https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvd2hhdHMtbmV3LXNlcnZpY2UtcHJvdmlkZXItY29uc29sZS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImU5NjNhOWI0LTMyYWYtNDEzZC05ZmM1LTRhMTE0ZjgwN2Y0ZSJ9
Veeam® Service Provider Console to działająca w chmurze platforma zarządzania stworzona specjalnie dla partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) oraz sprzedawców, którzy chcą rozpocząć i prowadzić działalność w obszarze usług zarządzanych. Veeam Service Provider Console pozwala zwiększać przychody i oferować dodatkową wartość klientom dzięki możliwości zdalnego wdrażania i monitorowania wirtualnych, fizycznych i chmurowych środowisk Veeam oraz zarządzania nimi bez szczególnych wymagań związanych z łącznością. 

Veeam Service Provider Console v4: co nowego

Raportowanie użycia — wersja 2.0

NOWE narzędzie Veeam Service Provider Console v4 udostępnia rozszerzony mechanizm raportowania użycia, za pomocą którego partnerzy z naszego ekosystemu obejmującego ponad 24 700 uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą łatwo tworzyć dokładne i rzetelne raporty na temat miesięcznego użycia i kosztów. Narzędzie Veeam Service Provider Console (VSPC) umożliwia także partnerom VCSP wdrażanie i obsługiwanie nowych przenośnych licencji uniwersalnych Veeam oraz zarządzanie nimi.

Ten nowy mechanizm raportowania użycia i zarządzania wykorzystaniem licencji ma szereg wyjątkowych zalet:

Jeden widok obejmujący wszystkie zarządzanie obciążenia. Usługodawcy nie muszą już otwierać różnych konsol, aby przeglądać dane dotyczące korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect, rozwiązania Veeam Backup & Replication™ oraz narzędzi Veeam Agent for Microsoft Windows i Veeam Agent for Linux. Obecnie narzędzie Veeam Service Provider Console zawiera jeden skonsolidowany widok, w którym wszystkie dane są raportowane na początku miesiąca.

Jeden raport z użycia obejmujący wszystkie obciążenia. Obecnie narzędzie Veeam Service Provider Console generuje jeden raport z użycia w formacie PDF obejmujący wszystkie obciążenia, a nie trzy różne raporty w zależności od typu zarządzanych obciążeń.

Raportowanie użycia w punktach. Obecnie w raportach z użycia oraz w metodach interfejsu RESTful API stosowany jest ten sam system punktowy, którego partnerzy VCSP używają do raportowania wykorzystania. Eliminuje to konieczność ręcznego wykonywania dodatkowych czynności podczas obliczania miesięcznego użycia na potrzeby raportu. 

Zatwierdzanie raportów z użycia. Obecnie wszystkie raporty z użycia pochodzące z zarządzanych serwerów Veeam Backup & Replication można zatwierdzać zdalnie bezpośrednio z poziomu interfejsu narzędzia Veeam Service Provider Console.

Automatyczne dostarczanie raportów. Utworzony w narzędziu Veeam Service Provider Console raport z użycia obecnie może zostać dostarczony pocztą e-mail dowolnemu odbiorcy.

Obsługa licencji uniwersalnej Veeam. Obecnie narzędzie Veeam Service Provider Console umożliwia korzystanie z nowej przenośnej licencji uniwersalnej.

NOWOŚCI w obsłudze platform

NOWE narzędzie Veeam Service Provider Console v4 zapewnia pełną obsługę wszystkich niedawno wprowadzonych aktualizacji platformy Veeam, dzięki czemu usługodawcy mogą mieć pewność, że udostępniają najlepsze i najnowsze rozwiązania oparte na technologiach Veeam:

 • Veeam Backup & Replication v10. W narzędziu Veeam Service Provider Console wprowadzono pełną obsługę monitorowania, raportowania i fakturowania zadań tworzenia kopii zapasowych urządzeń NAS.
 • Veeam Cloud Connect v10. Obecnie usługodawcy mogą używać zaktualizowanej platformy do hostowania kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych w chmurze.
 • Veeam Agent for Microsoft Windows v4. Obecnie ustawienia agenta mogą być stosowane razem z zasadami tworzenia kopii zapasowych, co podnosi komfort obsługi podczas konfigurowania agenta backupu.  
 • Ponadto w odpowiedzi na potrzeby i uwagi usługodawców w narzędziu Veeam Service Provider Console wprowadzono obsługę nowej platformy:
 • VMware vCloud Director v10. Obecnie usługodawcy mogą używać danych dotyczących dzierżawców i innych użytkowników utworzonych w środowisku VMware vCloud Director do tworzenia firm oraz jako danych logowania użytkowników w portalu kopii zapasowych. 
NOWA wtyczka ConnectWise Automate

Płynna integracja narzędzia Veeam Service Provider Console z systemem ConnectWise Automate pozwala skonsolidować dane klientów w ramach jednego, proaktywnego, scentralizowanego interfejsu użytkownika, zmniejszając zużycie zasobów i umożliwiając skrócenie czasu reakcji.

Wyjątkowe zalety wtyczki ConnectWise Automate są następujące:

 • Skonsolidowane zarządzanie zadaniami. Obecnie partnerzy VCSP mogą wykonywać wszystkie czynności z zakresu zarządzania zadaniami backupu Veeam w interfejsie użytkownika Control Center.
 • Scentralizowane zarządzanie agentami Veeam. Obecnie partnerzy VCSP mogą wykrywać, instalować i uaktualniać wszystkie zarządzane agenty Veeam za pośrednictwem interfejsu użytkownika Control Center.
 • Wbudowane monitorowanie. Partnerzy VCSP mogą automatycznie tworzyć zgłoszenia dotyczące dowolnych działań serwera kopii zapasowych Veeam i agentów Veeam na podstawie predefiniowanych monitorów wewnętrznych. 
NOWE interfejsy RESTful API v3

Usługodawcy mogą integrować NOWE narzędzie Veeam Service Provider Console v4 i jego dane z istniejącymi portalami i aplikacjami oraz dodatkowo rozszerzać automatyzację przy użyciu większej liczby czynności i punktów końcowych. W przypadku partnerów VCSP udostępniających narzędzie Veeam Service Provider Console pod własna marką wzbogacone funkcje interfejsu RESTful API można rozszerzyć do poziomu kont sprzedawców.

Wyjątkowe zalety nowych interfejsów RESTful APIs są następujące:

Interfejsy RESTful API dla sprzedawców. Obecnie usługodawcy tworzący konta sprzedawców mogą włączać i wyłączać dostęp do interfejsów RESTful API na poszczególnych kontach. 

Interfejsy RESTful API dla firm zarządzanych. Obecnie usługodawcy lub sprzedawcy rejestrujący nowe firmy zarządzane mogą włączać i wyłączać dostęp do interfejsów RESTful API dla poszczególnych klientów. 

Więcej punktów końcowych i czynności. Obecnie NOWE narzędzie Veeam Service Provider Console v4 umożliwia zapytywanie o stan ochrony pojedynczych obiektów (maszyn wirtualnych, komputerów lub udziałów plików), w tym o rozmiar obiektu źródłowego i łączny rozmiar kopii zapasowej.

Wzmocnione zabezpieczenia. Obecnie usługodawcy mogą używać kluczy API do konfigurowania integracji z zewnętrznymi aplikacjami innych firm i wewnętrznymi portalami webowymi. 

Pełną listę nowych funkcji interfejsów RESTful API v3 można znaleźć w dodatku. 

Ulepszone rozliczenia i fakturowanie

Zwiększona użyteczność. Zaktualizowano sekcję interfejsu użytkownika służącą do generowania raportów z wykorzystania limitów i faktur, zwiększając jej użyteczność.

Nowe opcje planowania. Obecnie usługodawcy mają do dyspozycji bardziej szczegółowe opcje planowania dziennego. 

Rozszerzona rola sprzedawcy

Wtyczka ConnectWise Automate. Obecnie sprzedawcy mogą wdrażać własną wtyczkę ConnectWise Automate.

Wtyczka ConnectWise Manage. Obecnie sprzedawcy mogą wdrażać własną wtyczkę ConnectWise Manage.

Korzystanie z akceleracji sieci WAN. Usługodawcy tworzący konta sprzedawców mogą obecnie sterować ich korzystaniem z akceleratorów sieci WAN.

Rozszerzone ustawienia limitów. Usługodawcy tworzący konta sprzedawców mogą obecnie sterować korzystaniem z funkcji ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi. 

Nowe funkcje zabezpieczeń

Rola użytkownika z prawem tylko do odczytu. Obecnie usługodawcy mogą tworzyć nowych użytkowników, którzy mają dostęp do interfejsu użytkownika z prawem tylko do odczytu.

Rola użytkownika-administratora firmy. Obecnie właściciele firm mogą delegować dostęp na prawach administratora wielu kontom w ramach przedsiębiorstwa.

Zarządzanie certyfikatami zabezpieczeń. Oprócz zarządzania certyfikatami serwerów obecnie usługodawcy mogą zarządzać certyfikatem zabezpieczeń interfejsu narzędzia Veeam Service Provider Console i go aktualizować.

Ulepszone powiadomienia

Dostosowywanie e-maila powitalnego. Obecnie usługodawcy mogą dostosowywać powitalne wiadomości e-mail wysyłane do klientów. Polega to na ręcznym zmodyfikowaniu formatu pliku e-mail.

Wbudowane powiadomienia o aktualizacjach i poprawkach. Począwszy od wersji v4, usługodawcy są informowani o nowych poprawkach i aktualizacjach za pośrednictwem powiadomień wyświetlanych w interfejsie narzędzia VSPC.

Rozszerzony e-mail z podsumowaniem. Obecnie powiadomienia w postaci e-maili z podsumowaniem zawierają informacje o wcześniejszym stanie wszystkich wyzwolonych alarmów. Ponadto obecnie e-mail z podsumowaniem domyślnie zawiera wszystkie aktywne alarmy niezależnie od daty i godziny ich wyzwolenia.

Zaktualizowany dziennik zdarzeń systemu Windows. Do predefiniowanej listy zdarzeń zostały dodane nowe powiadomienia o ustawieniach zasad przechowywania i operacji czyszczenia bazy danych. 

Ulepszone raporty dodatkowe

Raport dotyczący chronionych udziałów plików. Obecnie usługodawcy mogą wygenerować nowy raport w formacie PDF z listą wszystkich kopii zapasowych urządzeń NAS.

Ulepszony raport dotyczący chronionych maszyn wirtualnych. Raport dotyczący chronionych maszyn wirtualnych został zaktualizowany tak, aby uwzględniał zadania powielania kopii zapasowych skonfigurowane przy użyciu opcji powielania natychmiastowego.

Ulepszone alarmy

Alarm dotyczący zadań powielania kopii zapasowych. Obecnie usługodawcy mają do dyspozycji nowy alarm umożliwiający śledzenie zadań powielania kopii zapasowych działających w trybie powielania natychmiastowego.

Alarm dotyczący zadań tworzenia kopii zapasowych udziałów plików. Obecnie usługodawcy mają do dyspozycji nowy alarm umożliwiający śledzenie stanu zadań backupu urządzeń NAS.

Rozszerzony alarm dotyczący stanu zadań. Do konfiguracji alarmu dodano maskę wykluczania zadań, która zwiększa elastyczność.

Alarm dotyczący automatycznych aktualizacji licencji. Wprowadzono nowy alarm umożliwiający śledzenie stanu automatycznych aktualizacji licencji.

Rozszerzony alarm dotyczący stanu połączenia serwera i agenta kopii zapasowych. Do mechanizmu wykrywania alarmu dodano więcej warunków umożliwiających monitorowanie stanu serwera kopii zapasowych i agenta kopii zapasowych.

Rozszerzony mechanizm alarmów. Obecnie usługodawcy, którzy nie potrzebują czynności wykonywanych po alarmie (takich jak wysłanie powiadomienia e-mail czy wykonanie skryptu), mogą zapisywać alarmy bez określania czynności. Dzięki temu w konfiguracji alarmów nie trzeba stosować obejść w postaci nieprawidłowych adresów e-mai czy niewykonalnych skryptów.

Inne ulepszenia

Oprócz wyżej wymienionych głównych obszarów ulepszeń wersja v4 zawiera także inne rozszerzenia, opracowane w odpowiedzi na opinie klientów i w wyniku nieustających prac badawczo-rozwojowych. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

Serwer
 • Rozszerzona obsługa funkcji Veeam Cloud Connect. Obecnie z chwilą usunięcia zarządzanej firmy z interfejsu narzędzia VSPC można usunąć kopie zapasowe przechowywane w chmurze.
 • Nowe ustawienia zasad przechowywania. Aby zmniejszyć obciążenie bazy danych narzędzia VSPC, zastosowano nowe ustawienia domyślne zasad przechowywania.
 • Ulepszenia czasu uruchamiania usług. Znacznie poprawiono czas uruchamiania narzędzia VSPC we wdrożeniach o dużej skali.
Wtyczki
 • Pulpit Grafana Labs. Aby monitorować korzystanie z interfejsów RESTful API v3, obecnie usługodawcy mogą skonfigurować predefiniowany pulpit Grafana Labs. Pulpit ten umożliwia śledzenie najczęściej używanych punktów końcowych, aktywnych żądań, błędów, błędów i najbardziej aktywnych użytkowników interfejsów RESTful API v3. 
 • Rozliczanie kopii zapasowych urządzeń NAS. Obecnie wtyczka ConnectWise Manage umożliwia tworzenie faktur na podstawie zadań tworzenia kopii zapasowych urządzeń NAS.
 • Rozszerzony mechanizm powiadomień. Obecnie usługodawcy mogą uniknąć wysyłania podwójnych powiadomień z narzędzia Veeam Service Provide Console i systemu ConnectWise Manage przez wyłączenie powiadomień we wtyczce VSPC.
Interfejsy RESTful API v2
 • Współdzielone tokeny uwierzytelniania. Obecnie z jednego tokenu uwierzytelniania mogą korzystać różne aplikacje.
 • Raporty z użycia. Nowe raporty z użycia zostały udostępnione w interfejsach RESTful API v2.
 • Ulepszenia skalowalności. Zmodyfikowano obsługę zapytań dotyczących kopii zapasowych i replik w celu zoptymalizowania wydajności.
Interfejs użytkownika
 • Widok danych chronionych. Obecnie usługodawcy i sprzedawcy mogą sprawdzać chronione obciążenia bez generowania raportów. W interfejsie narzędzia VSPC wprowadzono gotowy widok danych chronionych, w którym są pokazywane chronione komputery, maszyny wirtualne i udziały plików.
 • Widok zadań kopii zapasowych tworzonych przez agenty. Interfejs narzędzia VSPC rozszerzono pod kątem lepszego śledzenia trwających, udanych i nieudanych zadań tworzenia kopii zapasowych wykonywanych przez agenty Veeam.

Veeam Availability Console v3: co nowego

NOWOŚĆ Rola sprzedawcy

Licencję na oferowanie usług Cloud Connect klientom firmy Veeam ma już ponad 3000 dostawców. Partnerzy ekosystemu firmy Veeam dostrzegają tę siłę! Aby skuteczniej wspierać współpracę między sprzedawcami, dostawcami usług zarządzanych i dostawcami Cloud Connect, wprowadziliśmy NOWOŚĆ rolę sprzedawcy, która ułatwia partnerom współpracę zapewniającą większe korzyści wspólnym klientom.

Funkcja ta ma następujące zalety:

Gotowy portal: Teraz sprzedawcy i dostawcy usług zarządzanych mogą świadczyć usługi oparte na technologiach Veeam za pośrednictwem gotowego portalu webowego. Portal automatycznie alokuje zasoby dla każdego konta sprzedawcy utworzonego w narzędziu Veeam Availability Console.

Promowanie marki: Każdy dostawca może oznaczyć portal swoim logo, tak aby klienci widzieli je na fakturach, w raportach i w webowym interfejsie użytkownika.

Efektywność zarządzania: Obecnie, korzystając z wbudowanych funkcji zarządzania firmami i użytkownikami, partnerzy handlowi mogą samodzielnie wykonywać codzienne zadania w ramach limitów określonych przez partnera-dostawcę usług chmurowych. Dzięki temu partnerzy handlowi nie muszą prosić o akceptację i czekać, aż dostawca wykona wszystkie wymagane zadania i zmiany.

Wgląd: Partnerzy handlowi zachowują pełny wgląd i kontrolę nad środowiskami kopii zapasowych wszystkich swoich klientów, mając do dyspozycji proste w obsłudze pulpity, systemy alarmów i raporty możliwe do przekształcenia w dokumenty PDF, dzięki który można łatwiej prezentować klientom korzyści ze świadczonych usług.

Zautomatyzowane fakturowanie: Obecnie, korzystając z wbudowanych funkcji rozliczeń, partnerzy handlowi mogą wewnętrznie tworzyć plany subskrypcyjne dla swoich klientów i automatycznie wysyłać im faktury na początku każdego miesiąca.

NOWA architektura skalowalna w poziomie

Aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi Cloud Connect, usługodawcy tworzą systemy obejmujące różne obszary geograficzne i środowiska chmurowe. Nowa wersja naszego narzędzia znacznie ułatwia świadczenie usług opartych na technologiach Veeam na dużą skalę.

Nowa architektura z miejsca zapewnia następujące korzyści:

Jedna konsola: Usługodawcy korzystający z wielu serwerów Cloud Connect rozlokowanych w różnych częściach świata potrzebują jednej konsoli, w której mogliby monitorować stan całej infrastruktury. Narzędzie Veeam Availability Console zbiera dane ze wszystkich wdrożeń oraz wyświetla parametry stanu infrastruktury Cloud Connect w predefiniowanych widokach i pulpitach.

Brak przerw w świadczeniu usług: Usługodawcy, którzy wykorzystują lub zamierzają alokować wiele serwerów Cloud Connect, mogą dodawać nowe serwery do narzędzia Veeam Availability Console bez przerywania obsługi obecnych klientów korzystających z portalu kopii zapasowych.

Nowe role użytkowników zwiększające bezpieczeństwo: Dzięki narzędziu Veeam Availability Console v3 usługodawcy, którzy mają wiele serwerów Cloud Connect reprezentujących różne lokalizacje, mogą szczegółowo kontrolować uprawnienia administracyjne w ramach infrastruktury Cloud Connect.

Większa pojemność zarządzania klientami: Narzędzie Veeam Availability Console jest skalowalne nie tylko w poziomie, ale i w pionie, ponieważ umożliwia zarządzanie większą liczbą klientów, serwerów Veeam Backup & Replication™ i agentów Veeam.

Licencjonowanie, raportowanie wykorzystania i rozliczenia

W NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 w comiesięcznych raportach z wykorzystania wprowadzono ulepszenia, które znacznie ułatwiają dostawcom usług chmurowych i zarządzanych korzystanie z programu cenowego licencji okresowych.

Uproszczone licencjonowanie: Odchodząc od systemu licencji związanych z konkretnymi produktami, który był stosowany w poprzednich wersjach narzędzia Veeam Availability Console, wersja v3 obsługuje NOWY model licencji instancyjnych firmy Veeam (wprowadzony razem z pakietem Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4), który upraszcza obsługę licencji na całej platformie Veeam Availability Platform™.

Zarządzanie licencjami okresowymi VCSP: Obecnie narzędzia Veeam Availability Console można używać jako platformy licencjonowania, zdalnie wdrażając u klientów okresowe licencje instancyjne Veeam. Dodatkowo można włączyć funkcję automatycznego instalowania zaktualizowanych kluczy licencyjnych lub odwoływania kluczy w środowiskach, które mają zostać wyłączone.

Uwaga: jeśli narzędzie Veeam Availability Console jest (lub ma być) używane jako centralna konsola zarządzania wdrażaniem narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows, wersja v3 w dalszym ciągu umożliwia realizację tej strategii.

Rozszerzone możliwości raportowania dotyczące licencji okresowych: Rozszerzone funkcje raportowania dostępne w narzędziu Veeam Availability Console obsługują każdą instalację produktu Veeam objętą licencją instancyjną Veeam. Obejmuje to:

 • rozwiązanie Veeam Backup & Replication / pakiet Veeam Availability Suite
 • narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows (wdrożone za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędzia Veeam Availability Console)
 • narzędzie Veeam Agent dla Linuxa (wdrożone za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication)
 • funkcję Veeam Cloud Connect

Dzięki tak szerokiej obsłudze produktów partner zyskuje jedno źródło wiarygodnych danych na potrzeby raportów z wykorzystania. Znacznie ogranicza to nakłady pracy związane z tworzeniem comiesięcznych raportów dotyczących wykorzystania licencji okresowych oraz zwiększa precyzję tych raportów.

Wykorzystanie licencji przez klientów: Jeśli podstawą rozliczeń z klientami jest wykorzystanie kluczy licencyjnych, a nie korzystanie z infrastruktury czy comiesięczna opłata za zarządzanie, za pomocą rozszerzonych funkcji raportowania można uzyskiwać szczegółowe informacje o wykorzystaniu licencji przez poszczególnych klientów.

Integracja z aplikacjami innych firm: Gotowe interfejsy RESTful API umożliwiają integrację raportów z wykorzystania licencji — zagregowanych lub dotyczących poszczególnych dzierżawców — z istniejącymi systemami rozliczeń i fakturowania. Obejmuje to fabryczną integrację z systemem ConnectWise Manage.

Integracja i automatyzacja

Usługodawcy prowadzący własne portale dla klientów mogą im zapewnić spójne środowisko obsługi, łatwo integrując narzędzie Veeam Availability Console i jego dane z istniejącymi aplikacjami dzięki rozszerzonej obsłudze interfejsów RESTful API. Oprócz dotychczasowych mechanizmów integracji, obejmujących konfigurację, rozliczenia i zarządzanie kopiami zapasowymi, w NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 dodano lub rozszerzono integrację m.in. w obszarach zarządzania klientami i sprzedawcami, zarządzania licencjami oraz alarmów.

Główne korzyści z ulepszonej obsługi interfejsów RESTful API są następujące:

Integracja: W przypadku świadczenia usług zarządzanych niezbędne jest proaktywne monitorowanie stanu infrastruktury. Narzędzie Veeam Availability Console v3 pozwala na zadawanie zapytań o dane wyzwolonych alarmów za pośrednictwem interfejsów RESTful API, co powinno umożliwić automatyczne tworzenie zgłoszeń w stosowanej przez usługodawcę aplikacji helpdesk.

Automatyzacja: Obecnie usługodawcy mogą zautomatyzować tworzenie firm i obsługę sprzedawców dzięki zintegrowaniu funkcji narzędzia Veeam Availability Console ze swoim portalem. Rozszerzone interfejsy RESTful API udostępniają pełne funkcje zarządzania potrzebne w codziennych procesach obsługi dzierżawców.

Obsługiwane platformy

Narzędzie Veeam Availability Console v3 w pełni obsługuje wszystkie udostępnione w ostatnim czasie aktualizacje platform Veeam, w tym:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: W wersji v3 wprowadzono obsługę repozytoriów zewnętrznych i funkcji Veeam Cloud Tier.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Update 4: Obecnie usługodawcy mogą przypisywać bramy Cloud Connect do zarządzanych firm bezpośrednio w interfejsie użytkownika narzędzia Veeam Availability Console.
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows 3.0: Obecnie narzędzie Veeam Availability Console macierzyście obsługuje tworzenie wielu zadań na potrzeby autonomicznego agenta Veeam, dzięki czemu zarządzani klienci mogą zarówno zapisywać kopie zapasowe lokalnie, jak i wysyłać je bezpośrednio do repozytorium chmurowego.  

Ponadto w wersji v3 wprowadzono obsługę oprogramowania VMware vCloud Director 9.5. Obecnie usługodawcy mogą używać danych dotyczących dzierżawców i innych użytkowników utworzonych w środowisku VMware vCloud Director do tworzenia firm oraz jako danych logowania użytkowników w portalu kopii zapasowych.

Inne ulepszenia

Oprócz wyżej wymienionych głównych funkcji w NOWYM narzędziu Veeam Availability Console v3 wprowadzono także wiele innych ulepszeń będących wynikiem nieustających prac badawczo-rozwojowych oraz stanowiących odpowiedź na opinie klientów. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

Rozliczenia dotyczące funkcji Cloud Connect: Aby wystawiać faktury na podstawie wykorzystania miejsca w chmurze, nie trzeba już zaznaczać opcji zarządzania zdalnego na serwerze kopii zapasowych dzierżawcy.

Dziennik zdarzeń systemu Windows: Dziennik zdarzeń jest tworzony na podstawie wyzwolonych alarmów, co umożliwia integrację z aplikacjami innych firm.

Zarządzanie komputerami: Obecnie komputery zdalne można restartować na odległość z poziomu interfejsu użytkownika narzędzia Veeam Availability Console.

Mechanizm powiadomień: Interfejs konfiguracji powiadomień został zmodyfikowany i odświeżony.

Zmienne w temacie e-maila: Do tematu e-maila z powiadomieniem o alarmie dodano zmienne umożliwiające lepszą integrację z systemami pomocy technicznej innych firm.

Predefiniowani odbiorcy powiadomień e-mail: Obecnie po wybraniu opcji wysyłania powiadomienia e-mail w konfiguracji alarmu użytkownik może wybrać grupy odbiorców z gotowej listy.

Instalacja: Z myślą o usprawnieniu instalacji oddzielono od siebie procesy wdrożenia ewaluacyjnego i produkcyjnego.

Zabezpieczenia: Obecnie wymagany jest certyfikat zabezpieczeń związany z narzędziem Veeam Availability Console. 

Skalowalność

NOWE narzędzie Veeam Availability Console v3 wznosi skalowalność na nowy poziom, znacznie ułatwiając zarządzanie rozrastającymi się usługami opartymi na technologiach Veeam. Zarówno sam mechanizm, jak i interfejs użytkownika narzędzia zostały zaktualizowane w celu zapewnienia obsługi większej liczby następujących obiektów:

 • 50 serwerów Veeam Cloud Connect
 • 500 sprzedawców
 • 15 000 agentów Veeam (z których każdy wykonuje dwa–trzy zadania tworzenia kopii zapasowych)
 • 1000 serwerów Veeam Backup & Replication (z których każdy chroni 150 maszyn wirtualnych)
 • 1000 aktywnych użytkowników portalu kopii zapasowych

Uwaga: podane liczby obrazujące większą skalę obsługi są oparte na wynikach testów w laboratorium i mogą się różnić w zależności od scenariusza wdrożenia, konfiguracji infrastruktury oraz konfiguracji harmonogramu zadań tworzenia kopii zapasowych.

Veeam Availability Console v2 Update 1:
co nowego

Ulepszona obsługa agentów Veeam
W narzędziu Veeam Availability Console Update 1 wprowadzono obsługę agentów Veeam zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Dzięki temu możesz rozszerzyć usługi monitorowania na jeszcze większą liczbę klientów, którzy zarządzają agentami Veeam za pośrednictwem lokalnego serwera Veeam Backup & Replication, ale chcą w swojej działalności skorzystać z Twojego doświadczenia. Ta nowa funkcja obejmuje monitorowanie i alarmy dotyczące instancji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication.
Nowa rola użytkownika
Partnerzy VCSP, którzy chcą zezwolić pracownikom swojego działu IT na dostęp do narzędzia Veeam Availability Console, obecnie mogą skorzystać z nowej roli operatora bez przekazywania pełnej kontroli. Rola ta umożliwia dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych do zdalnego monitorowania środowisk klientów i zarządzania nimi, jednocześnie blokując dostęp do ustawień konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console.
Wtyczka ConnectWise Manage
Narzędzie Veeam Availability Console Update 1 obejmuje macierzystą integrację z systemem ConnectWise Manage. Dzięki niej partnerzy VCSP mogą synchronizować i mapować konta firm między obiema aplikacjami, gromadząc wszystkie usługi zarządzane w jednym widoku. Integracja obejmuje także rozliczenia, a więc systemu ConnectWise Manage można używać do generowania faktur dla dzierżawców na podstawie wykorzystania. Dodatkowo ta wbudowana wtyczka umożliwia tworzenie zgłoszeń na podstawie wyzwolonych alarmów w narzędziu Veeam Availability Console, łącząc każde zgłoszenie z odwołaniem do zarządzanego komputera (w systemie ConnectWise Manage jest to tzw. „konfiguracja”).
Ulepszone monitorowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication
Problemy klientów można rozwiązywać jeszcze szybciej dzięki optymalizacjom mechanizmu zbierania danych, który gromadzi nowe informacje przy użyciu wyzwalaczy opartych na zdarzeniach.
Nowe typy zasad tworzenia kopii zapasowych
Teraz można skuteczniej zabezpieczać dane klientów dzięki dwóm nowym typom zasad tworzenia kopii zapasowych: publicznemu i prywatnemu. Publiczne zasady backupu są widoczne dla wszystkich zarządzanych klientów, a zasady prywatne — tylko dla firm, do których zostały przypisane.
Ulepszone opcje zasad tworzenia kopii zapasowych w chmurze
Obecnie można utworzyć konta dzierżawców podrzędnych podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych lub wybrać jedno konto użytkownika na potrzeby wszystkich agentów Veeam, które jako lokalizacji docelowej używają repozytorium chmurowego.
Alarm do śledzenia maszyn wirtualnych przechowywanych w repozytoriach chmurowych
Ten nowy alarm pozwala otrzymać powiadomienie, gdy liczba maszyn wirtualnych klientów przechowywanych w repozytorium chmurowym przekroczy określoną wartość progową.
Ulepszona obsługa agentów Veeam wdrożonych przy użyciu narzędzi innych firm
Obecnie agenty Veeam wdrożone za pośrednictwem narzędzi do zarządzania innych firm można aktualizować przy użyciu połączenia albo z głównym agentem zarządzania, albo z serwerem aktualizacji Veeam obsługującym elementy agentów Veeam na potrzeby narzędzia Veeam Availability Console. Dzięki temu aktualizację agentów kopii zapasowych można wykonać nawet wtedy, gdy główny agent zarządzania znajduje się offline lub nie ma poświadczeń administracyjnych umożliwiających dostęp do komputerów zdalnych na potrzeby skoordynowania procedury aktualizacji.
Ulepszone zarządzanie dzierżawcami podrzędnymi
Zarządzanie kontami dzierżawców podrzędnych jest łatwiejsze, ponieważ obecnie w interfejsie narzędzia Veeam Availability Console wszystkie konta dzierżawców podrzędnych są wyświetlane jako odrębna rola użytkownika.
Ulepszenia interfejsu RESTful API

Obecnie dzięki nowym dodatkom do interfejsu RESTful API można zadawać zapytania i uzyskiwać dostęp do szerszej puli informacji przechowywanych w bazie danych konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console, takich jak:

 • Licencje zarządzanych serwerów kopii zapasowych
 • Opisy dzierżawców
 • Odwołania do obiektu nadrzędnego w przypadku użytkowników, reguł wykrywania i komputerów
Ulepszenia skalowalności
Znacznie zwiększono limity skalowalności określające liczbę serwerów Veeam Backup & Replication zarządzanych w ramach każdej instancji narzędzia Veeam Availability Console. Zapewnia to optymalne działanie i wydajność w przypadku zarządzania nawet 10 000 agentów Veeam i 600 serwerami Veeam Backup & Replication chroniącymi po 150–200 maszyn wirtualnych lub agentów Veeam.