https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovd2hhdHMtbmV3LXNlcnZpY2UtcHJvdmlkZXItY29uc29sZS5odG1sIiwiaGFzaCI6ImM0ZGI4YWJiLWI2MjYtNGUwZC05NTlmLTdiMWYyODkyZjk1MCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
Veeam® Service Provider Console je platforma s podporou cloudu vytvořená přímo pro partnery a prodejce Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), kteří mají zájem rozjet a provozovat podnikání v oblasti spravovaných služeb. Konzole Veeam Service Provider Console vám díky možnosti vzdáleně zajišťovat, spravovat a monitorovat virtuální, fyzická a cloudová prostředí Veeam bez zvláštních požadavků na připojení umožňuje zvýšit příjmy a hodnotu pro zákazníky. 

Veeam Service Provider Console v4:
Co je nového

Reportování využití 2.0

NOVINKA Veeam Service Provider Console v4 nabízí vylepšený modul reportování využití, díky kterému je mìsíèní reportování využití a nákladù pro náš ekosystém více než 24,700 partnerù Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) snadné, pøesné a spolehlivé. Konzole Veeam Service Provider Console (VSPC) partnerùm VCSP umožòujte také nasazení, podporu a správu nové pøenosné univerzální licence Veeam.

Mezi jedineèné výhody nové správy využití licencí a modulu reportování využití patøí:

Jednotný pøehled všech spravovaných úloh. Poskytovatelé služeb již nepotøebují pøecházet mezi jednotlivými konzolemi, aby vidìli údaje o využití produktù Veeam Cloud Connect, Veeam Backup & Replicationâ„c, Veeam Agent for Microsoft Windows a Veeam Agent for Linux. V konzoli Veeam Service Provider Console jsou nyní všechna data konsolidovaná v jednom pohledu, který se zobrazuje na zaèátku každého mìsíce.

Jeden report o využití pro všechny úlohy. Konzole Veeam Service Provider Console nyní generuje jeden report o využití ve formátu PDF pro všechny úlohy místo tøí rùzných reportù v závislosti na typu spravované úlohy.

Reportování využití v bodech. Reporty o využití nyní spolu s metodami rozhraní RESTful API využívají stejný bodový systém, který používají partneøi VCSP pøi reportování využití. To odstraòuje nutnost ruèní práce navíc pøi výpoètu mìsíèního využití za úèelem reportování. 

Schválení reportu o využití. Nyní lze všechny reporty o využití ze spravovaných serverù Veeam Backup & Replication schvalovat vzdálenì pøímo z uživatelského rozhraní Veeam Service Provider Console.

Automatické doruèování reportù. Report o využití z konzole Veeam Service Provider Console lze nyní automaticky e-mailem doruèit libovolnému pøíjemci.

Podpora univerzální licence Veeam. Konzole Veeam Service Provider Console nyní mùže využívat novou pøenosnou univerzální licenci.

Podpora NOVÝCH platforem

NOVINKA Veeam Service Provider Console v4 poskytuje úplnou podporu nedávno vydaných aktualizací platformy Veeam, takže poskytovatelé služeb mají jistotu, že nabízejí nejlepší a nejnovìjší øešení využívající technologii Veeam. Sem patøí:

 • Veeam Backup & Replication V10. KonzoleVeeam Service Provider Console zavádí úplnou podporu monitorování, reportování a fakturace úloh zálohování NAS.
 • Veeam Cloud Connect v10. Poskytovatelé služeb mohou aktualizovanou platformu využívat k hostování cloudových záloh a replik virtuálních poèítaèù.
 • Veeam Agent for Microsoft Windows v4. Nastavení agentu lze nyní aplikovat spoleènì se zásadami zálohování, takže je konfigurace zálohovacího agentu bezproblémová.  
 • Konzole Veeam Service Provider také zavádí podporu nové platformy, která pøedstavuje závazek vùèi potøebám a zpìtné vazbì poskytovatelù služeb:
 • VMware vCloud Director v10. Poskytovatelé služeb nyní mohou využívat klienty a další uživatele vytvoøené v nástroji VMware vCloud Director k vytváøení firem a zálohování pøihlašovacích údajù uživatelù portálu. 
NOVÝ modul plug-in ConnectWise Automate

Hladká integrace konzole Veeam Service Provider Console s modulem plug-in ConnectWise Automate znamená konsolidaci dat klientù do jednotného, proaktivního a centralizovaného uživatelského rozhraní, což vede k úspoøe prostøedkù a zkrácení reakèní doby.

Mezi jedineèné výhody modulu plug-in ConnectWise patøí:

 • Konsolidovaná správa úloh. Partneøi VCSP nyní mohou provádìt veškerou správu zálohovacích úloh Veeam v uživatelském rozhraní ovládacího centra.
 • Centralizovaná správa pro nástroje Veeam Agent. Partneøi VCSP nyní mohou zjišovat, instalovat a upgradovat všechny spravované nástroje Veeam Agent prostøednictvím uživatelského rozhraní ovládacího centra.
 • Integrované monitorování. Partneøi VCSP mohou u všech zálohovacích serverù Veeam a èinností nástrojù Veeam Agent na základì pøedem definovaných interních monitorù automaticky vytváøet pøípady podpory. 
NOVÁ rozhraní RESTful API v3

Poskytovatelé služeb mohou NOVOU konzoli Veeam Service Provider Console v4 a její data integrovat do stávající portálù a aplikací a rozšiøovat automatizaci ještì dále s více èinnostmi a koncovými body. Pro partnery VCSP, kteøí využívají øešení white-label konzole Veeam Service Provider Console, je možné vylepšené funkce rozhraní RESTful API rozšíøit až na úèty prodejce.

Mezi jedineèné výhody nových rozhraní RESTful API patøí:

Rozhraní RESTful API pro prodejce. Nyní mohou poskytovatelé služeb vytváøející úèty pro prodejce tìmto úètùm granulárnì povolovat a rušit pøístup k rozhraním RESTful API. 

Rozhraní RESTful API pro spravované firmy. Poskytovatelé služeb a prodejci registrující novou spravovanou firmu mohou nyní svým klientùm granulárnì povolovat a rušit pøístup k rozhraní RESTful API. 

Více koncových bodù a více akcí. NOVINKA Veeam Service Provider Console v4 nyní umožòuje zjišovat stav ochrany jednotlivých objektù (virtuálního poèítaèe, poèítaèe nebo sdíleného adresáøe souborù), a to vèetnì velikosti prostøedku objektu a celkové velikosti zálohy.

Vylepšené zabezpeèení. Poskytovatelé služeb mohou nyní využívat klíèe rozhraní API ke konfiguraci integrace s externími aplikacemi tøetích stran a interními webovými portály. 

Úplný seznam nových funkcí rozhraní RESTful API v3 naleznete v pøíloze. 

Vylepšené úètování a fakturace

Lepší použitelnost. Uživatelské rozhraní vytváøení faktur a reportù využití kvót bylo aktualizováno, aby se lépe používalo.

Nové možností plánování. Poskytovatelé služeb mají nyní k dispozici více možností granulárního denního plánování. 

Vylepšená role prodejce

Modul plug-in ConnectWise Automate. Prodejci mohou nyní nasadit svùj vlastní modul plug-in ConnectWise Automate.

Modul plug-in ConnectWise Manage. Prodejci mohou nyní nasadit svùj vlastní modul plug-in ConnectWise Manage.

Využití akcelerace sítì WAN. Dodavatelé služeb vytváøející úèty prodejce mohou nyní øídit využívání akcelerace sítì WAN prodejci.

Vylepšené nastavení kvót. Poskytovatelé služeb vytváøející úèty prodejce mohou nyní øídit využívání funkce ochrany zevnitø. 

Nové funkce zabezpeèení

Uživatelská role pouze pro ètení. Poskytovatelé služeb nyní mohou vytváøet nové uživatelé, kteøí budou mít k uživatelskému rozhraní pøístup pouze pro ètení.

Uživatelská role správce firmy. Majitelé firmy nyní mohou pøístup ke správì delegovat více úètùm v rámci organizace.

Správa certifikátù zabezpeèení. Kromì správy serverových certifikátù mohou nyní poskytovatelé služeb spravovat a aktualizovat certifikáty zabezpeèení uživatelského rozhraní konzole Veeam Service Provider Console.

Vylepšená oznámení

Pøizpùsobení uvítacího e-mailu. Poskytovatelé služeb nyní mohou upravovat uvítací e-maily, které se odesílají jejich klientùm. Dìlá se to ruèní úpravou formátu souboru e-mailu.

Integrované oznámení o aktualizacích a opravách. Od verze 4 poskytovatelé služeb dostávají upozornìní na nové hotfixy, opravy a aktualizace prostøednictvím oznámení v uživatelském rozhraní VCSP.

Vylepšené e-mailové oznámení se souhrnem. E-mailová oznámení se souhrnem nyní obsahují pøedchozí stav všech aktivovaných výstrah. E-mail se souhrnem nyní ve výchozím nastavení obsahuje všechny výstrahy bez ohledu na èas a datum jejich aktivace.

Aktualizovaný protokol událostí v systému Windows. Do pøeddefinovaného seznamu událostí byla pøidána nová oznámení týkající se nastavení zásad uchovávání informací a operací èištìní databáze. 

Další vylepšené reporty

Report o chránìných sdílených adresáøích souborù. Poskytovatelé služeb nyní mají možnost vygenerovat nový PDF report se všemi zálohami úložiš NAS.

Vylepšený report o chránìných virtuálních poèítaèích. Report o chránìných virtuálních poèítaèích byl aktualizován, aby podporoval úlohy záložního kopírování nakonfigurované s možností okamžitého kopírování.

Vylepšené výstrahy

Výstraha úlohy záložního kopírování. Poskytovatelé služeb mají nyní k dispozici novou výstrahu pro sledování úloh záložního kopírování spuštìných v režimu okamžitého kopírování.

Výstraha zálohovací úlohy sdíleného adresáøe souborù. Poskytovatelé služeb mají nyní k dispozici novou výstrahu pro sledování stavu zálohovací úlohy úložištì NAS.

Vylepšená výstraha stavu úlohy. Do konfigurace byla za úèelem vyšší flexibility pøidána maska pro vylouèení úlohy.

Výstraha automatické aktualizace licence. Byla pøidána nová výstraha pro sledování stavu automatické aktualizace licence.

Vylepšená výstraha stavu pøipojení zálohovacího serveru a agenta. Do modulu detekce výstrahy byly pøidány další podmínky monitorování stavu zálohovacího serveru a zálohovacího agentu.

Vylepšený modul výstrah. Poskytovatelé služeb, kteøí nepotøebují po výstraze provádìt žádné èinnosti (napøíklad odeslání e-mailu nebo vykonání skriptu), mohou nyní ukládat výstrahy bez zadané akce. To vyluèuje potøebu provizorních øešení v konfiguraci výstrah, jako jsou neplatné e-maily nebo nevykonatelné skripty.

Další vylepšení

Kromì výše uvedených významných funkcí obsahuje v4 další vylepšení, která vycházejí ze zpìtné vazby od zákazníkù a neustávajícího úsilí ve výzkumu a vývoji ve snaze. Ta nejdùležitìjší jsou uvedena níže.

Server
 • Vylepšená podpora Veeam Cloud Connect. Uživatelé mohou nyní odstraòovat cloudové zálohy pøi odstranìní spravované firmy z uživatelského rozhraní VSPC.
 • Nová nastavení zásad uchovávání informací. Za úèelem snížení zatížení databáze VSPC byly zavedeny nové výchozí hodnoty nastavení zásad uchovávání informací.
 • Zkrácení doby spouštìní. Doba spouštìní VSPC byla u velkých nasazení výraznì zkrácena.
Moduly plug-in
 • Náhled Grafana Labs. Za úèelem monitorování využití rozhraní RESTful API v3 mohou nyní poskytovatelé služeb nakonfigurovat pøeddefinovaný náhled Grafana Labs. Tento náhled umožòuje sledování nejèastìji používaných koncových bodù, aktivních požadavkù, chyb a nejaktivnìjších uživatelù rozhraní RESTful API v3. 
 • Fakturace zálohování NAS. Modul plug-in ConnectWise Manage nyní podporuje vytváøení faktur na základì zálohovacích úloh NAS.
 • Vylepšený modul oznámení. Poskytovatelé služeb se nyní mohou vyhnout odesílání dvojích oznámení z konzole Veeam Service Provider Console a aplikace ConnectWise Manage deaktivací oznámení v modulu plugin VSCP.
Rozhraní RESTful API v2
 • Sdílené tokeny ovìøení. Jeden token ovìøení mùže nyní sdílet více aplikací.
 • Reporty o využití. Do rozhraní RESTful API v2 byly pøeneseny nové reporty o využití.
 • Vylepšení škálovatelnosti. Dotazování prostøedkù záloh a replik bylo za úèelem zvýšení výkonu pøepracováno.
Uživatelské rozhraní
 • Zobrazení chránìných dat. Poskytovatelé služeb i prodejci nyní vidí, které úlohy jsou chránìné, aniž by museli vytváøet reporty. Uživatelské rozhraní VSPC novì obsahuje zobrazení chránìných dat, ve kterém je vidìt, které poèítaèe, virtuální poèítaèe a sdílené adresáøe souborù jsou chránìné.
 • Zobrazení zálohovacích úloh agentù. Uživatelské rozhraní VSPC bylo vylepšeno za úèelem lepšího sledování probíhajících, úspìšných a neúspìšných zálohovacích úloh nástrojù Veeam Agent.

Veeam Availability Console v3: Co je nového

NOVÁ role prodejce

Licenci k nabízení služeb Cloud Connect zákazníkům má více než 3000 poskytovatelů a ekosystém prodejních kanálů Veeam si toho všímá! Za účelem lepší podpory partnerství mezi prodejci, poskytovateli spravovaných služeb (MSP) a poskytovateli Cloud Connect NOVÁ role prodejce pomáhá partnerům spolupracovat na poskytování lepších služeb společným zákazníkům.

Mezi základní výhody této funkce patří:

Portál ihned připravený k použití: Prodejci a MSP mohou nyní k nabízení služeb využívajících technologii Veeam svým zákazníkům použít hotový webový portál. Portál je automaticky k dispozici pro každý účet prodejce vytvořený v konzoli Veeam Availability Console.

Povědomí o značce: Každý webový portál lze nastavit jako white-label, takže klienti vidí na fakturách, reportech i ve webovém rozhraní logo svého poskytovatele.

Efektivita správy: Pomocí připravených funkcí správy společnosti a uživatelů mohou nyní prodejní partneři sami provádět každodenní úkoly v rámci kvót definovaných jejich poskytovatelem cloudu. Tím je pro prodejní partnery eliminována nutnost žádat o schválení a čekat, až poskytovatel provede všechny požadované úkoly a změny.

Přehled: Prodejní partneři si mohou udržovat kompletní přehled a kontrolu nad prostředími zálohování svých zákazníků pomocí jednoduchých náhledů, systémů upozornění a reportů pro jednotlivé zákazníky, které lze zobrazit ve formátu PDF a díky kterým je prokazování užitečnosti vašich služeb zákazníkům snadné.

Automatické fakturování: Díky integrovaným možnostem fakturace mohou prodejní partneři nyní pro své klienty vytvářet nativní plány předplatného a automaticky odesílat faktury na začátku každého měsíce.

NOVINKA škálovatelná architektura

Dodavatelé služeb vytvářejí systémy, které se rozprostírají na různých místech a v různých cloudových prostředích, aby uspokojovali stále rostoucí poptávku po službách Cloud Connect. S touto verzí je poskytování škálovatelných služeb využívajících technologii Veeam snadnější než kdy dříve.

Mezi okamžité výhody nové architektury patří:

Jednotný přehled: Dodavatelé služeb, kteří mají více serverů Cloud Connect umístěných po celém světě, potřebují jednotné uživatelské rozhraní, aby mohli sledovat stav celé infrastruktury. Veeam Availability Console integruje data ze všech nasazení a zobrazuje metriky stavu infrastruktury Cloud Connect pomocí předdefinovaných zobrazení a náhledů.

Bez přerušení služeb: Dodavatelé služeb, kteří používají nebo plánují zajišťovat více serverů Cloud Connect, mohou do konzole Veeam Availability Console pomocí portálu zálohování přidávat nové servery, aniž by museli pozastavit poskytování služeb klientům.

Nové uživatelské role pro lepší zabezpečení: Konzole Veeam Availability Console v3 nyní umožňuje dodavatelům služeb, kteří mají více serverů Cloud Connect odpovídajících více umístěním, řídit přístup ke správě v infrastruktuře Cloud Connect granulárně.

Vyšší kapacita správy klientů: S možností škálování se škáluje také konzole Veeam Availability Console, a umožňuje tak správu více klientů, více serverů Veeam Backup & Replication™ a více nástrojů Veeam Agent.

Licencování, reportování využití a fakturace

NOVINKA Veeam Availability Console v3 nově obsahuje vylepšení měsíčních reportů využití, díky kterým je používání cenového programu pronájmu pro poskytovatele cloudových a spravovaných služeb velmi jednoduché.

Jednodušší licencování: Na rozdíl od stylu licencování na konkrétní produkty, který byl podporován ve starších verzích konzole Veeam Availability Console, v3 obsahuje oprávnění a podporu NOVÝCH licencí na instanci (zavedených v sadě Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4), což zjednodušuje přidělování licencí v celé platformě Veeam Availability Platform™.

Správa licencí pronájmu pro VCSP: Nyní můžete konzoli Veeam Availability Console využívat jako modul pro licencování a vzdáleně nasazovat instanční licence pronájmu Veeam do lokalit zákazníka. Navíc můžete zapnout automatickou instalaci aktualizovaných licenčních klíčů nebo odvolání licenčních klíčů pro prostředí, která si přejete deaktivovat.

Poznámka: Pokud používáte (nebo plánujete používat) konzoli Veeam Availability Console jako centrální konzoli pro správu nasazení nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows, v3 nadále tuto strategii nasazení podporuje.

Rozšíření možností reportování využití pronájmu: Konzole Veeam Availability Console rozšiřuje možnosti reportování na podporu všech instalací Veeam s oprávněním instanční licence Veeam. Do toho patří:

 • Veeam Backup & Replication/Veeam Availability Suite
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows (nasazený prostřednictvím produktu Veeam Backup & Replication nebo Veeam Availability Console)
 • Veeam Agent pro Linux (nasazený prostřednictvím produktu Veeam Backup & Replication)
 • Veeam Cloud Connect

Rozsah podpory vám umožňuje využívat jednotný zdroj informací při reportování využití, což vám ušetří velkou porci námahy a odhadů, které jsou spojené měsíčním reportováním využití pronájmu.

Využití licencí u konkrétních zákazníků: Pokud svým zákazníkům místo spotřeby infrastruktury / měsíčních poplatků za správu účtujete spotřebu licenčních klíčů, můžete využít vylepšené možnosti reportování využití pronájmu a podrobně zobrazit spotřebu licencí u konkrétních zákazníků.

Integrace s aplikacemi třetích stran: Pomocí připravených rozhraní RESTful API můžete integrovat agregované reporty o využití licencí nebo reporty o využití licencí pro konkrétní klienty do stávajících účetních a fakturačních systémů. Do toho patří integrace s nástrojem ConnectWise Manage, okamžitě připravená k použití.

Integrace a automatizace

Dodavatelé služeb, kteří provozují vlastní klientské portály, mohou díky rozšířené podpoře rozhraní RESTful API poskytovat svým zákazníkům stejné uživatelské služby, na které jsou zvyklí, pomocí snadné integrace konzole Veeam Availability Console a jejích dat do stávajících aplikací. Kromě stávajících integrací pro správu konfigurace, fakturace a zálohování NOVINKA Veeam Availability Console v3 obsahuje nové nebo vylepšené požadavky na správu zákazníků a prodejců, správu licencí, výstrahy a další věci.

Mezi hlavní výhody zlepšení rozhraní RESTful API patří:

Integrace: Při poskytování spravovaných služeb je velmi důležité chovat se aktivně a monitorovat stav infrastruktury. Konzole Veeam Availability Console v3 nyní umožňuje prostřednictvím rozhraní RESTful API získávat informace o spuštěných výstrahách, což dovoluje automatizovat vytváření žádostí o podporu v rámci stávající aplikace technické podpory dodavatele služeb.

Automatizace: Dodavatelé služeb nyní mohou pomocí integrace možností konzole Veeam Availability Console automatizovat vytváření firem i účtů prodejců. Vylepšená rozhraní RESTful API nyní obsahují úplné možnosti správy pro každodenní pracovní postupy správy klientů.

Podporovaná platforma

Veeam Availability Console v3 obsahuje úplnou podporu nedávno vydaných aktualizací platformy Veeam, mezi které patří:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: v3 zavádí podporu externích úložišť a nástroje Veeam Cloud Tier.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Update 4: Poskytovatelé služeb nyní mohou přiřazovat cloudové brány spravovaným firmám přímo v uživatelském rozhraní Veeam Availability Console.
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows 3.0: Konzole Veeam Availability Console nyní nativně podporuje vytváření více úloh pro samostatné nástroje Veeam Agent, což spravovaným klientům umožňuje ukládat zálohy lokálně nebo je odesílat přímo do cloudového úložiště.

v3 nově podporuje také produkt VMware vCloud Director 9.5. Poskytovatelé služeb nyní mohou využívat klienty a další uživatele vytvořené v nástroji VMware vCloud Director k vytváření firem a zálohování přihlašovacích údajů uživatelů portálu.

Další vylepšení

Kromě výše uvedených významných funkcí NOVINKA Veeam Availability Console v3 díky neutuchajícímu úsilí v oblasti výzkumu a vývoje ve snaze reagovat na zpětnou vazbu zákazníků obsahuje také mnoho dalších vylepšení. Ty nejvýznamnější uvádíme níže:

Fakturace Cloud Connect: Fakturace podle využití kvóty cloudu již nevyžaduje zaškrtnutí políčka vzdálené správy v zálohovacím serveru klienta.

Protokol událostí v systému Windows: Protokol událostí obsahuje spuštěné výstrahy, což umožňuje integraci s aplikacemi třetích stran.

Správa počítače: Vzdálené počítače lze nyní z uživatelského rozhraní Veeam Availability Console vzdáleně restartovat.

Modul oznámení: Uživatelské rozhraní konfigurace oznámení bylo přepracováno a optimalizováno.

Proměnné v předmětu e-mailu: Do předmětu e-mailového oznámení výstrahy byly přidány proměnné, které umožňují lepší integraci se systémy technické podpory třetích stran.

Předdefinovaní příjemci e-mailových oznámení: Při výběru možnosti „Odeslat e-mailové oznámení“ v konfiguraci výstrahy může uživatel zadat skupiny uživatelů z předdefinovaného seznamu.

Nastavení: Procesy vyhodnocování a produkčního nasazení byly za účelem urychlení instalace rozděleny do samostatných pracovních postupů.

Zabezpečení: Nyní je vyžadován certifikát zabezpečení pro konkrétní konzoli Veeam Availability Console. 

Škálovatelnost

NOVINKA Veeam Availability Console v3 posouvá limity škálovatelnosti na novou úroveň, takže správa rostoucího množství služeb využívajících technologii Veeam je snadnější než kdy předtím. Modul a uživatelské rozhraní byly aktualizovány, aby podporovaly větší množství u následujících položek:

 • 50 serverů Veeam Cloud Connect
 • 500 prodejců
 • 15 000 nástrojů Veeam Agent (po dvou až třech spuštěných zálohovacích úlohách)
 • 1000 serverů Veeam Backup & Replication (po 150 chráněných virtuálních počítačích)
 • 1000 aktivních uživatelů portálu zálohování

Poznámka: Tato zvýšená množství podporované kapacity jsou založena na laboratorních výsledcích a mohou se lišit v závislosti na scénáři nasazení, konfiguraci infrastruktury a konfiguraci plánu zálohovacích úloh.

Veeam Availability Console v2 Update 1:
Co je nového

Vylepšená podpora pro nástroje Veeam Agent
Verze Veeam Availability Console Update 1 zavádí podporu pro nástroje Veeam Agent, které jsou spravovány řešením Veeam Backup & Replication. Díky tomu můžete rozšířit služby monitorování na ještě více zákazníků Veeam, kteří spravují své nástroje Veeam Agent pomocí lokálního serveru Veeam Backup & Replication, ale přesto chtějí využívat odbornosti, kterou můžete jejich organizaci poskytnout. Součástí této nové funkce je monitorování a výstrahy pro instance Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux, které jsou spravovány nástrojem Veeam Backup & Replication.
Nová uživatelská role
Partneři VCSP, kteří chtějí přenechat přístup ke konzoli Veeam Availability Console vlastním pracovníkům IT, mohou nyní využívat novou roli operátora bez udělení úplného řízení. Tato role má přístup ke všem důležitým prvkům vzdáleného monitorování a správy prostředí zákazníka, ale nemá přístup k nastavení konfigurace konzole Veeam Availability Console.
Modul plug-in ConnectWise Manage
Součástí verze Veeam Availability Console Update 1 je nativní integrace s nástrojem ConnectWise Manage. Díky této integraci mohou partneři VCSP synchronizovat a mapovat firemní účty mezi oběma aplikacemi, a konsolidovat tak všechny spravované služby do jednotného zobrazení správy. Integrace se týká také fakturace, takže můžete pomocí nástroje ConnectWise Manage generovat faktury klientů na základě jejich využívání služeb. Tento nativní plug-in modul vám navíc umožňuje vytvářet lístky na základě výstrah spuštěných v konzoli Veeam Availability Console a spojovat je s referencí na spravovaný počítač. Ta se v nástroji ConnectWise Manage nazývá také „konfigurace“.
Vylepšené monitorování Veeam Backup & Replication
Řešte problémy zákazníků ještě rychleji prostřednictvím optimalizace modulu sběru dat, který využívá ke sběru nových dat spouštěče založené na událostech.
Nové typy zásad zálohování
Udržujte data svých zákazníků v ještě větším bezpečí díky dvěma novým typům zásad zálohování: veřejným a privátním. Veřejné zásady zálohování jsou viditelné pro všechny spravované klienty a privátní zásady zálohování mohou vidět pouzefirmy, ke kterým jsou tyto zásady přiřazeny.
Vylepšené možnosti zásad cloudového zálohování
Nyní si můžete zvolit, zda chcete účty sub-tenantů vytvořit předem v rámci konfigurace zásad zálohování, nebo si vybrat jeden uživatelský účet pro všechny nástroje Veeam Agent využívající cloudové úložiště jako cíl. 
Výstraha pro sledování virtuálních počítačů uložených v cloudových úložištích
Pomocí této nové výstrahy můžete být informováni, když počet virtuálních počítačů zákazníků, kterých zálohy jsou uloženy v cloudovém úložišti přesáhne určitou hranici.
Vylepšená podpora nástrojů Veeam Agent nasazených prostřednictvím nástrojů třetích stran
Nástroje Veeam Agent nasazené prostřednictvím softwarových nástrojů správy třetích stran lze nyní aktualizovat připojením k hlavnímu agentu pro správu nebo k aktualizačnímu serveru Veeam, na kterém jsou hostovány části agenta Veeam pro konzoli Veeam Availability Console. Díky tomu je možné aktualizaci zálohovacího agenta provádět, i když je hlavní zálohovací agent offline nebo nemá oprávnění správce potřebná k přístupu ke vzdáleným počítačům, aby mohl orchestrovat postup aktualizace.
Vylepšená správa sub-tenantů
Byla zjednodušena správa účtu sub-tenantů. Všechny účtu sub-tenantů se nyní v rozhraní Veeam Availability Console zobrazují jako samostatné uživatelská role.
Vylepšení rozhraní RESTful API

Nyní je možné se dotázat na více údajů uložených v konfigurační databázi Veeam Availability Console a získat k nim přístup pomocí nových doplňků rozhraní RESTful API. Mezi tyto údaje patří:

 • Licence spravovaného zálohovacího serveru
 • Popisy klientů
 • Reference na nadřazený objekt pro uživatele, pravidla zjišťování a počítače
Vylepšení škálovatelnosti
Významně se zvýšily limity škálovatelnosti počtu spravovaných serverů Veeam Backup & Replication pro jednotlivé instance konzole Veeam Availability Console, takže se dá zajistit optimální provoz a výkon při správě až 10 000 agentů Veeam a 600 serverů Veeam Backup & Replication, z nichž každý chrání 150–200 virtuálních počítačů nebo agentů Veeam.