Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby, w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (czyli hoście), a także liczby zarządzanych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych, stacji roboczych, instancji chmurowych i/lub użytkowników.

Warunki licencji firmy Veeam

Firma Veeam oferuje różne warunki licencji. Informacje na temat dostępności produktów można uzyskać u wybranego ProPartnera firmy Veeam.

Licencja wieczysta

Licencje na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z produktów nie wygasają. W cenę każdej nowej licencji wieczystej wliczony jest rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji.

Aktualna umowa o usługi konserwacji zapewnia:

 • dostęp do aktualizacji produktów i nowych wersji głównych
 • dostęp do pomocy technicznej
 • dostęp do portalu zarządzania kluczami licencyjnymi

Uwaga: Po wygaśnięciu umowy o usługi konserwacji nie można zarządzać kluczami licencyjnymi ani ich pobierać. Firma Veeam radzi klientom, aby zawsze mieli kopię zapasową wszystkich plików licencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących odnawiania pomocy technicznej.

Licencja subskrypcyjna

Model subskrypcyjny umożliwia klientom obniżenie kosztów początkowych oraz uzyskanie licencji na czas określony.

Licencje na oprogramowanie i prawo do korzystania z produktów wygasają z końcem okresu subskrypcji oraz obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samego produktu, jak i z pomocy technicznej. Wówczas klient może nabyć nową licencję subskrypcyjną po aktualnej stawce, aby móc nadal korzystać z produktu.

Uwaga: Dostępność licencji wieczystych i subskrypcyjnych zależy od produktu. Aby sprawdzić, czy określony produkt jest dostępny w postaci licencji wieczystej, subskrypcyjnej, czy obu, należy się zapoznać z informacjami na temat tego produktu. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LICENCJI SUBSKRYPCYJNYCH

Wynajem dla dostawców hostingu

Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider mogą wynajmować produkty w cyklu miesięcznym. W takim przypadku może być wymagane zobowiązanie roczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu VCSP.

Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

Jak można uzyskać plik licencyjny do produktu Veeam?
Jeśli masz ważną umowę o pomoc techniczną, możesz się zalogować w portalu zarządzania licencjami i pobrać plik licencyjny. Jeśli nie jesteś administratorem licencji na danym koncie, możesz wysłać plik do administratora licencji. Jeśli w portalu nie widzisz plików licencyjnych, utwórz nowe zgłoszenie dotyczące licencjonowania.
Na jakich warunkach można scalić lub rozdzielić licencje?

Aby można było scalić dwa lub więcej plików licencyjnych, muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Wszystkie licencje muszą być objęte ważnymi umowami o pomoc techniczną
 • Wszystkie licencje muszą być wystawione na ten sam produkt i tę samą wersję
 • Wszystkie licencje muszą być objęte tym samym modelem licencjonowania (licencje subskrypcyjne, wieczyste, okresowe itp.)
 • Wszystkie licencje muszą być oparte na tej samej jednostce (gniazdo, maszyna wirtualna, użytkownik itp.) z wyłączeniem narzędzi Veeam Agent, w przypadku których możliwe jest łączenie licencji dla stacji roboczych i serwerów
 • Wszystkie pliki licencyjne muszą mieć tego samego administratora licencji.
 • Wszystkie licencje muszą być wystawione dla tej samej firmy

Jeśli powyższe kryteria są spełnione, w portalu zarządzania licencjami powinien być widoczny przycisk Merge. Po jego kliknięciu można wybrać pliki licencyjne do scalenia. Więcej informacji zawiera przewodnik po portalu zarządzania licencjami.

Uwaga: W przypadku scalenia dwóch lub większej liczby plików licencyjnych scalona licencja będzie mieć najwcześniejszą datę wygaśnięcia. Jeśli na przykład masz dwa pliki licencyjne, jeden ważny do 30 grudnia 2017 r., a drugi do 1 lutego 2018 r., scalony plik licencyjny wygaśnie 30 grudnia 2017 r. Mimo tego, że scalony plik licencyjny będzie mieć wcześniejszą datę wygaśnięcia pomocy technicznej, zachowasz możliwość korzystania z pomocy technicznej zgodnie z obowiązującą umową lub umowami.
Aby rozdzielić plik licencyjny, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, korzystając z karty „Get Support” dostępnej w portalu.

Jak mogę ustalić, kto jest administratorem licencji w mojej firmie?
Informacja o administratorze licencji znajduje się w każdym pliku licencyjnym (który można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu), a także w portalu zarządzania licencjami w odniesieniu do każdej umowy licencyjnej. Jeśli masz pytania na temat tego, kto jest podstawowym lub dodatkowym administratorem licencji w Twojej firmie, utwórz nowe zgłoszenie dotyczące licencjonowania.
Jak mogę zmienić administratora licencji?
Jeśli chcesz zmienić administratora licencji lub podzielić się uprawnieniami administracyjnymi, utwórz odpowiednie zgłoszenie. W tym celu zaloguj się na stronie My Account, kliknij kartę „Support”, pozycję „Open a case”, wybierz „Licensing”, następnie z menu rozwijanego wybierz „Change/Add license administrator” i uzupełnij wszystkie wymagane informacje, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji: 
Czy mogę używać starszego pliku licencyjnego z najnowszą wersją oprogramowania?
To zależy. Jeśli plik licencyjny i oprogramowanie mają tę samą wersję (na przykład v9), licencja będzie działać. Jeśli nie, plik nie pozwoli na instalację. Jeśli na przykład spróbujesz zastosować licencję w wersji v8 podczas instalacji oprogramowania o wersji v9, pojawi się komunikat o błędzie wygasłej licencji. Z portalu zarządzania licencjami możesz w każdej chwili pobrać plik licencyjny aktualnej wersji naszych produktów, a także wersji bezpośrednio ją poprzedzającej. 
Aby sprawdzić wersję pliku licencyjnego, otwórz go w dowolnym edytorze tekstu.
Czy mogę zmienić licencję próbną na płatną bez utraty danych?
Tak. Wystarczy, że wybierzesz Help -> License -> Install license i wskażesz nowy plik licencyjny. Nie wpłynie to na żadne z istniejących zadań, ustawień i plików kopii zapasowych.
Czy w przypadku uaktualnienia pliku licencyjnego utracę jakiekolwiek zapisane dane lub zadania?
Nie.
Czy w przypadku zmiany pliku licencyjnego muszę ponownie zainstalować produkt Veeam?
Nie. Jeśli wykonujesz uaktualnienie do nowej wersji, po prostu uruchom instalator i wskaż mu plik licencyjny instalowanej wersji.
Mam ważną umowę o pomoc techniczną i chcę nadal korzystać ze starszej wersji produktu Veeam. Jak mogę uzyskać starszą licencję?
Jeśli potrzebujesz pliku licencyjnego do wersji produktu Veeam, do której nie jest już oferowana pomoc techniczna, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania. Plik licencji do aktualnej i poprzedniej wersji naszych produktów możesz pobrać z portalu.
Jak odnowić pomoc techniczną?
Aby odnowić pomoc techniczną, wypełnij wniosek o ofertę na odnowienie.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Dostępne są odpowiednie pozycje (SKU) umożliwiające uaktualnienie. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach). Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam.
Jak mogę zmienić administratora licencji?
Jeśli chcesz zmienić administratora licencji lub podzielić się uprawnieniami administracyjnymi ze współpracownikiem, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania na tej stronie (kliknij przycisk „Open case” i wybierz opcję Licensing).
Jak mogę scalić licencje?
Scalanie i uaktualnianie licencji oraz obniżanie ich poziomu to czynności, które może wykonywać wyłącznie wyznaczony administrator licencji wymieniony w pliku licencyjnym. Skorzystaj z tego dokumentu, w którym znajdziesz szczegółową instrukcję, oraz zadbaj o spełnienie wszystkich wymagań wstępnych związanych ze scaleniem licencji.
Jak zainstalować w produkcie nowy klucz licencyjny?

Veeam Backup & Replication: 
Aby dodać nowy klucz do zainstalowanego rozwiązania Veeam Backup & Replication™, wykonaj te czynności w konsoli użytkownika: 
Menu -> Help -> License -> Install license.
Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie

Veeam ONE: 
W przypadku rozwiązania Veeam ONE™ wybierz Help -> License information w kliencie Veeam ONE Monitor lub Configuration -> License w interfejsie webowym Veeam ONE Reporter. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Czy można przejść na niższą wersję produktu (np. z Enterprise Plus na Enterprise)?

Tak, przejście na niższą wersję produktu (tzw. downgrade) jest możliwe. Nie są wówczas naliczane żadne kary ani opłaty, ale należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Firma Veeam NIE zwraca różnicy między cenami poszczególnych wersji.
 • Po przejściu na niższą wersję produktu ewentualne przejście na wersję wyższą (upgrade) wymaga dokonania osobnego zakupu.
 • Po wygaśnięciu obowiązującej umowy o pomoc techniczną odnowienie konserwacji odbędzie się po aktualnej cenie odpowiadającej posiadanej wersji.
 • Zmiany wersji nie powodują zmian pierwotnych dat umów o pomoc techniczną.
 • Prawo do przejścia na niższą wersję przysługuje wyłącznie klientom posiadającym aktualną umowę o pomoc techniczną.

Aby firma Veeam mogła utworzyć nowy plik licencyjny, użytkownik końcowy musi podpisać oświadczenie o skasowaniu kopii zawierające informację o zniszczeniu licencji wyższej wersji produktu. Aby złożyć wniosek o przejście na niższą wersję, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.

Czy licencjonowane gniazda można przenieść z jednego hypervisora na inny?
Tak. Licencjonowane gniazda można w dowolnym czasie przenieść na inny hypervisor, tworząc zgłoszenie dotyczące licencjonowania. Aby przeprowadzenie tej zmiany było łatwiejsze, można uzyskać bezpłatny tymczasowy plik licencyjny na łączną liczbę licencjonowanych gniazd dla obu hypervisorów. Umożliwia on współistnienie środowisk na tym samym serwerze kopii zapasowych. Ten plik licencyjny jest ważny przez trzy miesiące, a na życzenie klienta jego ważność można przedłużyć (tylko w przypadku środowisk z dużą liczbą gniazd). W okresie licencji tymczasowej dostępna jest bezpłatnie pomoc techniczna do obu hypervisorów. Prawo do przeniesienia licencji przysługuje wyłącznie klientom posiadającym aktualną umowę o pomoc techniczną.
Jestem partnerem i chcę zarządzać licencjami moich użytkowników końcowych. Jak to zrobić?
Utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, dołączając potwierdzenie od użytkowników. Koniecznie podaj numery ich umów (znajdziesz je w pliku licencyjnym). Ewentualnie użytkownik może utworzyć zgłoszenie dotyczące licencjonowania i poprosić o zmianę administratora licencji na Ciebie.
Jestem usługodawcą. Czy posiadanych licencji Veeam mogę używać do zarządzania maszynami wirtualnymi klientów?
Tylko w przypadku zakupienia licencji Veeam przeznaczonych dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze. Aby sprawdzić poprawność posiadanych licencji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji 7.0 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla VMwaredla Hyper-V.

Często zadawane pytania dotyczące licencji subskrypcyjnych

Dlaczego w przypadku swoich nowych produktów firma Veeam stosuje model subskrypcyjny?

W sytuacji, gdy w branży coraz popularniejsze stają się licencje subskrypcyjne, firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu subskrypcyjnym.
Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Niższe koszty — niższe koszty początkowe, które można pokryć w ramach wydatków operacyjnych
 • Przewidywalność cen — zakup trzyletnich umów pozwalający uzyskać gwarancję ceny
 • Płatności za użycie — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia od dostawcy — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Najnowsze technologie — dostęp do najnowszych wersji produktów bez bieżących opłat za usługi konserwacji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji
 • Większa wartość w czasie — wolniejsze wydatkowanie środków finansowych dzięki wyeliminowaniu znacznej inwestycji początkowej
Na czym polega nowy model subskrypcyjny firmy Veeam?

Produkty firmy Veeam (wymienione poniżej) są dostępne w postaci licencji subskrypcyjnych o okresie od roku do pięciu lat. Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z produktu.

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam ONE
 • Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • Veeam Agent dla Linuxa
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku płatności z góry i dłuższych okresów subskrypcji klient otrzymuje większą zniżkę. Każda licencja subskrypcyjna obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365. Jeśli chodzi o ceny i licencje subskrypcyjne, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze i/lub rozwiązanie Veeam ONE 9.5 Update 3 lub nowsze.

Czy niektóre z nowszych produktów firmy Veeam mogą być używane samodzielnie, czy wymagają innych produktów Veeam?

Gdy zostanie wprowadzone narzędzie Veeam Availability Orchestrator, będzie ono dostępne jako subskrypcja dodatkowa (zależna od liczby maszyn wirtualnych) do wcześniej kupionego lub nowo kupowanego rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus albo pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus.

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa oraz rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 mogą być używane w połączeniu z pakietem Veeam Availability Suite, rozwiązaniem Veeam Backup & Replication lub pakietem Veeam Backup Essentials albo niezależnie od nich.

Narzędzie Veeam Availability Console jest BEZPŁATNE i służy do zarządzania obciążeniami na potrzeby narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa oraz pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy obowiązują minimalne wielkości zakupu?

Tak, obowiązują minimalne wielkości zakupu następujących produktów:

Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials i Veeam ONE:

zakup licencji subskrypcyjnej obejmującej minimum dziesięć (10) maszyn wirtualnych

Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa:

 • Workstation: minimum pięć (5) licencji w jednym zamówieniu
 • Server: dowolna ilość

Uwaga:Wymagany jest tylko jeden agent na każdą instancję serwerową lub działającą na stacji roboczej (tj. na każdy fizyczny serwer/stację roboczą w środowisku lokalnym lub instancję w chmurze publicznej).

Veeam Backup dla Microsoft Office 365:

 • Użytkownik: minimum dziesięć (10) licencji w jednym zamówieniu
Czy firma Veeam oferuje licencje wieczyste w przypadku narzędzi Veeam Agent i rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie. Te produkty są dostępne wyłącznie z licencjami subskrypcyjnymi.
Jak zapewnić ciągłość subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie subskrypcji, należy po prostu kupić dodatkową licencję subskrypcyjną przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji.
Czy można skrócić subskrypcję kilkuletnią do rocznej?
Nie, nie jest to możliwe.
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję subskrypcyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” (w celu wykupienia dodatkowych licencji dla maszyn wirtualnych). Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego do trzech lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na subskrypcyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe maszyny wirtualne wymagane ponad limit migracji klient musi kupić w modelu subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za trzy lata lub dokonywać corocznych odnowień łącznie przez trzy lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji subskrypcyjnych „na maszynę wirtualną”. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone. 
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję subskrypcyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” (w celu wykupienia dodatkowych licencji dla maszyn wirtualnych). Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego lub dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na subskrypcyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe maszyny wirtualne wymagane ponad limit migracji klient musi kupić w modelu subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Po migracji wszystkie przyszłe zakupy dotyczące zmigrowanych licencji będą dokonywane po cenach subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za dwa lata lub dokonywać corocznych odnowień łącznie przez rok lub dwa lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji subskrypcyjnych „na maszynę wirtualną”. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone

Licencje w specjalnych cenach

 • Licencje dla sektora publicznego (Public Sector) są przeznaczone dla kwalifikujących się organów administracji publicznej (wszystkich szczebli) oraz organizacji non-profit w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „P-”.
 • Licencje do użytku wewnętrznego u partnerów (Internal Use Partner) są przeznaczone WYŁĄCZNIE do zatwierdzonego użytku wewnętrznego u ProPartnerów firmy Veeam. Nie są one przeznaczone do świadczenia usług, przetwarzania na potrzeby stron trzecich ani odsprzedaży. Określona sugerowana cena producenta jest ceną netto dla sprzedawcy. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „I-”.
 • Licencje dla edukacji (Education) są przeznaczone dla kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „E-”.
 • Licencje wyłącznie dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze (Hosting or Cloud Provider Only) są przeznaczone dla uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „H-”. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu VCSP.

W przewodniku po pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć dodatkowe informacje na temat usług konserwacji, a w umowie licencyjnej firmy Veeam — więcej informacji dotyczących licencjonowania.

Terminy i definicje

 • Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczne złącze miedzy mikroprocesorem i płytką obwodów drukowanych na serwerze fizycznym. Zazwyczaj liczba gniazd jest równa liczbie procesorów.
 • Maszyna wirtualna oznacza środowisko operacyjne (które może, ale nie musi obejmować systemu operacyjnego) w ramach hypervisora (Hyper-V, vSphere itp.), które może obejmować dyski, procesory, pamięć, zasoby sieciowe i inne zasoby wirtualne oraz symuluje fizyczne urządzenie komputerowe przez replikowanie, uruchamianie i/lub wykonywanie funkcji takiego urządzenia.
 • Zarządzany serwer oznacza serwer fizyczny obsługujący lub zawierający maszyny wirtualne zarządzanie przy użyciu produktów (oprogramowania) Veeam.

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, które są dostępne w prawym obszarze nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.