https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvc3VwcG9ydC1yZW5ld2Fscy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjM1ZTUwNmIyLTI3NTEtNDBjOS1iYzUyLWRlNjBjMGUxZTYxOSJ9

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące odnowień pomocy technicznej

Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące odnawiania umów o pomoc techniczną Veeam:

 • Do licencji wieczystych dostępna jest produkcyjna i podstawowa pomoc techniczna, a cena każdej nowej licencji wieczystej obejmuje rok korzystania z usług konserwacji.
 • Roczne odnowienie usług konserwacji na poziomie podstawowym kosztuje 22% sugerowanej ceny producenta*, która w chwili odnowienia obowiązuje w danym regionie w odniesieniu do nowych licencji produktów kupowanych w systemie licencji wieczystych.
 • Roczne odnowienie usług konserwacji na poziomie produkcyjnym kosztuje 27% sugerowanej ceny producenta*, która w chwili odnowienia obowiązuje w danym regionie w odniesieniu do nowych licencji produktów kupowanych w systemie licencji wieczystych.
 • Przy odnowieniach pomocy technicznej firma Veeam nie oferuje zniżek dla sektora publicznego, edukacji ani licencji do użytku wewnętrznego (zniżki te są dostępne tylko w przypadku zakupu nowych licencji).
 • Należy pamiętać, że klient niemający aktualnej umowy o pomoc techniczną może otrzymać nowe klucze licencyjne dopiero po odnowieniu usług konserwacji (dotyczy to również scaleń licencji oraz przejść na wyższą lub na niższą wersję produktu).
 • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy umowy dotyczącej nowej licencji dostępne są zniżki za przedpłatę (w postaci odpowiednich kodów SKU). Po upływie tego okresu należy stosować standardowe kody SKU odnowień rocznych.
 • W przypadku wszystkich zamówień obowiązuje ograniczenie umów o konserwację do maksimum pięciu lat (można kupić nową licencję (rok pomocy technicznej jest wliczony w cenę) lub odnowienie roczne i maksymalnie cztery lata przedpłaconych usług konserwacji). Zwracamy uwagę, że nie można „podwajać” pozycji (SKU) w celu wydłużenia czasu obowiązywania pomocy technicznej.
 • Jeśli klient uaktualnia produkt, a w umowie dotyczącej produktu pozostają do wykorzystania lata i/lub miesiące pomocy technicznej, klient musi również kupić pozycje SKU rocznego i miesięcznego uaktualnienia konserwacji dla danej wersji, aby wyrównać różnicę w cenie pomocy technicznej dla dotychczasowego i nowego produktu.
 • W przypadku odnowień pomocy technicznej wykonywanych ponad 1 miesiąc po terminie naliczana jest 25-procentowa opłata za przywrócenie (w odniesieniu do ceny odnowienia rocznego). Opłata jest wliczona w ceny pozycji odnowienia wygasłej pomocy technicznej (Expired Renewal), wymaganych w przypadku odnawiania umów, które w chwili dokonywania zakupu są wygasłe od ponad 1 miesiąca. Kodów SKU powodujących rezygnację z tej opłaty (Expired Fee Waived) można używać wyłącznie za zgodą firmy Veeam. W przypadkach, gdy umowa o pomoc techniczną wygasła ponad 13 miesięcy wcześniej, prosimy o kontakt z działem firmy Veeam ds. odnowień w celu potwierdzenia wymaganych pozycji SKU.
 • Aby klient mógł korzystać z produkcyjnej pomocy technicznej, wszystkie licencjonowane gniazda muszą być objęte licencjami na poziomie produkcyjnym. W przeciwnym razie domyślnie zapewniana jest pomoc techniczna na poziomie podstawowym.
 • Klienci, u których pomoc techniczna utraciła ważność, muszą odnowić licencje przy użyciu odpowiedniego kodu SKU licencji na odnowienie roczne i pomoc techniczną, kodu SKU synchronizacji terminów albo przez opłacanie zaległego okresu konserwacji (z 25-procentową opłatą za przywrócenie usług) — zależnie od sytuacji. Jednak klienci, u których pomoc techniczna utraciła ważność ponad dwa lata temu, mogą być uprawnieni do zakupu nowych licencji w cenie podanej w cenniku, bez licencji na odnowienie roczne i pomoc techniczną. Taka transakcja wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Veeam. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela firmy Veeam.

Sugerowana cena producenta nie obejmuje ewentualnych podatków lokalnych (VAT, GST lub podatku od sprzedaży).

Jaką datę przyjmuje się za datę początkową pomocy technicznej po zakupie odnowienia?

Odnowienie powoduje przedłużenie pomocy technicznej od daty jej wygaśnięcia. Przykład: pomoc techniczna wygasa w grudniu 2020 r. W przypadku odnowienia rocznego kupionego w październiku 2020 r. nowym okresem obowiązywania pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku licencji bez ważnej pomocy technicznej. Jeśli pomoc techniczna utraciła ważność w czerwcu 2020 r. i klient kupi roczne odnowienie w październiku 2020 r., nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r.

Kiedy zaczyna obowiązywać pomoc techniczna do nowych licencji? Czy datę początkową pomocy technicznej można odroczyć na życzenie klienta?
Pomoc techniczna do nowych licencji zaczyna obowiązywać w dniu, w którym firma Veeam otrzyma zamówienie od dystrybutora. Nie jest możliwe odroczenie daty początkowej pomocy technicznej.
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję subskrypcyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego do dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej „na gniazdo” na subskrypcyjną. (Obejmuje to funkcje wersji Enterprise Plus i produkcyjną pomoc techniczną — z wyjątkiem pakietu Starter). Migracja z modelu wieczystego na subskrypcyjny musi objąć całkowitą liczbę gniazd, których dotyczy umowa klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji subskrypcyjnych VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona pozycja SKU migracji. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem cen subskrypcji VUL.
Po jakim czasie od odnowienia klient otrzyma nowy plik licencyjny?

Po otrzymaniu zamówienia od dystrybutora firma Veeam potrzebuje do 48 godzin (nie licząc weekendów) na jego realizację.

Jeśli nowa główna wersja produktu nie jest jeszcze dostępna, klient może używać posiadanego starego pliku licencyjnego. Nie musi instalować nowego pliku, chociaż sugerujemy, aby klienci zawsze zapisywali otrzymywane pliki licencyjne.

Jeśli konieczne jest zainstalowanie nowego pliku licencyjnego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zapisać plik licencyjny w systemie, w którym jest zainstalowane oprogramowanie Veeam.
 2. Otworzyć konsolę Veeam.
 3. Na pasku narzędzi wybrać opcję „Help”.
 4. Wybrać „License Information”.
 5. Wybrać „Install License”.

Firma Veeam oferuje trzy poziomy pomocy technicznej:

Program pomocy technicznej — godziny pracy według lokalnego czasu klienta

 

Ewaluacyjna pomoc techniczna
Poniedziałek–piątek w godz. 8:00–17:00
Podstawowa pomoc techniczna
Poniedziałek–piątek w godz. 8:00–20:00
Produkcyjna pomoc techniczna
Non stop (24x7x365)
Pomoc techniczna Premier 
Non stop (24x7x365)

 

Szczegółowe informacje na temat zasad pomocy technicznej można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Veeam.

Synchronizacja terminów pomocy technicznej

Synchronizacja terminów (zwana również konsolidacją) powoduje ustalenie jednej daty ważności wielu umów lub transakcji zakupu. Upraszcza to proces odnawiania u wszystkich zainteresowanych stron i zapewnia klientowi dostęp do pomocy technicznej. Firma Veeam® oferuje kody SKU zarówno rocznych, jak i miesięcznych odnowień konserwacji. Kody odnowień miesięcznych służą wyłącznie do konsolidowania umów i uzgadniania ich terminów tak, aby wygasały w tym samym miesiącu.

Aby zsynchronizować terminy umów (czyli wykonać ich konsolidację), wymaganą liczbę miesięcy należy pomnożyć przez liczbę gniazd określoną w konsolidowanej umowie.

Przykład synchronizacji terminów pomocy technicznej dotyczącej rozwiązania Veeam Backup & Replication™ Enterprise w przypadku klienta, który dokonał dwóch zakupów:

Pierwszy zakup: trzy gniazda z pomocą techniczną wygasającą w listopadzie 2020 r.

Drugi zakup: dwa gniazda z pomocą techniczną wygasającą w marcu 2021 r.

Kody SKU umożliwiające konsolidację pomocy technicznej do listopada 2021 r.:

 

V-VBRENT-VS-P01AR-00
Ilość: 3
Roczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise
V-VBRENT-VS-P01MR-00
Ilość: 16

Miesięczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise

 

Pozycje SKU odnowienia rocznego: 3 = 3 gniazda x 1 rok (listopad 2020 – listopad 2021)

Pozycje SKU odnowienia miesięcznego: 16 = 2 gniazda x 8 miesięcy (marzec 2021 – listopad 2021)

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących odnowień usług konserwacji firmy Veeam lub w celu potwierdzenia kodów SKU niezbędnych do skonsolidowania pomocy technicznej prosimy o kontakt z działem odnowień pod adresem renewals@veeam.com.