na gniazdo” i VUL?
Gdy licencje „na gniazdo” i VUL są zarządzane centralnie (scalone), wersję dostępną w całym środowisku określa klucz licencji „na gniazdo”. Dlatego licencje „na gniazdo” z wersją Standard lub Enterprise zastępują pełną gamę funkcji (Enterprise Plus) dostępną w ramach licencji VUL. Porównanie wersji można znaleźć tutaj
Jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli w ramach jednej, centralnie zarządzanej konsoli będę korzystać z licencji „na gniazdo” i VUL?
Identyfikator i poziom pomocy technicznej dostępny w całym środowisku zależą od klucza licencji „na gniazdo”. Aby uzyskać pomoc techniczną na poziomie produkcyjnym, należy wykupić pomoc produkcyjną zarówno dla licencji „na gniazdo”, jak i licencji instancyjnych. W przeciwnym razie domyślnie obowiązuje pomoc techniczna na poziomie podstawowym.

Synchronizacja terminów pomocy technicznej

Synchronizacja terminów (zwana również konsolidacją) powoduje ustalenie jednej daty ważności wielu umów lub transakcji zakupu. Upraszcza to proces odnawiania u wszystkich zainteresowanych stron i zapewnia klientowi dostęp do pomocy technicznej. Firma Veeam oferuje kody SKU rocznych i miesięcznych odnowień konserwacji przeznaczone zarówno dla licencji „na gniazdo”, jak i licencji VUL. Kody odnowień miesięcznych służą wyłącznie do konsolidowania umów i uzgadniania ich terminów tak, aby wygasały w tym samym miesiącu.

Aby zsynchronizować (czyli skonsolidować) umowy dotyczące licencji „na gniazdo”, wymaganą liczbę miesięcy należy pomnożyć przez liczbę gniazd określoną w konsolidowanej umowie. W przypadku umów dotyczących licencji VUL wymaganą liczbę miesięcy należy pomnożyć dla każdych 10 licencji VUL określonych w konsolidowanej umowie. 

Poniżej przedstawiono przykład synchronizacji terminów pomocy technicznej dotyczącej rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise w przypadku klienta, który dokonał dwóch zakupów:

Pierwszy zakup

3 gniazda

Data wygaśnięcia pomocy technicznej: Listopad 2020

Drugi zakup

2 gniazda

Data wygaśnięcia pomocy technicznej: Marzec 2021

Kody SKU umożliwiające konsolidację pomocy technicznej do listopada 2021 r.:
V-VBRENT-VS-P01AR-00 Ilość: 3
Roczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise
Pozycje SKU odnowienia rocznego: 3 = 3 gniazda x 1 rok (listopad 2020 – listopad 2021)
V-VBRENT-VS-P01MR-00 Ilość: 16
Miesięczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise
Pozycje SKU odnowienia miesięcznego: 16 = 2 gniazda x 8 miesięcy (marzec 2021 – listopad 2021)
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących odnowień usług konserwacji firmy Veeam lub w celu potwierdzenia kodów SKU niezbędnych do skonsolidowania pomocy technicznej prosimy o kontakt z działem odnowień pod adresem renewals@veeam.com.