Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam ONE a
Veeam ONE Free edition
9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Úplný přehled o celém IT prostředí

Veeam ONE poskytuje úplný přehled o celém IT prostředí, včetně virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatížení. Díky podpoře správy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V Veeam ONE poskytuje preventivní monitorování a upozorňování prostřednictvím interaktivních nástrojů, takže o potenciálních problémech s virtuálními počítači, fyzickými servery, počítači a cloudovými prostředky se dozvíte dříve, než mají dopad.
STÁHNOUT ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení
Podívejte se na přehlednou ukázku řešení Veeam ONE

Zajištění konzistentní dostupnosti

Jak lze zajistit nejniћší moћné doby obnovy a cíle bodщ obnovení, pokud nevíte, ћe kapacita vašeho úloћištм dojde do dvou dnщ nebo ћe pмt virtuálních poиítaищ nebude moћné zálohovat kvщli problémщm s konfigurací?

Pro zajištмní dostupnosti všech aplikací a dat je zásadní úplný pшehled o celém IT prostшedí, vиetnм virtuálních, fyzických a cloudových pracovních zatíћení. Veeam ONE zajišќuje hloubkový inteligentní monitoring a reportování pro celé prostшedí, poskytuje reporty ovládacího panely a informativní reporty potшebné k udrћování a spravování konzistentní dostupnosti.

 • Nepшetrћité monitorování, vytváшení zpráv, upozorтování a správa v reálném иase pro virtuální a fyzická prostшedí: Upozorтujte uћivatele na problémy týkající se dostupnosti a výkonu u virtuálních infrastruktur, fyzických serverщ, notebookщ, poиítaищ a cloudových pracovních zatíћení, abyste pшedcházeli výpadkщ, dodrћovali smlouvy SLA  udrћovali soulad s poћadavky.
 • Správa zdrojщ a sledování konfigurací: Hodnocení výkonu infrastruktury a zajišќování doporuиených postupщ pro stávající konfigurace
 • Plánování kapacity a prognózy: Vytváшení prognóz vyuћívání zdrojщ a pшedpokladщ vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadmмrného vyuћití prostшedkщ u infrastruktur zálohování a virtuálních poиítaищ.
 • Rozúиtování a fakturace: Získejte úplnou viditelnost IT nákladщ na výpoиetní, úloћné a zálohovací prostшedky.
Veeam ONE zajišťuje v IT prostředí úplnou viditelnost
Veeam ONE zajišťuje v IT prostředí úplnou viditelnost

Pokročilé přehledy, sestavy a plánování kapacity

Technologie Veeam ONE poskytuje maximální rozšiшitelnost, vychází z pokroиilé analýzy, doporuиených postupщ a dlouhodobých zkušeností. Ovládací panel umoћтuje pшehlednм posoudit stav vašich zálohovacích a virtuálních a fyzických infrastruktur v rámci jednoho uceleného шešení, které vám zprostшedkovává kompletní pшehled výkonu jediným kliknutím, a to vиetnм zobrazení podrobných údajщ podle potшeby. A díky tomu, ћe Veeam Backup & Replicationâ„c nemá ћádná omezení poиtu serverщ, hostitelщ, serverщ vCenter, serverщ SCVMM, agentщ a clusterщ s podporou pшevzetí sluћeb pшi selhání Hyper-V, které lze monitorovat a vytváшet o nich reporty, mohou i ty nejvмtší podniky snadno vyuћívat výhody шešení Veeam ONE v celém prostшedí.

 • Nepшetrћité monitorování, výstrahy a správaNOVINKA
 • Více neћ 200 pшednastavených výstrah
 • Více neћ 100 pшeddefinovaných reportщ
 • Nástroje vyhodnocení infrastruktury pro zálohování
 • Vytváшení reportщ správy agentщ pro fyzické servery a koncové bodyNOVINKA
 • Vytváшení reportщ o dodrћování souladu zálohNOVINKA
 • Reporty Veeam Backup & Replication 9.5
 • Funkce pro rozúиtování a fakturaci pro virtuální a zálohovací infrastruktury
 • Pokroиilé scénáшe nasazení pro podniky
 • Moћnosti monitoringu a reportování Veeam Cloud Connect
 • Ovládací panely pro stav a výkon systému
 • Posouzení výkonu a konfigurace pro prostшedí VMware vSphere a Microsoft HyperâЂ‘V
 • Rozšíшené plánování kapacity s funkcemi hypotetické analýzy a rezervace prostшedkщ
 • Sledování konfigurace virtuálních i zálohovacích infrastruktur
 • Plnм pшizpщsobitelné reportování a dokumentace

Zdarma

Veeam ONE 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Edice

Veeam ONE je k dispozici v plné verzi a také jako bezplatná edice. Žádná z edic neomezuje počet hostitelů, serverů vCenter, serverů SCVMM ani clusterů Hyper-V s podporou převzetí služeb při selhání, které můžete monitorovat a vytvářet o nich sestavy. Pro upgrade na plnou verzi řešení Veeam ONE stačí jednoduše nainstalovat klíč k plné verzi.
Podívejte se na úplné srovnání rozdílů mezi plnou verzí a bezplatnou edicí produktu Veeam ONE.

Podporovaná prostředí:

Platformy infrastruktury VMware:

 • VMware vSphere 4.1, 5.x a 6.x; a bezplatná ESXi
 • vCloud Director 5.1, 5.5
 • vCenter Server 4.1, 5.x, 6.x

Podporovaná je pouze anglická verze infrastruktury VMware.

Platformy infrastruktury Microsoft:

 • Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 placené i bezplatné
 • Microsoft SC VMM 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2

Veeam poskytuje dostupnost pro podnik Always-On Enterprise™

Zákazníci, partneři i oboroví odborníci se shodnou, že společnost Veeam pomáhá organizacím využít své investice do IT naplno.
282,000+
Zákazníci
53,000+
Partneři
100+
Důležitá ocenění v oboru

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení