Co nowego w rozwiązaniu Veeam Backup
dla Microsoft Office 365

Co nowego w rozwiązaniu Veeam Backup
dla Microsoft Office 365 v3

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 v3 zapewnia kontrolę nad danymi pakietu Office 365 dzięki możliwości tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych danych programów Exchange, SharePoint oraz OneDrive dla Firm. Poniżej znajduje się lista ważnych nowych funkcji i możliwości wprowadzonych w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3:
Ulepszenia dotyczące tworzenia kopii zapasowych programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm
 • Nawet 30-krotnie szybsze tworzenie kopii zapasowych danych programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm — dzięki wykorzystaniu interfejsu SharePoint Change API czas backupu danych SharePoint Online i OneDrive dla Firm skrócono do minut, a nawet sekund. To imponujące przyspieszenie operacji backupu pozwala osiągnąć znacznie lepsze wartości RPO oraz częściej tworzyć kopie zapasowe danych programów SharePoint i OneDrive dla Firm.
 • Optymalizacja bazy danych repozytorium pod kątem przechowywania elementów programów SharePoint i OneDrive dla Firm daje znacznie większe oszczędności miejsca w repozytorium kopii zapasowych.
 • Elastyczność backupu danych programu SharePoint Online dzięki nowym opcjom uwzględniania i wykluczania elementów. Obecnie można wykluczać z kopii zapasowej lub uwzględniać w niej istniejące w organizacji witryny osobiste, korzystając z interfejsu graficznego, PowerShell lub RESTful API.
 • Granularność backupu danych OneDrive dla Firm umożliwia wykluczanie z kopii zapasowej lub uwzględnianie w niej określonych folderów OneDrive za pośrednictwem interfejsu PowerShell lub RESTful API.
Zarządzanie organizacją korzystającą z pakietu Office 365 i dbanie o jej bezpieczeństwo
 • Zwiększenie bezpieczeństwa operacji backupu i przywracania danych pakietu Office 365 dzięki obsłudze uwierzytelniania wieloskładnikowego. Wprowadzona przez firmę Microsoft obsługa nowoczesnych metod uwierzytelniania sprawia, że użytkownicy mogą dodawać organizacje z kontami usług, na których w pakiecie Office 365 zostało włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe stanowi podstawowy mechanizm bezpieczeństwa w usługach Azure Active Directory i Office 365 oraz domyślną metodę uwierzytelniania w pakiecie Office 365. Zapewnia ono dodatkową warstwę zabezpieczeń dzięki wykorzystaniu wielu metod weryfikacji na koncie użytkownika pakietu Office 365. Aby działać z kontami objętymi uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 wykorzystuje niestandardową aplikację Azure Active Directory z odpowiadającym jej sekretem lub certyfikatem, a także nazwę konta usługi z odpowiednim hasłem aplikacji (tworzonym po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego). Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego sprawia, że rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 może bezpiecznie łączyć się z pakietem Office 365 przy użyciu konta z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, aby wykonywać bezpieczne operacje backupu i przywracania.
 • Elastyczna ochrona usług w ramach organizacji korzystającej z pakietu Office 365, w tym specjalne konta usług dla Exchange Online i SharePoint Online. Z myślą o obsłudze dowolnego planu Office 365, w tym planu 1 i planu 2, zwiększono elastyczność rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3, umożliwiając ochronę wybranych usług w organizacji korzystającej z pakietu Office 365. Obecnie firma może się zdecydować na ochronę wyłącznie usług Exchange Online, usług SharePoint Online (w tym OneDrive dla Firm) albo obu ich grup. 
  Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo zarządzania, do łączenia się z komponentami Exchange Online i SharePoint Online w ramach organizacji Office 365 można używać tego samego lub różnych kont usług. Dzięki tej funkcji można szczegółowo kontrolować uprawnienia wymagane do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych pakietu Office 365, ponieważ są one przyznawane w odniesieniu do każdego odrębnego konta.
 • Obsługa internetowych serwerów proxy w komponentach rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 ułatwia spełnianie wymogów związanych z bezpieczeństwem i wynikających z lokalnych przepisów. Ustawienia internetowego serwera proxy można dostosowywać dla serwera zarządzania backupem i jego zdalnych serwerów proxy kopii zapasowych za pośrednictwem interfejsu graficznego, PowerShell lub RESTful API. Elastyczna konfiguracja umożliwia realizację dosłownie każdego scenariusza korzystania z internetowych serwerów proxy w firmowej infrastrukturze. 
Wgląd w ochronę danych pakietu Office 365 i zarządzanie ochroną
 • Wbudowane raporty dotyczące ochrony danych pakietu Office 365 zapewniają wgląd w ochronę danych. Każdy z trzech wbudowanych raportów można wygenerować za pośrednictwem interfejsu GUI, PowerShell lub RESTful API w formacie PDF lub CSV.

  Raport License Overview (Przegląd licencji) 
  przedstawia szczegółowe informacje na temat licencji używanych przez każdego chronionego użytkownika w organizacji, a także pięć głównych organizacji pod względem wykorzystania licencji.

  Raport Storage Consumption (Wykorzystanie pamięci masowej) 
  pokazuje, ile miejsca w pamięci masowej wykorzystują repozytoria wybranej organizacji, oraz przedstawia pięć głównych repozytoriów pod względem używanego miejsca. Dane historyczne służące do sporządzenia tego raportu są utrzymywane zgodnie z ustawieniami przechowywania historii sesji.

  Raport Mailbox Protection (Ochrona skrzynek pocztowych) 
  zawiera informacje na temat wszystkich chronionych i niechronionych skrzynek użytkowników w wybranych organizacjach.
 • Wgląd w obiekty zawarte w kopiach zapasowych przy użyciu interfejsu RESTful API ułatwia identyfikację obiektów — w tym organizacji, użytkowników, grup i witryn — przechowywanych w określonym repozytorium kopii zapasowych.
 • Wgląd w wykorzystanie pamięci masowej przez poszczególnych dzierżawców za pośrednictwem interfejsu RESTful API lub PowerShell umożliwia usługodawcom określanie ilości miejsca wykorzystywanej przez określoną organizację-dzierżawcę w określonym repozytorium.
 • Natychmiastowe odwoływanie licencji użytych przez pomyłkę lub przypisanych niepotrzebnym użytkownikom — za pomocą nowych poleceń cmdlet PowerShell bez potrzeby czekania 31 dni. 
 • Wgląd w licencje za pośrednictwem interfejsów RESTful API i PowerShell — możliwość identyfikowania użytkowników korzystających z licencji.
Funkcje i ulepszenia dotyczące repozytoriów
 • Przechowywanie oparte na migawkach rozszerza dostępną gamę typów przechowywania i przypomina kopie zapasowe na poziomie obrazu. W tym typie przechowywania elementy umieszczone w kopiach zapasowych są usuwane z repozytorium, gdy skończy się zdefiniowany okres przechowywania ostatniego punktu przywracania, w którym są zawarte. Domyślny typ przechowywania dostępny w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — obecnie nazywany „przechowywaniem na poziomie elementów” — przypomina sposób funkcjonowania klasycznego archiwum dokumentów. Ustawienia typu przechowywania określa się osobno dla każdego repozytorium i nie można ich zmienić po zastosowaniu.
 • Szacowanie rozmiaru repozytorium można obecnie wykonywać za pomocą nowego polecenia cmdlet PowerShell. Szczegółowe parametry umożliwiają oszacowanie rozmiaru repozytorium wymaganego do utworzenia kopii zapasowej całej organizacji albo wybranych obiektów Exchange Online, SharePoint Online lub OneDrive dla Firm, w tym archiwalnych skrzynek pocztowych i witryn osobistych. 
 • Automatyczne skalowanie baz danych repozytorium umożliwia łatwiejsze zarządzanie pamięcią masową w większych środowiskach, ponieważ rozwiązuje problem obowiązującego w mechanizmie Microsoft Extensible Storage Engine (ESE) limitu rozmiaru plików na poziomie 64 TB (rocznie). Gdy zostanie osiągnięty ten limit, w repozytorium automatycznie tworzona jest nowa baza danych, dzięki czemu nie trzeba ręcznie zarządzać nowym repozytorium. 
Ulepszenia dotyczące tworzenia kopii zapasowych i przywracania
 • Ulepszenia przywracania elementów programu OneNote umożliwiają przywracanie plików OneNote w macierzystym formacie serwera z obsługą wersji stron.
 • Rozszerzone opcje wyszukiwania w kreatorze zadania backupu umożliwiają wyszukiwanie obiektów w obrębie organizacji przy użyciu takich parametrów jak nazwa wyświetlana, alias e-mail i lokalizacja biura.
 • Funkcja zadań backupu na żądanie pozwala konfigurować zadania tworzenia kopii zapasowych bez harmonogramu i uruchamiać je w razie potrzeby.
Ogólne
 • Funkcja zmiany nazwy organizacji, która powstała z myślą o usługodawcach, pozwala uzyskać estetyczny widok wielu organizacji-dzierżawców w konsoli Veeam Backup dla Microsoft Office 365 dzięki możliwości nadania każdej organizacji indywidualnej nazwy za pośrednictwem interfejsu graficznego, PowerShell lub RESTful API. 
 • Udoskonalony graficzny interfejs kreatora uaktualnienia zapewnia lepszy wgląd w aktualny stan aktualizacji produktu.

Co nowego w rozwiązaniu Veeam Backup
dla Microsoft Office 365 v2

Funkcje ogólne
 • Pełna obsługa środowiska PowerShell i interfejsu REST API w celu automatyzacji backupu i przywracania, w tym wszystkich funkcji wbudowanych narzędzi Veeam Explorer™.
 • Osobna instalacja składników w ramach instalacji rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
 • Rozszerzone zapisywanie w dzienniku w przypadku kontrolera i serwerów proxy rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 mające na celu zbieranie oraz eksportowanie szczegółowych danych o poszczególnych operacjach ułatwiających rozwiązywanie problemów.
 • Dodana opcja sprawdzania dostępności aktualizacji do interfejsu użytkownika i automatyczne powiadomienia o dostępnych aktualizacjach rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
 • Możliwość wyboru schematu kolorów konsoli rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365i interfejsu użytkownika narzędzi Veeam Explorer.
 • Funkcje automatycznego sprawdzania i aktualizowania usług i proxy rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
Microsoft Office 365 SharePoint Online i lokalne wdrożenie SharePoint
 • Ochrona danych programu SharePoint Online — infrastruktury lokalne i hybrydowe.
 • Elastyczność backupu i opcji przywracania witryn, witryn osobistych i witryn grup SharePoint Online, w tym takich elementów jak:
  • Klasyczne i nowoczesne motywy SharePoint
  • Uprawnienia do obiektów SharePoint
  • Wzorzec, publikowanie i strony wiki
 • Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint:
  • Odzyskiwanie witryn, bibliotek, list i dokumentów SharePoint do środowiska SharePoint Online
  • Przywracanie witryn, bibliotek, list i dokumentów SharePoint do lokalnej instancji programu SharePoint
  • Wysyłanie obiektu SharePoint pocztą e-mail jako załącznika
  • Zapisywanie obiektu SharePoint jako pliku
  • Zapisywanie wielu obiektów SharePoint jako pliku ZIP
  • Przywracanie poprzedniej wersji obiektu
  • Przywracanie obiektu SharePoint dla dzierżawcy (funkcja dla usługodawców)
  • Przywracanie niestandardowych szablonów list
Microsoft Office 365 OneDrive dla Firm
 • Ochrona danych usługi Microsoft OneDrive dla Firm.
 • Szybkie i skuteczne tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie kont Office 365 OneDrive dla Firm, w tym takich elementów jak:
  • Użytkownicy i grupy OneDrive
  • Atrybuty rozszerzone i współdzielony dostęp
  • Notesy programu Microsoft OneNote
 • Veeam Explorer dla Microsoft OneDrive dla Firm:
  • Przywracanie użytkowników, folderów lub plików (w tym notatek OneNote) do usługi OneDrive dla Firm
  • Wysyłanie pliku z usługi OneDrive dla Firm pocztą e-mail jako załącznika
  • Zapisywanie plików i folderów z usługi OneDrive dla Firm
  • Zapisywanie wielu plików i folderów jako pliku ZIP
  • Przywracanie poprzedniej wersji dowolnego pliku
  • Przywracanie i nadpisywanie użytkowników, folderów lub plików
  • Przywracanie danych przy zachowaniu pierwotnych użytkowników, folderów lub plików
  • Przywracanie z atrybutami rozszerzonymi i niestandardowymi ustawieniami kontroli dostępu
  • Przywracanie bez atrybutów rozszerzonych i niestandardowych ustawień kontroli dostępu
  • Przywracanie pliku, folderu lub użytkownika OneDrive dla Firm na potrzeby dzierżawcy (funkcja dla usługodawców)
  • Przywracanie danych zlokalizowanych w środowisku Microsoft Teams* 

* Ochrona programu Microsoft Teams jest możliwa, jeśli bazowa pamięć masowa danych Teams wchodzi w skład usługi SharePoint Online lub Exchange Online. Można chronić i przywracać dane, ale nie karty i kanały Teams. Po przywróceniu elementu można go ponownie podłączyć ręcznie. 

Dodatkowe funkcje przywracania
 • Funkcja porównywania i przywracania skrzynek pocztowych dostępna w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia porównanie całego folderu lub skrzynki pocztowej między środowiskiem produkcyjnym a kopią zapasową, a następnie przywrócenie do środowiska produkcyjnego tylko brakujących lub zmienionych elementów.
 • Zapisywanie w dzienniku całych sesji w przypadku wszystkich operacji wykonywanych za pomocą wbudowanych narzędzi Veeam Explorer umożliwia błyskawiczne generowanie szczegółowych raportów o działaniach związanych z przywracaniem, eksportem i przeszukiwaniem kopii zapasowych ułatwiających zapewnianie zgodności i wykonywanie audytów.
 • Opcja eksplorowania stanów z punktu w czasie dostępna teraz w przypadku wdrożeń Mail Backup as a Service umożliwia przeszukiwanie kopii zapasowych dzierżawców za pomocą dowolnego wbudowanego narzędzia Veeam Explorer. Dzierżawcy mogą przeglądać swoje dane z dowolnie wybranego punktu w czasie (funkcja dla usługodawców).
 • Funkcja eDiscovery jest teraz obsługiwana za pomocą narzędzia Cloud Connect, umożliwiając przeszukiwanie usuniętych lub zmodyfikowanych przez użytkowników elementów programów Exchange, SharePoint i OneDrive dzierżawców (funkcja dla usługodawców).
Większa elastyczność i udoskonalone opcje backupu
 • Możliwość wybrania poszczególnych użytkowników, grup użytkowników lub całego przedsiębiorstwa podczas tworzenia zadania backupu.
 • Obsługa grup zabezpieczeń i list dystrybucyjnych w pakiecie Office 365 oraz grup dynamicznej dystrybucji w przypadku środowisk hybrydowych.
 • Obsługa skrzynek pocztowych grup w pakiecie Office 365.
 • Tworzenie kopii zapasowych lokalnej skrzynki pocztowej rejestrowania w dzienniku.