https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvd2hhdHMtbmV3LWF2YWlsYWJpbGl0eS1jb25zb2xlLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiN2M1YTM3M2EtYmY2My00NDMxLTg1MmYtZDNiZjAwNjdlODllIn0

Co nowego w narzędziu Veeam Availability Console?

Veeam® Availability Console to działająca w chmurze platforma zarządzania stworzona specjalnie dla partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) oraz sprzedawców, którzy chcą rozpocząć i prowadzić działalność w obszarze usług zarządzanych. Veeam Availability Console pozwala zwiększać przychody i oferować dodatkową wartość klientom dzięki możliwości zdalnego wdrażania i monitorowania wirtualnych, fizycznych i chmurowych środowisk Veeam oraz zarządzania nimi bez szczególnych wymagań związanych z łącznością. 

Veeam Availability Console v3: co nowego

NOWOŚĆ Rola sprzedawcy

Licencję na oferowanie usług Cloud Connect klientom firmy Veeam ma już ponad 3000 dostawców. Partnerzy ekosystemu firmy Veeam dostrzegają tę siłę! Aby skuteczniej wspierać współpracę między sprzedawcami, dostawcami usług zarządzanych i dostawcami Cloud Connect, wprowadziliśmy NOWOŚĆ rolę sprzedawcy, która ułatwia partnerom współpracę zapewniającą większe korzyści wspólnym klientom.

Funkcja ta ma następujące zalety:

Gotowy portal: Teraz sprzedawcy i dostawcy usług zarządzanych mogą świadczyć usługi oparte na technologiach Veeam za pośrednictwem gotowego portalu webowego. Portal automatycznie alokuje zasoby dla każdego konta sprzedawcy utworzonego w narzędziu Veeam Availability Console.

Promowanie marki: Każdy dostawca może oznaczyć portal swoim logo, tak aby klienci widzieli je na fakturach, w raportach i w webowym interfejsie użytkownika.

Efektywność zarządzania: Obecnie, korzystając z wbudowanych funkcji zarządzania firmami i użytkownikami, partnerzy handlowi mogą samodzielnie wykonywać codzienne zadania w ramach limitów określonych przez partnera-dostawcę usług chmurowych. Dzięki temu partnerzy handlowi nie muszą prosić o akceptację i czekać, aż dostawca wykona wszystkie wymagane zadania i zmiany.

Wgląd: Partnerzy handlowi zachowują pełny wgląd i kontrolę nad środowiskami kopii zapasowych wszystkich swoich klientów, mając do dyspozycji proste w obsłudze pulpity, systemy alarmów i raporty możliwe do przekształcenia w dokumenty PDF, dzięki który można łatwiej prezentować klientom korzyści ze świadczonych usług.

Zautomatyzowane fakturowanie: Obecnie, korzystając z wbudowanych funkcji rozliczeń, partnerzy handlowi mogą wewnętrznie tworzyć plany subskrypcyjne dla swoich klientów i automatycznie wysyłać im faktury na początku każdego miesiąca.

NOWA architektura skalowalna w poziomie

Aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi Cloud Connect, usługodawcy tworzą systemy obejmujące różne obszary geograficzne i środowiska chmurowe. Nowa wersja naszego narzędzia znacznie ułatwia świadczenie usług opartych na technologiach Veeam na dużą skalę.

Nowa architektura z miejsca zapewnia następujące korzyści:

Jedna konsola: Usługodawcy korzystający z wielu serwerów Cloud Connect rozlokowanych w różnych częściach świata potrzebują jednej konsoli, w której mogliby monitorować stan całej infrastruktury. Narzędzie Veeam Availability Console zbiera dane ze wszystkich wdrożeń oraz wyświetla parametry stanu infrastruktury Cloud Connect w predefiniowanych widokach i pulpitach.

Brak przerw w świadczeniu usług: Usługodawcy, którzy wykorzystują lub zamierzają alokować wiele serwerów Cloud Connect, mogą dodawać nowe serwery do narzędzia Veeam Availability Console bez przerywania obsługi obecnych klientów korzystających z portalu kopii zapasowych.

Nowe role użytkowników zwiększające bezpieczeństwo: Dzięki narzędziu Veeam Availability Console v3 usługodawcy, którzy mają wiele serwerów Cloud Connect reprezentujących różne lokalizacje, mogą szczegółowo kontrolować uprawnienia administracyjne w ramach infrastruktury Cloud Connect.

Większa pojemność zarządzania klientami: Narzędzie Veeam Availability Console jest skalowalne nie tylko w poziomie, ale i w pionie, ponieważ umożliwia zarządzanie większą liczbą klientów, serwerów Veeam Backup & Replication™ i agentów Veeam.

Licencjonowanie, raportowanie wykorzystania i rozliczenia

W NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 w comiesięcznych raportach z wykorzystania wprowadzono ulepszenia, które znacznie ułatwiają dostawcom usług chmurowych i zarządzanych korzystanie z programu cenowego licencji okresowych.

Uproszczone licencjonowanie: Odchodząc od systemu licencji związanych z konkretnymi produktami, który był stosowany w poprzednich wersjach narzędzia Veeam Availability Console, wersja v3 obsługuje NOWY model licencji instancyjnych firmy Veeam (wprowadzony razem z pakietem Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4), który upraszcza obsługę licencji na całej platformie Veeam Availability Platform™.

Zarządzanie licencjami okresowymi VCSP: Obecnie narzędzia Veeam Availability Console można używać jako platformy licencjonowania, zdalnie wdrażając u klientów okresowe licencje instancyjne Veeam. Dodatkowo można włączyć funkcję automatycznego instalowania zaktualizowanych kluczy licencyjnych lub odwoływania kluczy w środowiskach, które mają zostać wyłączone.

Uwaga: jeśli narzędzie Veeam Availability Console jest (lub ma być) używane jako centralna konsola zarządzania wdrażaniem narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows, wersja v3 w dalszym ciągu umożliwia realizację tej strategii.

Rozszerzone możliwości raportowania dotyczące licencji okresowych: Rozszerzone funkcje raportowania dostępne w narzędziu Veeam Availability Console obsługują każdą instalację produktu Veeam objętą licencją instancyjną Veeam. Obejmuje to:

 • rozwiązanie Veeam Backup & Replication / pakiet Veeam Availability Suite
 • narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows (wdrożone za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędzia Veeam Availability Console)
 • narzędzie Veeam Agent dla Linuxa (wdrożone za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication)
 • funkcję Veeam Cloud Connect

Dzięki tak szerokiej obsłudze produktów partner zyskuje jedno źródło wiarygodnych danych na potrzeby raportów z wykorzystania. Znacznie ogranicza to nakłady pracy związane z tworzeniem comiesięcznych raportów dotyczących wykorzystania licencji okresowych oraz zwiększa precyzję tych raportów.

Wykorzystanie licencji przez klientów: Jeśli podstawą rozliczeń z klientami jest wykorzystanie kluczy licencyjnych, a nie korzystanie z infrastruktury czy comiesięczna opłata za zarządzanie, za pomocą rozszerzonych funkcji raportowania można uzyskiwać szczegółowe informacje o wykorzystaniu licencji przez poszczególnych klientów.

Integracja z aplikacjami innych firm: Gotowe interfejsy RESTful API umożliwiają integrację raportów z wykorzystania licencji — zagregowanych lub dotyczących poszczególnych dzierżawców — z istniejącymi systemami rozliczeń i fakturowania. Obejmuje to fabryczną integrację z systemem ConnectWise Manage.

Integracja i automatyzacja

Usługodawcy prowadzący własne portale dla klientów mogą im zapewnić spójne środowisko obsługi, łatwo integrując narzędzie Veeam Availability Console i jego dane z istniejącymi aplikacjami dzięki rozszerzonej obsłudze interfejsów RESTful API. Oprócz dotychczasowych mechanizmów integracji, obejmujących konfigurację, rozliczenia i zarządzanie kopiami zapasowymi, w NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 dodano lub rozszerzono integrację m.in. w obszarach zarządzania klientami i sprzedawcami, zarządzania licencjami oraz alarmów.

Główne korzyści z ulepszonej obsługi interfejsów RESTful API są następujące:

Integracja: W przypadku świadczenia usług zarządzanych niezbędne jest proaktywne monitorowanie stanu infrastruktury. Narzędzie Veeam Availability Console v3 pozwala na zadawanie zapytań o dane wyzwolonych alarmów za pośrednictwem interfejsów RESTful API, co powinno umożliwić automatyczne tworzenie zgłoszeń w stosowanej przez usługodawcę aplikacji helpdesk.

Automatyzacja: Obecnie usługodawcy mogą zautomatyzować tworzenie firm i obsługę sprzedawców dzięki zintegrowaniu funkcji narzędzia Veeam Availability Console ze swoim portalem. Rozszerzone interfejsy RESTful API udostępniają pełne funkcje zarządzania potrzebne w codziennych procesach obsługi dzierżawców.

Obsługiwane platformy

Narzędzie Veeam Availability Console v3 w pełni obsługuje wszystkie udostępnione w ostatnim czasie aktualizacje platform Veeam, w tym:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: W wersji v3 wprowadzono obsługę repozytoriów zewnętrznych i funkcji Veeam Cloud Tier.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Update 4: Obecnie usługodawcy mogą przypisywać bramy Cloud Connect do zarządzanych firm bezpośrednio w interfejsie użytkownika narzędzia Veeam Availability Console.
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows 3.0: Obecnie narzędzie Veeam Availability Console macierzyście obsługuje tworzenie wielu zadań na potrzeby autonomicznego agenta Veeam, dzięki czemu zarządzani klienci mogą zarówno zapisywać kopie zapasowe lokalnie, jak i wysyłać je bezpośrednio do repozytorium chmurowego.  

Ponadto w wersji v3 wprowadzono obsługę oprogramowania VMware vCloud Director 9.5. Obecnie usługodawcy mogą używać danych dotyczących dzierżawców i innych użytkowników utworzonych w środowisku VMware vCloud Director do tworzenia firm oraz jako danych logowania użytkowników w portalu kopii zapasowych.

Inne ulepszenia

Oprócz wyżej wymienionych głównych funkcji w NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 wprowadzono także wiele innych ulepszeń będących wynikiem nieustających prac badawczo-rozwojowych oraz stanowiących odpowiedź na opinie klientów. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

Rozliczenia dotyczące funkcji Cloud Connect: Aby wystawiać faktury na podstawie wykorzystania miejsca w chmurze, nie trzeba już zaznaczać opcji zarządzania zdalnego na serwerze kopii zapasowych dzierżawcy.

Dziennik zdarzeń systemu Windows: Dziennik zdarzeń jest tworzony na podstawie wyzwolonych alarmów, co umożliwia integrację z aplikacjami innych firm.

Zarządzanie komputerami: Obecnie komputery zdalne można restartować na odległość z poziomu interfejsu użytkownika narzędzia Veeam Availability Console.

Mechanizm powiadomień: Interfejs konfiguracji powiadomień został zmodyfikowany i odświeżony.

Zmienne w temacie e-maila: Do tematu e-maila z powiadomieniem o alarmie dodano zmienne umożliwiające lepszą integrację z systemami pomocy technicznej innych firm.

Predefiniowani odbiorcy powiadomień e-mail: Obecnie po wybraniu opcji wysyłania powiadomienia e-mail w konfiguracji alarmu użytkownik może wybrać grupy odbiorców z gotowej listy.

Instalacja: Z myślą o usprawnieniu instalacji oddzielono od siebie procesy wdrożenia ewaluacyjnego i produkcyjnego.

Zabezpieczenia: Obecnie wymagany jest certyfikat zabezpieczeń związany z narzędziem Veeam Availability Console. 

Skalowalność

NOWE narzędzie Veeam Availability Console v3 wznosi skalowalność na nowy poziom, znacznie ułatwiając zarządzanie rozrastającymi się usługami opartymi na technologiach Veeam. Zarówno sam mechanizm, jak i interfejs użytkownika narzędzia zostały zaktualizowane w celu zapewnienia obsługi większej liczby następujących obiektów:

 • 50 serwerów Veeam Cloud Connect
 • 500 sprzedawców
 • 15 000 agentów Veeam (z których każdy wykonuje dwa–trzy zadania tworzenia kopii zapasowych)
 • 1000 serwerów Veeam Backup & Replication (z których każdy chroni 150 maszyn wirtualnych)
 • 1000 aktywnych użytkowników portalu kopii zapasowych

Uwaga: podane liczby obrazujące większą skalę obsługi są oparte na wynikach testów w laboratorium i mogą się różnić w zależności od scenariusza wdrożenia, konfiguracji infrastruktury oraz konfiguracji harmonogramu zadań tworzenia kopii zapasowych.

Veeam Availability Console v2 Update 1:
co nowego

Ulepszona obsługa agentów Veeam
W narzędziu Veeam Availability Console Update 1 wprowadzono obsługę agentów Veeam zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Dzięki temu możesz rozszerzyć usługi monitorowania na jeszcze większą liczbę klientów, którzy zarządzają agentami Veeam za pośrednictwem lokalnego serwera Veeam Backup & Replication, ale chcą w swojej działalności skorzystać z Twojego doświadczenia. Ta nowa funkcja obejmuje monitorowanie i alarmy dotyczące instancji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication.
Nowa rola użytkownika
Partnerzy VCSP, którzy chcą zezwolić pracownikom swojego działu IT na dostęp do narzędzia Veeam Availability Console, obecnie mogą skorzystać z nowej roli operatora bez przekazywania pełnej kontroli. Rola ta umożliwia dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych do zdalnego monitorowania środowisk klientów i zarządzania nimi, jednocześnie blokując dostęp do ustawień konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console.
Wtyczka ConnectWise Manage
Narzędzie Veeam Availability Console Update 1 obejmuje macierzystą integrację z systemem ConnectWise Manage. Dzięki niej partnerzy VCSP mogą synchronizować i mapować konta firm między obiema aplikacjami, gromadząc wszystkie usługi zarządzane w jednym widoku. Integracja obejmuje także rozliczenia, a więc systemu ConnectWise Manage można używać do generowania faktur dla dzierżawców na podstawie wykorzystania. Dodatkowo ta wbudowana wtyczka umożliwia tworzenie zgłoszeń na podstawie wyzwolonych alarmów w narzędziu Veeam Availability Console, łącząc każde zgłoszenie z odwołaniem do zarządzanego komputera (w systemie ConnectWise Manage jest to tzw. „konfiguracja”).
Ulepszone monitorowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication
Problemy klientów można rozwiązywać jeszcze szybciej dzięki optymalizacjom mechanizmu zbierania danych, który gromadzi nowe informacje przy użyciu wyzwalaczy opartych na zdarzeniach.
Nowe typy zasad tworzenia kopii zapasowych
Teraz można skuteczniej zabezpieczać dane klientów dzięki dwóm nowym typom zasad tworzenia kopii zapasowych: publicznemu i prywatnemu. Publiczne zasady backupu są widoczne dla wszystkich zarządzanych klientów, a zasady prywatne — tylko dla firm, do których zostały przypisane.
Ulepszone opcje zasad tworzenia kopii zapasowych w chmurze
Obecnie można utworzyć konta dzierżawców podrzędnych podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych lub wybrać jedno konto użytkownika na potrzeby wszystkich agentów Veeam, które jako lokalizacji docelowej używają repozytorium chmurowego.
Alarm do śledzenia maszyn wirtualnych przechowywanych w repozytoriach chmurowych
Ten nowy alarm pozwala otrzymać powiadomienie, gdy liczba maszyn wirtualnych klientów przechowywanych w repozytorium chmurowym przekroczy określoną wartość progową.
Ulepszona obsługa agentów Veeam wdrożonych przy użyciu narzędzi innych firm
Obecnie agenty Veeam wdrożone za pośrednictwem narzędzi do zarządzania innych firm można aktualizować przy użyciu połączenia albo z głównym agentem zarządzania, albo z serwerem aktualizacji Veeam obsługującym elementy agentów Veeam na potrzeby narzędzia Veeam Availability Console. Dzięki temu aktualizację agentów kopii zapasowych można wykonać nawet wtedy, gdy główny agent zarządzania znajduje się offline lub nie ma poświadczeń administracyjnych umożliwiających dostęp do komputerów zdalnych na potrzeby skoordynowania procedury aktualizacji.
Ulepszone zarządzanie dzierżawcami podrzędnymi
Zarządzanie kontami dzierżawców podrzędnych jest łatwiejsze, ponieważ obecnie w interfejsie narzędzia Veeam Availability Console wszystkie konta dzierżawców podrzędnych są wyświetlane jako odrębna rola użytkownika.
Ulepszenia interfejsu RESTful API

Obecnie dzięki nowym dodatkom do interfejsu RESTful API można zadawać zapytania i uzyskiwać dostęp do szerszej puli informacji przechowywanych w bazie danych konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console, takich jak:

 • Licencje zarządzanych serwerów kopii zapasowych
 • Opisy dzierżawców
 • Odwołania do obiektu nadrzędnego w przypadku użytkowników, reguł wykrywania i komputerów
Ulepszenia skalowalności
Znacznie zwiększono limity skalowalności określające liczbę serwerów Veeam Backup & Replication zarządzanych w ramach każdej instancji narzędzia Veeam Availability Console. Zapewnia to optymalne działanie i wydajność w przypadku zarządzania nawet 10 000 agentów Veeam i 600 serwerami Veeam Backup & Replication chroniącymi po 150–200 maszyn wirtualnych lub agentów Veeam.